Dražba nehnuteľností v obci Okoč v katastrálnom území Okoč

Katastrálne územie:
Okoč
Obec:
Okoč

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 6.900,00 08.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 2454/15
Typ dražobnej vyhlášky: 2454/15
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Stano
Ulica: Michalská 7
Obec: Trnava
PSČ: 91701
Zastupujúci exekútor: Ľubomír Pekár
Ulica: P.Pázmáňa 49/3
Obec: Šaľa
PSČ:
Dátum konania dražby: 08.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Michalská 7, 91701Trnava
Vlastník: Ján Vangel, nar. 02.05.1964
Sídlo: Priateľstva 2169/18, 92901 Dunajská Streda
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.06.2018
Znalecká hodnota: 6.900,00
Reálna hodnota: 6.900,00
Výška zábezpeky: 3.450,00
Číslo bankového účtu: č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 245415
Najnižšie podanie: 6.900,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 245415
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 01.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Okoč
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Dunajská Streda
     Obec : Okoč
     Kataster : Okoč
     Číslo listu vlastníctva: 235
   Parcela
     Parcelné číslo: 1230
     Výmera: 870
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1231
     Výmera: 792
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1232
     Výmera: 26
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 287
     Pracelné číslo: 1231
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: Rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: