Dražba nehnuteľností v obci Oščadnica v katastrálnom území Oščadnica

Katastrálne územie:
Oščadnica
Obec:
Oščadnica

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 13/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina, Salónik Cabinet
D. Dátum konania dražby 30. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

9067

Čadca

Oščadnica

Čadca

Oščadnica

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

10925/5

Zastavané plochy a nádvoria

113

10925/6

Trvalé trávne prasty

456

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

1863

10925/5

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1863 je postavený v obci Oščadnica, na parc.č. KN 10925/5, okres Čadca. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s príslišenstvom. Samostatne stojaci rodinný dom je prístupný priamo z miestnej obecnej komunikácie.

Objekt bol postavený v roku 2008, podľa priloženého kolaudačného rozhodnutia. Stavebno-technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti. Objekt rodinného domu ma pôdorys obdĺžnikového tvaru, nie je podpivničený a má jedno nadzmené podlažie a podkrovie.

I-NP- prízemie

Prízemie je tvorené obytnými miestnosťami s príslušenstvom - zádverie, chodba, shodisko, izba, kuchyňa, WC s kúpeľňou a terasa.

Dom je celodrevený, drevenej zrubovej konštrukcie. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená z lúpanej smrekovej guľatiny hr. do 400 mm, rady, guľatiny sú kladené na seba s tým, že v dosedacej ploche medzi jednotlivými radami je vložený tepelno izolačný materiál. Deliace konštrukcie sú drevené v kombinácaií s murivom a sadrokartónom. Stropná konštrukcia je tvorená stropným roštom  z guľatiny. Podlaha prízemie je prevažne keramická dlažba. v kúpeľni s WC je podlaha z keramickej dlažby. Vnútorná ´´uprava povrchov - impregnácia dreva proti plesni a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Vnútorné dvere sú prevažne hladké drevené a plné, osadené do revených obložení ( zárubní). Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými poistkovými ističmi. Vykurovanie je podlahové elektrické - elektrický kotol. Rodinný dom má na streche zabudovné slnečné kolektory na TÚV s doplnokovým solárnym prikurovaním. Podlažie je napojené na rozvod studenej a teplej úžitkovej vody, cez plastové potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V sociálnom zariadení s kúpeľňou je keramický obklad stien. V kuchynskej časti je tak isto keramický bokald stien pod hornými skrinkami kcuhynskej linky. Vonkajšie úpravy povrchov -- impregnácia dreva proti plesni a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Okná prízemie sú drevené z europrofilov. Vonkajšie dvere do  rodinného domu sú drevené. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, dve keramické umývadla a keramická WC misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety majú vodovodné betérie. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva a je tu kombinovaný zabudovaný sporák s odsávačom pár, kuchynský drez - umelý kameň  s vodovodnou betŕiou. V obytnej miestnosti je vybudovaný kozub s vložkou, ktorý je vyvedený do komína Schiedel. celý rodinný dom je zastrešený sedlovým krovom a krytinou na krove z profilovaného hliníkového plechu.  Klampiarske konštrukcie z medeného plechu.

Vybavenie podlažia:

1* elektrická varná doska, elektrická rúra, 1* digestro, 1* umelý kameň, jednodrez  kuchynský, 1*rohodvá vaňa, d* keramické umývadlo, 1*wc, 1* krb.

II.NP. - podkrovie: Podkrovie je tvorené obytnými miestnosťami sú z veľkoplošných laminátových parkiet. vnútorná úprava povrchov - impregnácia dreva proti plesni s škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Vnútorné dvere sú prevažne hladké drevené plné, osadené do drevených zárubní ( obložení). Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné, ústredné, panelové a hlinkové radiátory, zdroj vykurovania - elektrický kotol. Vonkajšie úpravy povrchv - impregnácia derva proti  plesní a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Okná podlažia sú drevené z europrofilov. V obytnej miestnosti na prízemí pod schodiskom je namontovaný elektrický  kotol.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1863 je postavený v obci Oščadnica, na parc.č. KN 10925/5, okres Čadca. Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s príslišenstvom. Samostatne stojaci rodinný dom je prístupný priamo z miestnej obecnej komunikácie.

Objekt bol postavený v roku 2008, podľa priloženého kolaudačného rozhodnutia. Stavebno-technický stav objektu zodpovedá uvedenému veku nehnuteľnosti. Objekt rodinného domu ma pôdorys obdĺžnikového tvaru, nie je podpivničený a má jedno nadzmené podlažie a podkrovie.

I-NP- prízemie

Prízemie je tvorené obytnými miestnosťami s príslušenstvom - zádverie, chodba, shodisko, izba, kuchyňa, WC s kúpeľňou a terasa.

