Dražba nehnuteľností v obci Nové Zámky v katastrálnom území Nové Zámky

Katastrálne územie:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 15.000,- EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 31072018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný dom Zámocká s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Zámocká 3081101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zámocká
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 10951/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35689889
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zámocká 30, sídlo dražobníka
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 8074, kat. územie Nové Zámky, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky a to:

byt č. 12, vchod 15, 1. poschodie, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 4456 na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 370 o výmere 414 m2, zastavené plochy a nádvoria, Spoluvlastnícky podiel ½.

 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku v podiele 5903/318644.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Byt má jeden samostatný vchod, 10 nadzemných podlaží a jedno podzemné. V dome je spolu 60 bytových jednotiek. Bytový dom je založený na základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je montovaná panelová. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy úplné, oplechovanie parapetov je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je realizovaná nástrekom na báze umelých hmôt. Objekt je napojený na inžinierske siete ako verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod zemného plynu, elektrickej energie, telefón, káblovú televíziu, rozvod tepla. Zavedená je svetelná aj motorická elektroinštalácia, bleskozvod. Prístup do bytov je spoločným schodiskom zo schodov s povrchom nástupnice terazzo. V priestoroch schodiskových ramien v mieste výťahových šácht sú inštalované osobné výťahy.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové múry, zvislé nosné a vodorovné nosné konštrukcie, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, priečelia, vchody, schodištia, chodby, strecha.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: STA, bleskozvod, vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, kočikáreň, výťah.

Draží sa ½ bytu. Dispozičné riešenie bytu a jeho priestory: Z pohľadu klasifikácie bytu podľa počtu miestností sa jedná o dvojizbový byt s príslušenstvom, ktoré tvorí hala, kuchyňa, kúpeľňa s WC, balkón. V podzemnom podlaží je priestor pivnice. Podlaha obytných miestností je vlysová, v prípade ostatných miestnosti tvorí nášľapnú vrstvu PVC linoleum, v kúpeľni a na balkóne je to keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom opatrené kovovými žalúziami, dvere sú hladké plné alebo presklené. Zavedená svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi, rozvod televízny. Rozvod studenej a teplej vody, Vykurovanie ústredné z centrálneho zdroja, radiátory panelové. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva š.1650 mm s nerezovým drezom, výtoková batéria páková, plynový šporák, odsávač pár, keramický obklad pri šporáku a dreze. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, splachovacia záchodová misa s nádržkou na vodu, vodovodná batéria páková so sprchou. Bytové jadro je pôvodné, odvetranie malých miestností. V inštalačnej šachte tzv. stúpačky je podružné meranie spotreby vody a plynu. V kuchyni je špajzová skriňa. V hale a izbe je vstavaná skriňa.

Súčasťou zariadenia/vybavenia bytu je prípojka STA, vodovodná, teplovodná, kanalizačná, elektrická, plynová, bytová prípojka, kuchynská linka, plynový šporák, vaňa, sprcha, WC, umývadlo, vodovodná batéria, merač SV a TÚV pomerový rozdeľovač nákladov na vykurovanie, termoventil.

Podľa dokladu o veku sa bytový dom využíva na trvalé bývanie od roku 1975. Ku dňu ohodnotenia má predmetná nehnuteľnosť vek 43 rokov. V rámci obnovy bytového domu bolo realizované zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom, výmena výplní otvorov za plastové, konštrukčné vybavenie balkónov, zmena dispozície v priestoroch kúpeľne s WC.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt má jeden samostatný vchod, 10 nadzemných podlaží a jedno podzemné. V dome je spolu 60 bytových jednotiek. Bytový dom je založený na základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je montovaná panelová. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Strecha plochá s krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy úplné, oplechovanie parapetov je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je realizovaná nástrekom na báze umelých hmôt. Objekt je napojený na inžinierske siete ako verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod zemného plynu, elektrickej energie, telefón, káblovú televíziu, rozvod tepla. Zavedená je svetelná aj motorická elektroinštalácia, bleskozvod. Prístup do bytov je spoločným schodiskom zo schodov s povrchom nástupnice terazzo. V priestoroch schodiskových ramien v mieste výťahových šácht sú inštalované osobné výťahy.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, obvodové múry, zvislé nosné a vodorovné nosné konštrukcie, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, priečelia, vchody, schodištia, chodby, strecha.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: STA, bleskozvod, vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, kočikáreň, výťah.

