Dražba nehnuteľností v obci Novosad v katastrálnom území Novosad

Katastrálne územie:
Novosad
Obec:
Novosad

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 3.535,80 18.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2139/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2139/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 18.07.2018
Čas konania dražby: 10:30
Miesto konania dražby: OcÚ Novosad, 07602Novosad
Vlastník: Bytové družstvo Poľnohospodár Trebišov
Sídlo: Trebišov, J.Husa 1801
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 25.05.2018
Znalecká hodnota: 3.535,80
Reálna hodnota: 3.535,80
Výška zábezpeky: 1.767,90
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS 21382016
Najnižšie podanie: 3.535,80
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS 21382016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Novosad 329
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ceny bytu č. 5 uvedená vo vyhláške bola stanovená v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. a vzťahuje sa na nájomníkov, ktorý predmetný byt obývajú. Pre ostatných záujemcov - v prípade nezáujmu o odkúpenie do osobného vlastníctva nájomníkmi bola stanovená na sumu 9 647,18, výška zábezpeky je 4 823,59 €. Nájomníci majú predkupné právo ! Cena bytu č. 6 je 4 439,46 €, výška zábezpeky 2 219,73 €. Podmienky predsaja ako u bytu č. 5.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Trebišov
     Obec : Novosad
     Kataster : Novosad
     Číslo listu vlastníctva: 822
   Parcela
     Parcelné číslo: 680/1
     Výmera: 2838
     Druh: zastavané plochy
     Popis: dvor
   Parcela
     Parcelné číslo: 680/2
     Výmera: 163
     Druh: zastavané plochy
     Popis: zastavané plochy
   Parcela
     Parcelné číslo: 680/3
     Výmera: 281
     Druh: zastavané plochy
     Popis: bytový dom
   Stavba
     Supisné číslo: 329
     Pracelné číslo: 680/3
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: byt č. 5 a 6
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: