Dražba nehnuteľností v obci Nové Zámky v katastrálnom území Nové Zámky

Katastrálne územie:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 24.07.2018 Stiahnuť
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 120181504
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1.konsolidačná,spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Štefánikova994901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefánikova
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 21675/N
IV. IČO/ dátum narodenia 43987397
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby 940 54 Nové Zámky, Björnsonova 2 – Notársky úrad JUDr. Marta Botková
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby bola nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálny odbor, pre obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, zapísanej na:

 

  1. liste vlastníctva číslo 1233 ako:

 

  • rodinný dom (Popis stavby DOM) so súpisným číslom 4300, na parcele registra „C“, číslo 7914/ 1,
  • samostatne stojaca garáž (popis stavby garáž) so súpisným číslom 9930, na parcele registra „C“, číslo 7914/ 3,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 7914/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 367 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 7914/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 36 m2;

 (ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Vlastnícky podiel :             1/1

H. Opis predmetu dražby

Popis stavby je prevzatý z predloženého podkladu - znaleckého posudku, nakoľko vlastník nehnuteľnosti neumožnil vykonať znaleckú obhliadku objektu. Popis sa nemusí preto zhodovať so skutočnosťou.

 

"POPIS STAVBY

Rodinný dom, súp.č.4300, s príslušenstvom, je vybudovaný na pozemku parc.č.7914/1, v katastrálnom území Nové Zámky v obci Nové Zámky, v okrese Nové Zámky.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom súp.č.4300, je podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami a s plochou strechou. Suterénne podlažie (I.PP) pozostáva zo schodiska na prízemie, chodby, skladov  garáže, kotolne, práčovne so saunou a malým bazénom. Prízemie (I.NP) pozostáva z 1 izby, kuchyne, chodby a schodiska na poschodie, WC, jedálne, haly a balkóna. Poschodie (II.NP) pozostáva z troch izieb, haly, kúpeľne a balkóna.    

 

Zastavaná plocha 1.PP je 115,43 m2

Zastavaná plocha 1NP je 115,32 m2 a 2 NP je 115,32 m2

 

Súčasťou dražby je aj garáž súpisné číslo 9930 o rozlohe 35,64m2

 

Celková výmera prislúchajúcich pozemkov je 403 m2. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

 

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti.

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• žiadne
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- Eur
K. Najnižšie podanie a) nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Daša Fogelová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 7
c) Názov obce Šaľa d) PSČ 927 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.11.1989
V. Odhad ceny predmetu dražby 111.000,- Eur