Dražba nehnuteľností v obci Nové Zámky v katastrálnom území Nové Zámky

Katastrálne územie:
Nové Zámky
Obec:
Nové Zámky

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO067/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
D. Dátum konania dražby 14. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:20 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

10435

Nové Zámky

Nové Zámky

Nové Zámky

Nové Zámky

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

6454/1

Zastavané plochy a nádvoria

262

6454/2

Zastavané plochy a nádvoria

19

6455

Záhrady

592

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

1793

6454/1

10 rodinný dom

9022

6454/2

 7 garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 1793 na pozemku s parc. č. 6454/1 v kat. ú. Nové Zámky

Popis stavby

Budovu so súp. č. 1793 na pozemku s parc. č. 6454/1 v kat. ú. Nové Zámky, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc. č. 6454/1 v kat. ú. Nové Zámky, mesto Nové Zámky, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra mesta, v obytnej  časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením, zabudovaným podkrovím, polovalbovou strechou.

 

Popis podlaží

 

1. Podzemné podlažie

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z kotolne, vinného skladu a dielne.

 

Technický popis

Podlažie je osadené v priemernej hĺbke do 2,00 m, bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie podlažia sú z monolitického betónu; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Schody na 1. nadzemné podlažie sú vyhotovené ako monolitické železobetónové, s povrchom nástupníc z cementového poteru. Dvere na podlaží sú drevené presklené; okná sú kovové s jednovsrtvým zasklením. Podlahy v miestnostiach sú s povrchom z cementového poteru, resp. čiastočne aj               z dusanej zeminy. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Na danom podlaží rodinného domu je realizovaná aj inštalácia zemného plynu. Zdrojom teplej vody je plynový zásobníkový ohrievač vody. Zdrojom vykurovacej vody je plynový kotol. 

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z verandy, zádveria, chodby, dvoch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, záchodu a schodiska do podkrovia.

 

Technický popis

Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu s priemernou výškou 0,70 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Polovalbová strecha - drevenej stojatej konštrukcie, je pokrytá prevážne pálenými škridlami jednodrážkovkami (bobrovka). Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) nie sú vyhotovené. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej steny omietky brizolitové, obklady sú vyhotovené do 1/3 obloženej plochy keramické. Schody do podkrovia sú vyhotovené ako drevené, s povrchom nástupníc z PVC. Dvere na podlaží sú drevené rplné; okná sú prevážne nové plastové s izolačným dvojsklom. Je vyhotovený rozvod TV pod omietkou, ako i bleskozvod. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá PVC krytinou. Podlažie je vykurované konvekčným ústredným teplovodným systémom, radiátory sú oceľové článkové. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

 

1. Podkrovie

Podkrovie dispozične pozostáva z haly, spálne, izby, miestnosti vstupu na povalu a špajze.

 

Technický popis

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú. Dvere na podlaží sú drevené plné; okná sú prevážne nové plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá PVC krytinou. Podlažie je vykurované konvekčným ústredným teplovodným systémom, radiátory sú oceľové článkové. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Garáž so súp. č. 9022 na pozemku s parc. č. 6454/2 v kat. ú. Nové Zámky

Technický popis

Základy garáže tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m; deliace priečky nie sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké - vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámčeková. Sedlová strecha - drevenej stojatej konštrukcie, je pokrytá azbestocementovými vlnovkami.  Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) nie sú vyhotovené. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Podlaha v miestnosti je z cementového poteru, s vodorovnou hydroizoláciou. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. V garáži je aj montážna jama s rozmerom nad 2 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Tatra banka, a.s. vydáva dňa 13.3.2018 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva pre nehnuteľnosti: stavba súpisné č. 1793 na parcele CKN č. 6454/1, stavba súpisné č. 9022 na parcele CKN č. 6454/2, parcely CKN č. 6454/1, 6454/2, 6455, v celosti. P-217/2018 - č. zmeny 1098/2018

Platiť sa oplatí, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45684618 vydáva Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO067/18 zo dňa 4.7.2018 na C-KN parc. č. 6454/1, 6454/2, 6455, stavbu rodinného domu súpisné číslo 1793 na C-KN parc. 6454/1 a stavbu garáže súp. č. 9022 na C-KN parc. č. 6454/2 na podiel 1/1, konanej dňa 14.8.2018, P- 549/2018 - č. zmeny 2780/2018.

ČASŤ C: ŤARCHY:

Zriadenie záložného práva v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 00686930, podľa V 2476/12 zo dňa 22.6.2012, na základe Zmluvy o záložnom práve zo dňa 12.5.2012, na nehnuteľnosti: parc.č. 6454/1, 6454/2, 6455, stavbu rodinného domu so súp.č. 1793 na parc.č. 6454/1 a stavbu garáže so súp.č. 9022 na parc.č. 6454/2, v celosti - vz 2064/12
Mesto Nové Zámky vydáva Rozhodnutie č. 9526/3718/2018/163/IH zo dňa 07.06.2018, na zriadenie záložného práva pre nehnuteľnosti : pozemok reg. C KN parc. č. 6454/1 ,v podiele 1/1, vlastníka: Rajtár Vladimír ( 02.08.1984 ) , Z-3766/2018 -č. zmeny 2251/2017

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 68.000,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 76/2018 zo dňa 16. 5. 2018, Mészáros Imrich Ing., VŠH: 50 500,00 EUR