Dražba nehnuteľností v obci Orávka v katastrálnom území Orávka

Katastrálne územie:
Orávka
Obec:
Orávka

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 100 05.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piecušiak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Orávka 39, 98042 Orávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1986
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu: Partizánska 197, 98101 Hnúšťa
Kotakt na správcu : advokat@hnusta.org, 047/5422698, 0905 252 885
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/103/2017 S514
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/103/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O  DRAŽBE

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Piecušiak, nar. 11.9.1986, bytom Orávka č. 39, 980 42 Rimavská Seč; obchodné meno Michal Piecušiak, so sídlom Orávka 39, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 41307917 ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 číslo 88425/2018/OSPII. zo dňa 21.5.2018 v zmysle § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o  dražbe:

A.

Označenie dražobníka: JUDr. Ján Čipka

Sídlo: Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa

IČO: 37896164

Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-514

 

B.

Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197

981 01 Hnúšťa,

Dátum konania dražby: 5. septembra 2018

Čas konania dražby: 13,00 hod

Dražba: Prvé kolo dražby

C.

Predmet a poradie dražby

Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 81 pre obec a katastrálne územie Orávka

Pozemok: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 65/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1529 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,

Pozemok: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 65/9 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 97 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1,

Stavba: Budova súpisné číslo 82 na CKN parc.č. 65/4, spoluvlastnícky podiel 1/1.

D.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby je stavba tradičnej murovanej konštrukcie s jedným nadzemným podlažím, stavba nie je podpivničená, je zastrešená strechou drevenej krovovej konštrukcie bez stavebných úprav v povalovom priestore, svojim charakterom slúži k prevádzkovým účelom - v priestoroch stavby je zriadená prevádzka miestneho pohostinstva a predajne potravín, ktorá bola postavená okolo roku 1968 a v roku 2003 bola čiastočne opravovaná, vrátane príslušenstva, ktorým je sklad, vonkajšie suché WC, plot rámový, prípojka NN, prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa, spevnená plocha betónová, spevnená plocha asfaltová, prípojka plynu, spevnená plocha asfaltový betón a pozemky v časti zastavané stavbou s príslušenstvom a v časti využívané ako komunikačné nádvorie pri predmetnej stavbe.

E.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Na liste vlastníctva číslo: 81

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky a na stavby C KN p.č. 65/4 (č.s. 82 - budova),65/9, podľa č. k. 678/340/20488/09/Jakb (P1 560/2009),zapísané dňa 16.07.2009 - 30/2009

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky a na stavby C KN p.č. 65/4 (č.s. 82 - budova),65/9, podľa č. k. 678/340/20496/09/Jakb (P1 561/2009),zapísané dňa 16.07.2009 - 31/2009

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na stavbu na pozemky C KN p.č. 65/4 (č.s. 82 - budova),65/9, podľa č. k. 678/340/11001/10/Jakb (Z 1902/2010),zapísané dňa 20.05.2019 – 13/10

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na stavbu a na pozemky C KN p.č. 65/4 (č.s. 82 - budova),65/9, podľa č. k. 678/340/11009/10/Jakb (Z 1903/2010), zapísané dňa 20.05.2019 - 14/10

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa, a.s.,

Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Matej Kršiak) na pozemky C KNparc.č. 65/4, 65/9 a na stavbu č.s.82 budova na C KN p.č.65/4, podľa EX 2670/2010-12 (Z 4236/2010), zapísané dňa 11.11.2010 - 32/2010

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky C KN parc.č. 65/4, 65/9 a na stavbu s.č. 82 budova na C KN parc.č. 65/4, podľa č.k. 678/340/25167/11/Jakb (Z 2738/11), zapísané dňa 11.07.2011 - 31/2011

