Dražba nehnuteľností v obci Orávka v katastrálnom území Orávka

Katastrálne územie:
Orávka
Obec:
Orávka

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 20.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piecušiak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Orávka 39, 98042 Orávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1986
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu: Partizánska 197, 98101 Hnúšťa
Kotakt na správcu : advokat@hnusta.org, 047/5422698, 0905 252 885
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/103/2017 S514
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/103/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Piecušiak, nar. 11.9.1986, bytom Orávka č. 39, 980 42 Rimavská Seč; obchodné meno Michal Piecušiak, so sídlom Orávka 39, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 41307917 ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje v zmysle § 19 ods.1 písm. d/, ods. 4 zákona o dobrovoľných dražbách Oznámenie o upustení od dražby :

Označenie dražobníka: JUDr. Ján Čipka

Sídlo: Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa

IČO: 37896164

Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-514

Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197

981 01 Hnúšťa,

Dátum konania dražby: 20. júla 2018

Čas konania dražby: 13,00 hod

Dražba: Prvé kolo dražby

Predmet a poradie dražby

Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 81 pre obec a katastrálne územie Orávka

Pozemok: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 65/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1529 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,

Pozemok: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 65/9 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 97 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,

Stavba: Budova súpisné číslo 82 na CKN parc.č. 65/4, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

V Hnúšti, dňa10. júla 2018

JUDr. Ján Čipka, správca