Dražba nehnuteľností v obci Ohrady v katastrálnom území Ohrady

Katastrálne územie:
Ohrady
Obec:
Ohrady

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 10650€ 23.08.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 005/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

 

354/11

„C“

455

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

 

354/55

„C“

338

záhrady

Dunajská Streda

Ohrady

Ohrady

191

143

354/11

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 143 na parc. KN č. 354/11, k.ú. Ohrady

POPIS STAVBY

Objekt je postavený v obci Ohrady na parc. KN č. 354/11 pod s.č. 143. Jedná sa o samostatne stojaci prízemný rodinný dom s rozostavaným podkrovím, bez podpivničenia s manzardovou strechou. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Ohrady.

Rodinný dom bol postavený v rokoch 1959 - 1966, užívaný od roku 1966. Prístavba bola realizovaná v roku 1971. V roku 2001 bola započatá rozsiahla rekonštrukcia a vytvorenie obytného podkrovia, ktoré nebolo dokončené doposiaľ.

Dom v čase obhliadky odpojený od všetkých sieti. 

 

Samostatne stojaci rodinný dom je postavený priamo pri miestnej komunikácii v rodinnej zástavbe. Prístupný je priamo z verejnej komunikácie.

Stavebno - technický stav rodinného domu, nedokončený, chátrajúci v zlom technickom stave. 

 

I.NP. - prízemie:     

Prízemie je tvorené - chodbou, kuchyňou, špajzou, 4x izba, kúpeľňa s WC a sklad.

Základy RD sú základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je tehlové o hrúbke 350 až 450 mm, priečkové murivo je tehlové o hr. 100 až 300 mm. Podlahy obytných miestností sú palubovkové, podlahy v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Stropná konštrukcia je drevená s rovným podhľadom. Celý rodinný dom je zastrešený manzardovou strechou a krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky stien - brizolitové. Okná sú drevené s doskovým ostením. Dvere sú hladké plné resp. zasklené. Vykurovanie ústredné - kotol demontovaný. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu.

 

Vybavenie podlažia:     

1*plynový sporák a elektrickou rúrou, 1*drez nerezový, 1* digestor, 1* umývadlo, 1*vaňa, 1*WC

 

II.NP. - podkrovie:     

Otvorený priestor v rozostavanom stave

 

Vybavenie podlažia:     

Bez vybavenia.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavebno - technický stav rodinného domu neuspokojivý, životnosť stavby stanovujem na 80 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 191:
Časť C: Ťarchy
Záložné právo v prospech OTP Faktoring Slovensko, s.r.o., so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO:45
730 008, V 2897/04 - 58/04 na základe zmluvy o postúpení pohľadávok, Z 6699/11 - 181/11
Záložné právo v prospech záložného veriteľa Kocsis Viktor, bytom Ohrady sč 99, dát. [*12.09.1958], V 672/05
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 6221/05 Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/53067/05/Kon zo dňa 23.09.2005
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 3398/07 Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/29341/07/Kon zo dňa 09.05.2007
Exekučné záložné právo na neh. v časti A LV, na zabezpečenie pohľadávky Orange Slovensko , a.s. Prievozská
6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270
Z - 7181/08 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1029/07-17 zo dňa 28.11.2008, EÚ
JUDr. Peter Urbánek, Galanta - 190/08
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 3276/09 - Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/25392/09/Kon zo dňa 15.05.2009,
právoplatné dňa 25.06.2009 - 102/09
Záložné právo na nehn. parc.č. 354/11 na zabezpečenie pohľadávky Daňového úradu Dunajská Streda, Ul.
biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda,
Z 4691/09 - Rozhodnutie Daňového úradu Dunajská Streda č. 612/340/48249/09/Kon zo dňa 11.08.2009,
právoplatné dňa 18.09.2009 - 134/09
Exekučné záložné právo na neh. v časti A LV, na zabezpečenie pohľadávky oprávnenému: Úsvit pri Dunaji,
Poľnohospodárske družstvo, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 00 190 616
Z - 792/10 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 739/06 zo dňa 08.02.2010, EÚ JUDr.
, Ing. Štefan Hrebík, Malacky - 21/10
Rozhodnutie Obecného úradu Ohrady o zriadení záložného práva č. 482/10 zo dňa 24.09.2010, právoplatné dňa
10.10.2010, Z 5982/10 - 133/10
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky opráv.: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
833 04 Bratislava, IČO: 31749542, na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č.
EX 91/2014 zo dňa 19.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr. Hugo Hýbal, Z 8948/15 - č.z.507/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 79/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 10.04.2018
Všeobecná cena odhadu 14 200 €
K. Najnižšie podanie 10650€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet: 0052018
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 09.08.2018 o 10:00 2. termín 15.08.2018 o 10:00
Miesto obhliadky v mieste predmetu dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky:+421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava