Dražba nehnuteľností v obci Ohrady v katastrálnom území Ohrady

Katastrálne územie:
Ohrady
Obec:
Ohrady

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 005/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

 

354/11

„C“

455

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

 

354/55

„C“

338

záhrady

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

143

354/11

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 143 na parc. KN č. 354/11, k.ú. Ohrady

POPIS STAVBY

Objekt je postavený v obci Ohrady na parc. KN č. 354/11 pod s.č. 143. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný rodinný dom s rozostavaným podkrovím, bez podpivničenia s manzardovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Ohrady.

Rodinný dom bol postavený v rokoch 1959 - 1966, užívaný od roku 1966. Prístavba bola realizovaná v roku 1971. V roku 2001 bola započatá rozsiahla rekonštrukcia a vytvorenie obytného podkrovia, ktoré nebolo dokončené doposiaľ.

Dom v čase obhliadky odpojený od všetkých sieti. 

 

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie.

Stavebno - technický stav rodinného domu, nedokončený, chátrajúci v zlom technickom stave. 

 

I.NP. - prízemie:     

Prízemie je tvorené - chodbou, kuchyňou, špajzou, 4x izba, kúpeľňa s WC a sklad.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 450 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú palubovkové, podlahy v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený manzardovou strechou a krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú drevené s doskovým ostením. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Vykurovanie ústredné - kotol demontovaný. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

 

Vybavenie podlažia:     

1*plynový sporák a elektrickou rúrou, 1*drez nerezový, 1* digestor, 1* umývadlo, 1*vaňa, 1*WC

 

II.NP. - podkrovie:     

Otvorený priestor v rozostavanom stave

 

Vybavenie podlažia:     

Bez vybavenia.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu neuspokojivý, životnosť stavby stanovujem na 80 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 191:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko, s.r.o., so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO:45
730 008, V 2897/04 - 58/04 na základe zmluvy o postúpení pohľadávok, Z 6699/11 - 181/11
Záložné právo v prospech záložného veriteľa Kocsis Viktor, bytom Ohrady sč 99, dát. [*12.09.1958], V 672/05
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 6221/05 Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/53067/05/Kon zo dňa 23.09.2005
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 3398/07 Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/29341/07/Kon zo dňa 09.05.2007
Exekučné záložné právo na neh. v časti A LV, na zabezpečenie pohľadávky Orange Slovensko , a.s. Prievozská
6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270
Z - 7181/08 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1029/07-17 zo dňa 28.11.2008, EÚ
JUDr. Peter Urbánek, Galanta - 190/08
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 3276/09 - Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/25392/09/Kon zo dňa 15.05.2009,
právoplatné dňa 25.06.2009 - 102/09
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 4691/09 - Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/48249/09/Kon zo dňa 11.08.2009,
právoplatné dňa 18.09.2009 - 134/09
Exekučné záložné právo na neh. v časti A LV, na zabezpečenie pohľadávky oprávnenému: Úsvit pri Dunaji,
Poľnohospodárske družstvo, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00 190 616
Z - 792/10 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 739/06 zo dňa 08.02.2010, EÚ JUDr.
, Ing. Štefan Hrebík, Malacky - 21/10
Rozhodnutie Obecného úradu Ohrady o zriadení záložného práva č. 482/10 zo dňa 24.09.2010, právoplatné dňa
10.10.2010, Z 5982/10 - 133/10
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky opráv.: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
833 04 Bratislava, IČO: 31749542, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č.
EX 91/2014 zo dňa 19.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Hugo Hýbal, Z 8948/15 - č.z.507/15
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo vydražené
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 79/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 10.04.2018
Všeobecná cena odhadu 14 200 €