Draží sa ½ bytu. Dispozičné riešenie bytu a jeho priestory: Z pohľadu klasifikácie bytu podľa počtu miestností sa jedná o dvojizbový byt s príslušenstvom, ktoré tvorí hala, kuchyňa, kúpeľňa s WC, balkón. V podzemnom podlaží je priestor pivnice. Podlaha obytných miestností je vlysová, v prípade ostatných miestnosti tvorí nášľapnú vrstvu PVC linoleum, v kúpeľni a na balkóne je to keramická dlažba. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom opatrené kovovými žalúziami, dvere sú hladké plné alebo presklené. Zavedená svetelná elektroinštalácia s poistkovými automatmi, rozvod televízny. Rozvod studenej a teplej vody, Vykurovanie ústredné z centrálneho zdroja, radiátory panelové. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva š.1650 mm s nerezovým drezom, výtoková batéria páková, plynový šporák, odsávač pár, keramický obklad pri šporáku a dreze. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, splachovacia záchodová misa s nádržkou na vodu, vodovodná batéria páková so sprchou. Bytové jadro je pôvodné, odvetranie malých miestností. V inštalačnej šachte tzv. stúpačky je podružné meranie spotreby vody a plynu. V kuchyni je špajzová skriňa. V hale a izbe je vstavaná skriňa.

Súčasťou zariadenia/vybavenia bytu je prípojka STA, vodovodná, teplovodná, kanalizačná, elektrická, plynová, bytová prípojka, kuchynská linka, plynový šporák, vaňa, sprcha, WC, umývadlo, vodovodná batéria, merač SV a TÚV pomerový rozdeľovač nákladov na vykurovanie, termoventil.

Podľa dokladu o veku sa bytový dom využíva na trvalé bývanie od roku 1975. Ku dňu ohodnotenia má predmetná nehnuteľnosť vek 43 rokov. V rámci obnovy bytového domu bolo realizované zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom, výmena výplní otvorov za plastové, konštrukčné vybavenie balkónov, zmena dispozície v priestoroch kúpeľne s WC.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Zriaďuje sa záložné právo na dobu 10 rokov v prospech Mesta Nové Zámky na byt č. 12 na 1. poschodí, vchod 15
Bytkomfort N.Zámky Z 848/2007 zo dňa 21.2.2007 vkladá sa podľa § 15 ods.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z.záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu spoločných častí domu,spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa v dome bytu č.12 na 1.poschodí, ktoré urobil vlastník bytu,vzniká zo zákona k bytu v dome záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome.
Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky IČO 36 555 193 vkladá záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a spoluvlast. spoločných častí zariadení v bytovom dome s.č.4456 na parc.č.370 na byt č.12 na 1.p. - Z 2101/10
Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, IČO:36555193 vydáva návrh na zápis zákonného záložného práva podľa § 15 zákon č. 182/1993 Z. z. zo dňa 30.01.2018, týkajúci sa obytného domu, spoločných častí, zariadení a príslušenstva týkajúcich sa bytu, nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech vlastníkov a spoluvlastníkov bytového domu, na byt č. 12,na 1. posch. ,vchod č. 15, bytového domu súp. č. 4456 na p. č. 370 v celosti, Z 723/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 13.500,- EUR
K. Najnižšie podanie 15.000,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Michal Gálik PhD.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sibírska
b) Orientačné/súpisné číslo 23
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 831 02
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 06.04.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval znalec – Ing. Ivan Valachovič, J. Jesenského 25A, 941 01 Bánov, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor - 370000 stavebníctvo a odvetvie - 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 915412 v sume : 15.000,- EUR.