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na stavbu a pozemky C KN parc.č. 65/4 (č.s. 82 budova), 65/9, podľa č.k. 678/340/25172/11/Jakb (Z 2739/11), zapísané dňa 11.07.2011 - 32/2011;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SKP, k.s., Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, od Exekútorského úradu Banská Bystrica (JUDr. Stacho Chladný) na stavbu a pozemky C KN parc.č. 65/4, ( s.č. 82 budova), 65/9, podľa EX 4567/11-28 (Z 811/2012), zapísané dňa 2.03.2012 - 6/2012;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka RimavskáSobota, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Lucia Ulianková) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 65/4 (č.súp. 82 budova), 65/9, podľa Ex 3310/12-17 (Z 267/2013), zapísané dňa 21.01.2013 - 1/2013,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Lucia Ulianková) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 65/4 (č.s. 82 budova), 65/9, podľa EX 3701/12 (Z 1154/2013), zapísané dňa 19.03.2013 - 7/2013,

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Lucia Ulianková) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 65/4 (č.s. 82 budova), 65/9, podľa EX 2947/12 (Z 1155/2013), zapísané dňa 19.03.2013 - 8/2013,

Záložné právo od Daňového úradu Rimavská Sobota na pozemky a stavbu C KN parc.č. 65/4 (č.súp. 82 budova), 65/9, podľa č. 678/340/46017/11/Jakb (Z 2879/2013), zapísané dňa 22.07.2013 - 17/13;

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 65/4 (č.súp. 82 budova), 65/9, podľa č. 9600503/5/4433775/2013/Jakb (Z 4385/2013), zapísané dňa 15.11.2013 -33/13

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavbu C KN parc.č. 65/4 (č.súp. 82 budova), 65/9, podľa č. 9600503/5/4434230/2013/Jakb (Z 4386/2013), zapísané dňa 15.11.2013 – 34/13

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemok C KN parc.č. 65/4, 65/9 a na stavbu súp.č. 82 budova na C KN parc. č. 65/4, podľa č.k. 9600503/5/1677308/2014/Pek, 9600503/5/2620568/2014/Pek (Z2181/2014), zapísané dňa 19.6.2014 - 21/14

Záložné práv od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 65/4 (č.s. 82 budova),65/9, podľa č. 21485663/2015, č. 102558468/2016 - (Z 624/2016), zapísané dňa 23.02.2016 - 4/16

Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 65/4 (č.s. 82 budova), 65/9, podľa č. 103836301/2016 (Z 3762/2016), zapísané dňa 27.10.2016 - 23/2016;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Ladislav Kováč,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 65/4 (č.súp. 82 budova), 65/9, podľa EX 6277/2012-11 (Z 468/2017), zapísané dňa 09.02.2017 - 2/17;

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s, Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Ladislav Kováč, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 65/4, 65/9 a na stavbu súp.č. 82 budova na C KN parc.č. 65/4, podľa EX 4183/2017 - 9 (Z1934/2017), zapísané dňa 30.05.2017 - 16/2017

 

F. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Všeobecná hodnota predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 35/2018 znalca Ing. Jaroslava Zorvana 23.100,- €.

G. Najnižšie podanie:

Je 100 % všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti t.j. 23.100,- € s možnosťou zníženia na úroveň 85 % tejto hodnoty. Minimálne prihodenie alebo zníženie: 500,- EUR

H.

Dražobná zábezpeka: 30 % najnižšieho podania t.j. 6.930,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK73 0200 0000 0007 0544 5392 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 31032017 pred konaním dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky skončí otvorením dražby. Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky : Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet dražobníka. Účastník bude pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

I.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK73 0200 0000 0007 0544 5392 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 31032017 a to do 15 dní odo dňa dražby.

J.

Ohliadka predmetu dražby

Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na tel.č. 047/5422698 pondelok až piatok od 8,30 hod-11,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod, prípadne e-mailom na adresu advokat@hnusta.org

K.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.

L.

Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Magdaléna Valušová

Notársky úrad, Železničná 21, Rimavská Sobota

M.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

 

V Hnúšti, dňa 31. júla 2018

 

JUDr. Ján Čipka, správca