Dražba nehnuteľností v obci Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom

Katastrálne územie:
Nové Mesto nad Váhom
Obec:
Nové Mesto nad Váhom

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 53.500,00 28.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX130/00
Typ dražobnej vyhlášky: EX130/00
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Ingr
Ulica: Wolkova 4
Obec: Bratislava
PSČ: 85101
Zastupujúci exekútor: Andrea Farkašová
Ulica: Vrútocká 12
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 28.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Wolkrova 4, 85101Bratislava
Vlastník: Kmecík Jozef r. Kmecík a Magdaléna Kmecíková r. Orsáková
Sídlo: Dibrovova 840/20, Nové Mesto nad Váhom
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 22.08.2018
Znalecká hodnota: 53.500,00
Reálna hodnota: 53.500,00
Výška zábezpeky: 26.750,00
Číslo bankového účtu: SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Najnižšie podanie: 53.500,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Ust. § 153 ods. 1 EP: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady - /nie sú nám známe/.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie: Ust. § 153 ods. 2 EP: Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Vydražiteľ je povinný so započítaním na najvyššie podanie prevziať tieto závady - /nie sú nám známe/. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 12.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Dibrovova 840/20, Nové Mesto nad Váhom
Ďalšie informácie : Byt na ulici Dibrovova 840/20, Nové Mesto nad Váhom vo vlastníctve Kmecík Jozef r. Kmecík a Magdaléna Kmecíková r. Orsáková v spoluvlastníckom podiele 1/1; 1.p., byt č. 2, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6589/207787.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Nové Mesto nad Váhom
     Obec : Nové Mesto nad Váhom
     Kataster : Nové Mesto nad Váhom
     Číslo listu vlastníctva: 2945
   Parcela
     Parcelné číslo: 4554
     Výmera: 357
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis: Pozemok, na ktorom je postavená budova označená súpisným číslom
   Stavba
     Supisné číslo: 840
     Pracelné číslo: 4554
     Druh stavby: Bytový dom
     Popis stavby: bytový dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: