Dražba nehnuteľností v obci Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom

Katastrálne územie:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Nové Mesto nad Váhom

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 28.700,- EUR 02.07.2018 Stiahnuť
GENERALITY, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 103/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GENERALITY, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Bavlnárska312/991105 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bavlnárska
b) Orientačné/súpisné číslo 312/9
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91105
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sa , vložka číslo: 10659/R
IV. IČO/ dátum narodenia 47132507
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad, Mgr. Zuzana Karasova
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území  Nové Mesto nad Váhom, obec: Nové Mesto nad Váhom, okres: Nové Mesto nad Váhom, zapísané Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor na LV č. 6174,

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

  • parc. č. 612/11 o výmere 705 m2 – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;

byty a nebytové priestory:

  • byt č.115 na 6. poschodí vo vchode č. 10 bytového domu so súpisným číslom 2099 postavenom na parcele č. 612/11 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele vo veľkosti 3210/422856-in vzhľadom na celok;

 

H. Opis predmetu dražby

Byt č.115 sa nachádza na 6. nadzemnom podlaží vchodu č.10 bytového domu so súpisným č. 2099, na ulici A. Sládkoviča, v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom. Bytový dom má deväť nadzemných podlaží, pozostáva celkom zo štyroch vchodov č.7,8,9,10. Pivničné priestory sa nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží. Obvodové steny sú prefabrikované oceľobetónové hrúbky cca 30 cm, strecha plochá. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú znaky porúch na základoch, zvislých nosných konštrukciách, stropoch a schodiskách. Základná životnosť daného typu stavieb je 100 až 120 rokov, vzhľadom na technický stav bytového domu pri obhliadke a konštrukčné vyhotovenie obvodového plášťa znalec predpokladá na 100 rokov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečená primerane veku, vrátane jednoduchej modernizácie vykonanej v nedávnej minulosti.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Osadenie 1. nadzemného podlažia bytového domu cca 30 cm nad úroveň okolitého takmer rovinatého terénu. Základy bytového domu oceľobetónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie prefabrikované oceľobetónové, obvodové sendvičové hrúbky 30 cm. Stropy rovné nespáliteľné. Schody prefabrikované oceľobetónové. Zastrešenie plochá strecha jednoplášťová, krytina strechy ťažké natavovacie pásy. Klampiarske konštrukcie atiky, loggiové markízy, predné hrany loggií a parapetov v byte č.115 z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov okien v spoločných priestoroch z oplastovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov nástreky z umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov dvojvrstvové vápenné omietky v kombinácii s olejovými nátermi soklov. Spoločné priestory bez vnútorných keramických obkladov. Dvere vchodové plastové zasklené dvojsklom, vnútorné dvere jednoduché dyhované v kovových zárubniach. Okná v spoločných priestoroch plastové zasklené dvojsklom, v byte č.115 drevené zdvojené. Povrchy podláh chodieb liate terazzo, na 1. nadzemnom podlaží vo vstupných priestoroch 6 terazzová dlažba, v pivničných priestoroch cementový poter. Elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod. Stúpacie a ležaté rozvody z oceľových rúr pre studenú a teplú úžitkovú vodu. Zvislé rozvody vnútornej splaškovej kanalizácie z plastu a liatiny. Odpad zo všetkých zariaďovacích predmetov v spoločných priestoroch. Ostatné vyhotovenie bytového domu – bežné osobné výťahy, rozvod verejného a domáceho telefónu, požiarne hydranty, rozvody televízie pod omietkou, rozvody káblových televízií. V byte č.115 loggia o výmere cca 3 m2. Dispozíciu bytu č.115 znalec určíl odborným odhadom podľa rozmiestnenia okien na fasáde bytového domu – chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, izba a pivnica č.115 na 1. nadzemnom podlaží. Podlahovú plochu bytu č.115 znalec prevzal zo získaného výpisu z listu vlastníctva č.6174 - celková plocha bytu vrátane pivnice je 32,10 m2.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy:
- Záložné právo k bytu v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome s.č.2099 na p.č.612/11 podľa § 15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z.
- Záložné právo v prospech Rastislav Hrnčár r. Hrnčár, nar. 10.8.1977 bytom 913 24 Svinná č.89 na byt č.115 na 6.p., vchod 10 v bytovom dome s.č.2099 na p.č.612/11, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku p.č.612/11 podľa zmluvy V 3491/2015 zo dňa 10.2.2016 -zm.č. 481/16.

Poznámky:
- P-47/2018 - Začatie výkonu záložného práva zavkladovaného dňa 10.02.2016 pod č. V 3491/2015 na nehn. byt č. 115 na 6.p., vchod 10 v bytovom dome s.č.2099 na C-KN p.č.612/11 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku C-KN p.č. 612/11 v prospech Rastislava Hrnčára r. Hrnčára, nar. 10.08.1977, bytom 913 24 Svinná č. 89, ktorý bude výkon záložného práva realizovať formou dobrovoľnej dražby - zm.č. 607/18.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 22960,- EUR
K. Najnižšie podanie 28.700,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dominika Kobelárová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gen. Svobodu
b) Orientačné/súpisné číslo 2754/5
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok:

Číslo znaleckého posudku: 44/2018
Dátum vyhotovenia: 26.04.2018
Meno znalca: Ing. František Nekoranec
Všeobecná hodnota: 28.700,- EUR