Dražba nehnuteľností v obci Obid v katastrálnom území Obid

Katastrálne územie:
Obid
Obec:
Obid

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 37.600,- EUR 05.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 055/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod. – 12:12 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Obid, katastrálne územie: Obid, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 3764 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1298/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1298/1 o výmere 394 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1298/2 o výmere 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1299 o výmere 803 m2, druh pozemku: záhrady,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 3764, katastrálne územie Obid

Rodinný dom leží na rovinatom teréne v zastavanom území obce. Jedná sa o čiastočne podpivničený, prízemný rodinný dom s obytným podkrovím. Do užívania bol daný v roku 1951. V rokoch 2004-2010 boli prevedené rekonštrukčné a modernizačné práce vrátane vytvorenia obytného podkrovného priestoru. Pri modernizácii boli prevedené nasledovné stavebné práce - nová kompletná strecha vrátane škridiel Bramac, klampiarske konštrukcie, osadenie okien Euro plastové a drevené, nové podlahy s tepelnou a vodotesnou izoláciou, cementový poter, plávajúca podlaha a keramické dlažby, ústredné vykurovanie na zemný plyn. Elektrická a sanitná inštalácia kompletná, nová. Bola prevedená aj nová kanalizačná prípojka do jestvujúcej žumpy.   

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC, práčovňa, hala, izba, kuchyňa, kotolňa a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 177,89 m2.

1. podkrovie tvorí: chodba, dva sklady a tri izby.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 135,71 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s izoláciou proti vode. V 1. nadzemnom podlaží je murivo miešané, prevažne zo surových tehál a kameňa hr. do 50 cm. Časť steny v kuchyni a zadnej steny je z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový valbový, krytiny sú typu Bramac, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok nad 2/3 - 3x, do 2/3 - 1x. Obklady sú kamenné do 1/3 - 1x. Schody sú drevené dubové, dvere sú rámové s výplňou. Okná sú plastové. Podlahy obytných miestností sú plávajúce a v ostatných miestnostiach sú z keramických dlaždíc. Vykurovanie je ústredné na tuhé palivo. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Prevedená inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je vedená do vodotesnej žumpy. Zdroj teplej vody zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač. Zdrojom vykurovania je kotol na zemný plyn, ktorý sa nachádza v kotolni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Kuchyňa je vybavená elektrickým keramickým sporákom, drezovým nerezovým umývadlom, kuchynskou linkou z prírodného dreva - dl. 4,20 m. Vnútorné vybavenie tvorí plastová vaňa, umývadlo, vodovodné batérie 2x pákové, 1x jednoduché, splachovací záchod bez umývadla. Vnútorné obklady sú v kúpeľni. V 1. podkroví je murivo z pálených tehál hr. do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Dvere sú hladké plné. Okná sú drevené typu Velux. Podlahy obytných a ostatných miestností sú palubovky. Elektroinštalácia je svetelná. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z obecného vodovodu a kanalizácia je odvádzaná do žumpy. Vykurovanie je ústredné na zemný plyn. Technický stav objektu je priemerný s priemernou údržbou.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 86/2015 vypracovaného Ing. Janou Kvantovou

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 1522/11.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 45.200,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisícdvesto EURO)
K. Najnižšie podanie 37.600,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícšesťsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 231/2017 zo dňa 21.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
37.600,- EUR (slovom: tridsaťsedemtisícšesťsto EURO)