Dražba nehnuteľností v obci Nový Tekov v katastrálnom území Nový Tekov

Katastrálne územie:
Nový Tekov
Obec:
Nový Tekov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 071/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábr. mládeže 2A, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:15 hod. – 12:20 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Nový Tekov, katastrálne územie: Nový Tekov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2379, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 281 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 57/2 o výmere 221 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 57/1 o výmere 1128 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 57/2 o výmere 221 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 57/3 o výmere 107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 57/4 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 58 o výmere 420 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 281, katastrálne územie Nový Tekov

Predmet dražby je jednopodlažný, bez podpivničenia, so sedlovou strechou obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Rodinný dom bol podľa potvrdenia obce postavený v roku 1949. Predmet dražby sa nachádza na hlavnej ulici v uličnej zástavbe s rodinnými domami, je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie, napojený na všetky inžinierske siete. Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce, nachádza sa tu obecný úrad, materská škola, potraviny, reštaurácia s agroturistickým komplexom, fitness centrum, pošta, obecná knižnica a cirkevné objekty.

 

Dispozičné riešenie:

1.NP: chodba, komora, 4 izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC.

Vstup do predmetu dražby je z dvora do presklenej verandy. Z nej je prístupná komora a izba. Všetky ostatné izby rodinného domu sú priechodné. Kuchyňa sa nachádza v zadnej časti rodinného domu, z nej je cez malú chodbu prístupná kúpeľňa s WC a komora.

Zastavaná plocha 1.NP je 209,63 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy predmetu dražby sú z kameňa a betónu bez vodorovnej izolácie proti zemskej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 600 mm, stropy domu sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je sedlový, krytina domu je jednodrážková pálená škridla, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné a vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v obytných miestnostiach sú palubovky, nachádzajú sa tu drevené zdvojené okná. Dvere obytných miestností sú drevené plné alebo presklené. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami. Vykurovanie je riešené ako lokálne na plyn – sú tu 2 gamatky. V dome je príprava TÚV, je tu elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený na chodbe pred kúpeľňou. Kúpeľňa je vybavená samostatným sprchovým kútom, umývadlom a splachovacím WC. Nachádza sa tu keramický obklad do výšky 1,8 m, keramická dlažba a pákové nerezové batérie. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva v dĺžke 3,6 m, plynovým sporákom a nerezovým drezom. Obklad sa nachádza okolo linky a sporáku, batéria je obyčajná.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

1. Hospodárska budova postavená na parcele č. 57/3

Hospodárska budova bola postavená v roku 1949. Jedná sa o jednoduchú stavbu s doplnkovou funkciou k rodinnému domu, bez prevádzkového prepojenia. Budova slúžila na uskladnenie poľnohospodárskych plodín alebo ako dielňa. V zadnej časti je zriadená garáž. Základy hospodárskej budovy sú z kameňa a betónu, zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 400 mm, stropy sú drevené trámové. Krov je sedlový, krytina na krove je z jednodrážkovej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné omietky sú hladké. Podlahy sú hrubé betónové, zatiaľ čo okná sú drevené jednoduché. Dvere hospodárskej budovy sú drevené rámové s výplňou. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia s poistkami. V garáži je montážna jama a plechové otváracie vráta.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 138,96 m2.

 

2. Hospodárska budova postavená na parcele č. 57/4

Ide o senník jednoduchej konštrukcie, založený na základových pásoch z kameňa a betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v skladovej hrúbke do 500 mm, krov je stanový, z krytiny z jednodrážkovej pálenej škridle. Vonkajšie omietky sú hladké vápenné, vnútorné omietky sú hladké. Vráta sú drevené zvlakové. Podlaha nie je vybudovaná. Hospodárska budova bola postavená v roku 1949.

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 65,42 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby je zriadené záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 799 200, podľa V 2236/2015.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovensko/Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 74/2018 zo dňa 09.05.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
37.700,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícsedemsto EURO)