Dražba nehnuteľností v obci Ostrov v katastrálnom území Ostrov

Katastrálne územie:
Ostrov
Obec:
Ostrov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 19.250 EUR 05.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Radlinského 296/5, 01001 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/8/2017 S 1744
Spisová značka súdneho spisu : 2K/8/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. Predpisov (ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:

Označenie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, Správca úpadcu Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina

Navrhovateľ dražby: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578

Miesto konania dražby: sídlo notárskeho úradu JUDr. Lucie Gulašovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 5.9.2018

Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.

Dražba: 4. kolo dražby

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – rodinný dom súp. č. 150 s príslušenstvom postaveného na parc. č. CKN 265/1 a pozemky parc. č. CKN 265/1 o výmere 63 m2 zastavané plochy a nádvoria, č. CKN 265/2 o výmere 23 m2 zastavané plochy a nádvoria, č. CKN 265/3 o výmere 20 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. CKN 265/4 o výmere 374 m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísané Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom na LV č. 731 pre katastrálne územie Ostrov, okres Piešťany, v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby:

nehnuteľnosť – rodinný dom

Súp. č.: 150

Parc. č. 265/1

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/1

Výmera 63 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/2

Výmera 23 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/3

Výmera 20 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

 

nehnuteľnosť – pozemok

Parc. č. CKN 265/4

Výmera 374 m2

Zastavané plochy a nádvoria

Podiel: 1/1

LV: 731 pre k. ú. Ostrov, okres Piešťany

Opis predmetu dražby: Jedná sa o rodinný dom postavený v tradičnej murovanej technológii v obci Ostrov, ktorý je stavebne prepojený v prednej časti so susedným rodinným domom v nepravidelnej uličnej zástavbe. Prístup k domu je zo spevnenej komunikácie, ktorá sa napája na hlavnú komunikáciu. Rodinný dom bol postavený v roku 1993, ako prístavba pôvodného rodinného domu. Tvorí samostatnú bytovú jednotku so samostatným súp. číslom.. Jedná sa o nepodpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím.-. Dom je napojený na inžinierske siete vody, elektriky, plynu a kanalizácie. Na prízemí sa nachádzajú kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC a špajza. Okná sú drevené zdvojené s vonkajšími hliníkovými žalúziami, vchodové dvere drevené rámové s výplňou.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:                    

LV č. 731 Ťarchy:

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava (IČO: 00151653) na rodinný dom č.s.150 na p.č.265/1 a p.č.265/1,265/2,265/3,265/4, k úveru, podľa záložnej zmluve, vklad V 185/10-účinný dňa 2.3.2010-18/10,89/15

Iné údaje: Bez zápisu.

Poznámka:

P 472/15-Poznamenáva sa: Okr. súd Čadca-Uznesenie 5C/201/2015-14-Predbežné opatrenie na zákaz nakladania s nehnuteľnosťami p.č.265/1,265/2,265/4 a rod. dom č.s.150 na p.č.265/1 zo dňa 3.8.2015 ( v KN 3.9.) -151/15

P 614/16-Poznamenáva sa: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava (IČO 00151653)- Oznámenie o začatí výkonu zál. práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. zo dňa 29.11.2016 (v KN 7.12.) -260/16

Zistená cena predmetu dražby: 38.500 EUR

Najnižšie podanie: 19.250 EUR

Minimálne prihodenie: 300 EUR

Dražobná zábezpeka: 2.000 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

  1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK09 0200 0000 0026 9688 5159, vedeného v VÚB, a.s.
  2. V hotovosti do pokladne Správcu;
  3. Bankovou zárukou
  4. Notárskou úschovou

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

  1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet úpadcu.
  2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
  3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
  4. Originál  alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu IBAN SK09 0200 0000 0026 9688 5159, vedeného v VÚB, a.s., a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky: 9.8.2018 o 13:00 hod. a 23.8.2018 o 13:00 hod

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903/460101 alebo e-mailom  kostolna@advocatis.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice do 5 dní.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Poučenie: V súlade s ust. § 17 ods. 1, písm. l)  a § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Lucia Gulašová, Notársky úrad, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina.