Dražba nehnuteľností v obci Nový Život v katastrálnom území Malý Máger

Katastrálne územie:
Malý Máger
Obec:
Nový Život

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 43 400,00 € 25.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 064/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prima banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 11
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31575951
C. Miesto konania dražby Priestory Hotela MIKADO****, Hollého 11, 949 01 Nitra / salónik EXECUTIVE LOUNGE/.
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na liste
vlastníctva č. 1148 pre okres Dunajská Streda, obec NOVÝ ŽIVOT a kat. úz. Malý Máger ako:
- stavba – s .č. 777 na parcele reg. „C“ č. 133/ 2 - Rodinný dom,
- parcela reg. „C“ č. 133/1 vo výmere 459 m2 – Záhrady,
- parcela reg. „C“ č. 133/2 vo výmere 107 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom, súpisné č. 777, parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s jedným podkrovným
podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných
domov v obci Nový Život, označený súpisným číslom 777, postavený na pozemku, parcela č. 133/2, k.ú. Malý
Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda. Vlastník sa v stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Z
južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník
nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný
popis riešenia dispozície neuvádzam. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží
znalec čerpal
z katastrálneho operátu a vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z monolitického
betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia a 2. nadzemného podlažia (podkrovia) sú
zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z
tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze
MVC hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a nad 2.
nadzemným podlažím s rovným pohľadom drevené trámové. Strecha objektu je šikmá, s dreveným krovom -
sedlová. Krytina strechy je zhotovená z betónovej strešnej krytiny. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody,
žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie
parapety okien, resp. balkónových dverí sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády bude
(pravdepodobne) tvoriť povrch z omietkovej zmesi na báze umelých látok (nedohotovená). Schody sú zhotovené
z monolitického železobetónu. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové s izolačným sklom. Interiérové
dvere sú v celom objekte sú zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte
zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a s plastovými žalúziami. Vykurovanie objektu je teplovodné s
plechovými radiátormi, ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový
ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja,
rozvod plastového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia.
Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalecv tejto časti výpočtu uviedol len
konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií
znalec sa tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou
nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec ich
ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch. Rozvody TI, resp. spôsob
vykurovania znalec predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...) alebo podľa jestvujúceho
komína. Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod.
znalec vo výpočte vôbec, nakoľko z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti nemohol
nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.
Prístrešok za RD, bez súpisného č., parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská
Streda
Objekt – Prístrešok za RD - je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Prístrešok za
RD je samostatne stojaci objekt na dvore rodinného domu, vedľa severnej fasády rodinného domu ohodnoteného
v podkapitole 2.1.1 tohto znaleckého posudku, neoznačený súpisným číslom, postavený na pozemku, parcela č.
133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda.
Dispozičné riešenie
Tento objekt má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Jeho jednoduchá dispozícia
pozostáva z jedného z troch strám otvoreného a zastrešeného priestoru.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pätky z monolitického betónu. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1.
nadzemného podlažia sú zhotovené ako piliere murované z DT tvárnic. Strop je zhotovený ako podbitie krovu.
Strecha je šikmá, pultová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie
strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je
zhotovená ako vápenná hladká omietka. Podlahy v objekte sú zhotovené ako hrubé betónové. V objekte sa
nenachádzajú žiadne rozvody technickej infraštruktúry. V objekte sa nenachádzajú žiadne zariaďovacie predmety
a predmety technického vybavenia objektu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom, súpisné č. 777, parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská Streda
Ide o dostatočne udržiavaný, pomerne nový rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne
zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z
bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým
normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol
podľa odborného odhadu znalca dohotovený v roku 2008. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový objekt a väčšina konštrukcií PDŽ rodinného domu
je v dobrom stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie
zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom
stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2108. Dokončenosť jednotlivých častí a
konštrukcií rozostavaných častí objektu určujem v percentách.
Prístrešok za RD, bez súpisného č., parcela č. 133/2, k.ú. Malý Máger, obec Nový Život, okres Dunajská
Streda
Ide o dostatočne udržiavaný, pomerne nový objekt, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá
jeho veku. Objekt je v súčasnosti (pravdepodobne) využívaný na svoj pôvodný účel. Objekt je zhotovený z
bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým
normám. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 2008. V zmysle Metodiky výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o pomerne nový objekt a väčšina konštrukcií
PSV objektu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové,
výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.
Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 50 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2058.
Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 1148
- Záložné právo v prospech Prima banka Slovensko,a.s.,so sídlom Hodžova 11,010 11,Žilina,IČO:31575951 na
poz.registra C KN parc.č.133/1,133/2,rozostavaná stavba bez sč.na parc.č.133/2,podľa V-1299/14,-č.z.38/14.
- Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96
Bratislava-Staré Mesto, IČO:35792752 ,na základe exekučného príkazu č. 186EX 132/18-14 zo dňa 24.04.2018,
Exekútorský úrad Dunajská Streda, JUDr.Rudolf Varga, Z-3016/2018, č.z.47/18
Poznámky:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom : Prima banka Slovensko,a.s.,so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:31 575 951, predajom zálohu na dražbe ( zákon č. 527/2002 Z.Z. ), P-845/2017-
č.z.140/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 6/2018 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin
Kralovič zo dňa 13.02.2018 na sumu 49500,00 € (slovom štyridsaťdeväťtisícpäťsto eur).
K. Najnižšie podanie 43 400,00 € (slovom: štyridsaťtritisíc štyristo eur)
L. Minimálne prihodenie 1000,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom,
vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti
v mieste konania dražby. Prípustné je zloženie dražobnej zábezpeky aj vo forme bankovej záruky alebo notárskej
úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník bude pripustený k dražbe ak predloží pri zápise do dražby originál dokladu o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku, originál alebo overená kópia dokladu preukazujúcu notársku úschovu), ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Aukčný Dom s.r.o., následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka č. účtu: SK86 5600 0000 0008 8789 9001 vedený
v Prima banka Slovensko,a.s
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej
vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej
záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník
je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny
osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 07.06.2018 o 13:15 hod. 21.06.2018 o 13:15 hod.
Miesto obhliadky k.ú.Malý Máger s.č. 777, obec Nový Život /pred predmetom dražby/
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti
na tel. čísle 0905 934 527, 0905 469 050, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj
úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis
z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude
obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Organizačné opatrenia súvisiace s dražbou:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,32 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu
zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách“) a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka);
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.);
d. ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je
oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 3 mesiace;
e. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – osobitné splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis
notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí
vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica
o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu odovzdať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici
a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. Všetky náklady spojené odovzdaním, prevzatím a
vyprataním predmetu dražby nesie vydražiteľ v plnom rozsahu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Miroslav
c) priezvisko Holčík
d) sídlo Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany