Dražba nehnuteľností v obci Nové Zámky v katastrálnom území Nové Zámky

Katastrálne územie:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 21.08.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makovníková Markéta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie Gy.Széchenyiho 4789/4 -, 94058 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1975
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu: Farská 33/ I.p., 94901 Nitra
Kotakt na správcu : robert.hipp.skp@zoznam.sk, 0911 117 880
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/59/2017 S1487
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/59/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností:

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31OdK/59/2017 zo dňa 30.8.2017 bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Markéta Makovníková, narodená dňa 09.06.1975, IČO: 41 458 2736 s miestom podnikania Nám. Gy. Széchenyiho 4789/4, 940 58 Nové Zámky (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), a za správcu bol ustanovený JUDr. Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 949 01 Nitra. Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 175/2018 pod K026166 zo dňa 13.9.2017.

Dražba nehnuteľného majetku:

- súpisová zložka majetku č. 2: pozemok nachádzajúci sa na parcele registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, číslo parcely 8609, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 532 m2, pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Nehnuteľnosť je v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 10456, okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky. Spoluvlastnícky podiel k bytu vo veľkosti 1/6.

- súpisová zložka majetku č. 3: bytový dom, súpisné číslo 4789, postavený na p.č.: 8609, na parcele registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, vchod: 4, 1.posch., byt č.: 4, druh stavby: 9 - bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu.  Spoluvlastnícky podiel k bytu vo veľkosti 1/6. Podiel priestoru a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6107/305240. Nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 10456, okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky. Iná skutočnosť: Dlžník vyhlásil, že si uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) uvedenú ako byt a nebytový priestor.

Označenie predmetu dražby: v zmysle §-u 3 ods.1 zákona č. 527/2002 Z.z.

Dátum, miesto a čas konania dražby: 21.08.2018 o 09,15 hodine, v kancelárií JUDr. Róberta Hippa, SKP úpadcu na Farskej 33/I.p., Nitra, SR.

Dražobník: JUDr. Róbert Hipp, kancelária Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka, Markéta Makovníková, narodená dňa 09.06.1975, IČO: 41 458 2736 s miestom podnikania Nám. Gy. Széchenyiho 4789/4, 940 58 Nové Zámky.

Licitátor: JUDr. Róbert Hipp -  kancelária Nitra Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra, SR.

Navrhovateľ: JUDr. Róbert Hipp – S 1487, kancelária Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka, Markéta Makovníková, narodená dňa 09.06.1975, IČO: 41 458 2736 s miestom podnikania Nám. Gy. Széchenyiho 4789/4, 940 58 Nové Zámky, tel: 037/6541595, 0911/ 11 78 80, mail: hipprobert.skp@gmail.com.

Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok na LV č. 10456, ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 190/2017 zo dňa 5.10.2017 v spojení s oznámením v OV č. 204/2017 pod K034241 zo dňa 25.10.2017, ktorý tvorí oddelenú podstatu ( zabezpečeného veriteľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.). Predmetom dražby je podiel na bytovom dome (byt a podiel k pozemku) v katastrálnom území Nové Zámky, na LV č. 10456,  a to:

- súpisová zložka majetku č. 2: pozemok nachádzajúci sa na parcele registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, číslo parcely 8609, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 532 m2, pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom.  Spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1/6. Cena určená ZP celkom: 413,41 Eur ( 1/6 predstavuje 69,00 Eur). Nehnuteľnosť je v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 10456, okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky.

- súpisová zložka majetku č. 3: bytový dom, súpisné číslo 4789, postavený na p.č.: 8609, na parcele registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape, vchod: 4, 1.posch., byt č.: 4, druh stavby: 9 - bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu.  Spoluvlastnícky podiel k bytu vo veľkosti 1/6. Podiel priestoru a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6107/305240. Nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 10456, okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, katastrálne územie: Nové Zámky. Poznámka: Cena určená ZP celkom: 43.486,60 Eur (1/6 predstavuje 7.248,00 Eur).

Cena určená ZP spolu: 7.317,00 Eur ( 69,00 Eur za pozemok + 7.248,00 Eur za stavbu).

Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z.. Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Vyššie uvedený majetok sa speňažuje  podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 05.01.2018. Prvé kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 5.4.2018 podľa § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení. Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa peňažujú ako súbor.

Opis stavu: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v zastavanom území obce – byt v podiele 1/6 k celku. Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 10,00 Eur a to najneskôr do 20.8.2018. Správca v záväzných podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe taktiež kópiu znaleckého posudku. Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 15.08.2018 a dňa 18.08.2018 vždy o 8,3o hodine (obhliadka nehnuteľností sa uskutoční za účelne vynaložené náklady, obhliadku správca zabezpečí po dohode). Nehnuteľnosti sa peňažujú ako súbor.

Cena dražobnej zábezpeky: 1.000,00 Eur ( jeden tisíc eur). Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 5 dní pred konaním dražby na účet správcu uvedenom v záväzných podmienkach. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech podstaty (dražobná zábezpeka je stanovená s poukazom na § 14 ods.3 zákona č. 527/2002 Z.z.).

Cena najnižšieho podania: 7.317,00 Eur je na úrovni minimálne 100% súpisnej hodnoty majetku, najnižšie podanie je na úrovni 7.317,00 Eur a za podmienok určených zástupcom veriteľov, ktorú sumu musí vydražiteľ uhradiť do 15 dní od príklepu, špecifikované v záväzných podmienkach  ( cena najnižšieho podania je stanovená s poukazom na § 16 ods.6 zákona č. 527/2002 Z.z).

Minimálne prihodenie: 350,00 Eur ( cena najnižšieho prihodenia § 17 ods.1 písm. e) zákona č. 527/2002 Z.z.).

Meno a priezvisko notára, ktorý bude osvedčovať priebeh dražby: JUDr. Ondrej Ďuriač – notár, sídlo: Rajská 3, 811 08 Bratislava – Staré Mesto ( označenie v zmysle §-u 17 ods.1 písm.k) zákona č. 527/2002 Z.z.).

Spôsob stanovenia ceny speňažovaného majetku: cena nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom číslo: 27/2018, Ing. Pavel Piaček, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností – evidenčné číslo 915010, sídlo: Jesenského 63, 943 01 Štúrovo.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby: bola určená v zmysle §-u167n ods.2 veta druhá, zákona č. 7/2005 Z.z. ( o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení), v spojení s § 12 ods.6 zákona č. 527/2002 Z.z. ( o dobrovolných dražbách v platnom znení).

Účasť na dražbe: dražba je verejne prístupná verejnosti, na dražbe môže byť každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Vstupné za jeden dražobný deň je 3,32 Eur na osobu na deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby ( § 10 ods.7 zákona č. 527/2002 Z.z.).

Účastníci dražby: dražby sa môžu zúčastniť len osoby v zmysle § 5 zákony č. 527/2002 Z.z.

Oprávnenie správcu: Správca si vyhradzuje oprávnenie zrušiť resp. upustiť od dražby.

Poučenie účastníkov dražby:

V zmysle §-u 17 ods.1 písm. l) v spojení s § - om 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z.) správca poučuje účastníkov dražby, že  zmarenie a neplatnosť dražby v zmysle § - u 21

ods.(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

ods.(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

ods.(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

ods. (5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

ods. (6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.