Dražba nehnuteľností v obci Nový Život v katastrálnom území Vojtechovce

Katastrálne územie:
Vojtechovce
Obec:
Nový Život

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 17.640,00 EUR 09.07.2018 Stiahnuť
Bratislavská Dražobná a.s
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DBDr/2018/03
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bratislavská Dražobná a.s
II. Sídlo/bydlisko Mostová 2811 02 Bratislava-Staré mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava-Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 5925/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47701056
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 01 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby
Pozemky:
- Parcely registra „C“, parcelné číslo 391/1, druh pozemku Záhrady o výmere 1.000 m2,
- Parcely registra „C“, parcelné číslo 391/2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.139 m2,
- Parcely registra „C“, parcelné číslo 391/5, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,
- Parcely registra „C“, parcelné číslo 391/6, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2,
Stavby :
- Rodinný dom so súpisným číslom 642, postavený na parcele č. 391/5
- Hospodárska budova so súpisným číslom 1265, postavený na parcele č. 391/6

zapísané na LV č. 364 (pozemky a stavby), vedené Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny
odbor, pre katastrálne územie Vojtechovce, obec: NOVÝ ŽIVOT, okres: Dunajská Streda,
H. Opis predmetu dražby
Rodinný dom je postavený v k.ú. Vojtechovce na parc.č. 391/5, v časti Majer Rón. Je prístupný po nespevnenej komunikácii a nachádza sa v úplnej okrajovej časti uvedeného Majera. V okolí pozemkov sa nachádza orná pôda, ktorá je využívaná na poľnohospodárske účely. Dom je napojený vzdušnou prípojkou na elektrickú energiu, voda je čerpaná z vlastnej vŕtanej studne, kanalizácia je do žumpy.
Dom bol postavený podľa vlastníka stavby v roku 1935, je murovaný z nepálenej tehly. Strecha je sedlová s krytinou z pálených škridiel. Dom nemá vodorovnú izoláciu, preto sú steny a stropy zavlhnuté a zaplesnené. Okná a dvere sú drevené, kúrenie je lokálnymi pieckami na tuhé palivo. Dom má dve obytné miestnosti, kuchyňu a kúpeľňu, kde je plechová vaňa, umývadlo a WC. Dom je na prahu životnosti, preto je nutná rekonštrukcia.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď. opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
-Záložné právo v prospech: Ing. Martin Kopáč r. Kopáč dát.nar.05.10.1969,Veľkomoravská 2491/2,909 01 Skalica, na C KN poz.parc.č.391/1,391/2,391/5,391/6,stavba so sč.642 na parc.č.391/5,stavba so sč.1265 na parc.č.391/6,podľa V-3226/14,-č.z.33/14.
-Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: AB 1 B.V., Strawinskylaan 933, 107 7 Amsterdam, IČO: 56007043, zast. Advokátska kancelária Goliašová Gabriela s.r.o., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany na základe exekučného príkazu č. EX 2505/2016 - 31 zo dňa 29.09.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Kamil Líška, Z-9500/2016, č.z.84/16

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 17.640,00 EUR
K. Najnižšie podanie 17.640,00 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Igor Štumpf
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Práce
b) Orientačné/súpisné číslo 3097/6
c) Názov obce Komárno d) PSČ 945 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 03.11.1961
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku číslo 37/2018, ktorý vyhotovil Ing. Varga Ľubor, Súbežná 7/A, 811 04 Bratislava, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom Spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností s evidenčným číslom znalca 913712. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 16.05.2018.
Hodnota stanovená znalcom je: 19.600,00 EUR