Dom je celodrevený, drevenej zrubovej konštrukcie. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená z lúpanej smrekovej guľatiny hr. do 400 mm, rady, guľatiny sú kladené na seba s tým, že v dosedacej ploche medzi jednotlivými radami je vložený tepelno izolačný materiál. Deliace konštrukcie sú drevené v kombinácaií s murivom a sadrokartónom. Stropná konštrukcia je tvorená stropným roštom  z guľatiny. Podlaha prízemie je prevažne keramická dlažba. v kúpeľni s WC je podlaha z keramickej dlažby. Vnútorná ´´uprava povrchov - impregnácia dreva proti plesni a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Vnútorné dvere sú prevažne hladké drevené a plné, osadené do revených obložení ( zárubní). Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými poistkovými ističmi. Vykurovanie je podlahové elektrické - elektrický kotol. Rodinný dom má na streche zabudovné slnečné kolektory na TÚV s doplnokovým solárnym prikurovaním. Podlažie je napojené na rozvod studenej a teplej úžitkovej vody, cez plastové potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V sociálnom zariadení s kúpeľňou je keramický obklad stien. V kuchynskej časti je tak isto keramický bokald stien pod hornými skrinkami kcuhynskej linky. Vonkajšie úpravy povrchov -- impregnácia dreva proti plesni a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Okná prízemie sú drevené z europrofilov. Vonkajšie dvere do  rodinného domu sú drevené. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, dve keramické umývadla a keramická WC misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety majú vodovodné betérie. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva a je tu kombinovaný zabudovaný sporák s odsávačom pár, kuchynský drez - umelý kameň  s vodovodnou betŕiou. V obytnej miestnosti je vybudovaný kozub s vložkou, ktorý je vyvedený do komína Schiedel. celý rodinný dom je zastrešený sedlovým krovom a krytinou na krove z profilovaného hliníkového plechu.  Klampiarske konštrukcie z medeného plechu.

Vybavenie podlažia:

1* elektrická varná doska, elektrická rúra, 1* digestro, 1* umelý kameň, jednodrez  kuchynský, 1*rohodvá vaňa, d* keramické umývadlo, 1*wc, 1* krb.

II.NP. - podkrovie: Podkrovie je tvorené obytnými miestnosťami sú z veľkoplošných laminátových parkiet. vnútorná úprava povrchov - impregnácia dreva proti plesni s škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Vnútorné dvere sú prevažne hladké drevené plné, osadené do drevených zárubní ( obložení). Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné, ústredné, panelové a hlinkové radiátory, zdroj vykurovania - elektrický kotol. Vonkajšie úpravy povrchv - impregnácia derva proti  plesní a škodcom a glazurovací ekologický náter na báze prírodného oleja. Okná podlažia sú drevené z europrofilov. V obytnej miestnosti na prízemí pod schodiskom je namontovaný elektrický  kotol.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech DPS financial consulting, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 46 713 930 podľa zmluvy č. V 592/12 zo dňa 2.3. 2012 a Zmluvy o splátkovom úvere č. 024/2002/12SU zo dňa 1.3. 2012 - 124/12 - 153/2018
Poznámka:
- Uznesenie súdu č. 7C/104/2013-87 zo dňa 11.2. 2014 o predbežnom opatrení: zdržať sa každého nakladania ( najmä odplatného i bezodplatného prevodu, vkladu do obchodnej spoločnosti, zaťaženia záložným právom, vecným bremenom, predkupným právom ako aj
inou ťarchou ) s nehnuteľnosťami pozemky CKN č. 10925/5, 10925/6 a stavbu čs. 1863
na CKN parcele č. 10925/5 - 103/14
- P - 781/2014 - Uznesenie súdu č. 16C/86/2012-211 zo dňa 2.10. 2014 o predbežnom opatrení: zdržať sa každého nakladania, najmä odplatného i bezodplatného prevodu, vkladu do obchodnej spoločnosti, zaťaženia záložným právom, vecným bremenom, predkupným právom ako aj inou ťarchou, s nehnuteľnosťami pozemky CKN č. 10925/5, 10925/6 a stavbu čs. 1863 na CKN parcele č. 10925/5 na podiel Hamzová Emília ( nar. 10.4. 1983 ) - 865/14
Iné údaje:
- Z - 2017 - Osvedčenie o vykonaní opakovanej dobrovoľnej dražby zo dňa 10.01.2017 Nz 60148/2016 dražobník Auctioneer s.r.o., so sídlom : 811 08 Bratislava, Špitálska 61, IČO: 45 881 014 predmet opakovanej dobrovoľnej dražby nebol vydražený - 573/2017
- Z - 5098/2017 - Oznámenie o postupení pohľadávky zo dňa 14.12.2017 - 153/2018


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 80 500,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 129/2018
Meno znalca: Ing. Zuzana Ponechalová
Dátum vyhotovenia: 26.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 100 000,00 €