Dražba nehnuteľností v obci Ožďany v katastrálnom území Ožďany

Katastrálne územie:
Ožďany
Obec:
Ožďany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 148/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Štefana Moyzesa 53, Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 12,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 320/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 58 m2

parc. č. 320/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 60 m2

parc. č. 320/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 113 m2

parc. č. 321/1           Záhrady                                                        o výmere 200 m2

parc. č. 321/2           Záhrady                                                        o výmere 200 m2

Stavba

súp. č. 181                 Rodinný dom                                              na parc. č. 320/1

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 13, okres: Rimavská Sobota, obec: OŽĎANY, katastrálne územie: Ožďany.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: dreváreň v záhrade, plot od ulice pred domom, studňa vo dvore pred domom, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 181

Rodinný dom súp. č. 181 je osadený na rovinatom upravenom pozemku, situovaný je v zastavanom území obce v uličnej zástavbe rodinných domov v lokalite IBV. Ohodnocovaný rodinný dom je jednopodlažný so sedlovou strechou, je prístupný z verejnej komunikácie pred domom. Postavený bol v troch etapách, v r. 1937, 1950 a 1998. Rodinný dom v čase obhliadky nebol obývaný, má zanedbanú údržbu. Dom bol na základe predložených dokladov daný do užívania v r. 1937, v r. 1950 bola zrealizovaná prístavba v prednej časti a v r. 1998 v bočnej časti a bola prevedená čiastočná modernizácia. V r. 2008 bola prevedená výmena pôvodných drevených okien za okná plastové. Ďalšie užívanie domu si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby a do dokončenia začatej rekonštrukcie a modernizácie. Technický stav: Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit;  - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Popis pozemkov

Pozemky tvoria pozemok zastavaný rodinným domom s prístavbou a tvoria dvor okolo domu, v zastavanej časti obce Ožďany, v k. ú. Ožďany, v uličnej zástavbe v lokalite IBV, komunikácia pred domom je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova č.77, 824 68 Bratislava, na pozemky C KN parc.č. 320/1 (s.č. 181), 320/2, 320/3, 321/1, 321/2, podľa zmluvy V 5/09, zapísané dňa 04.02.2009 - 23/2009
POZNÁMKY:
1, Začatie výkonu záložného práva od Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na pozemky a stavbu C KN parc.č. 320/1 (č.súp. 181 rodinný dom), 320/2, 320/3, 321/1, 321/2, podľa V 5/2009 (P 602/2017), zapísané dňa 26.09.2017 - 237/17;
2, Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražbe od Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Kočice, na pozemky a stavbu C KN parc.č. 320/1 (č.súp. 181 rodinný dom), 320/2, 320/3, 321/1, 321/2, podľa zn. 148/2017 (P 154/2018), zapísané dňa 15.05.2018 - 106/18;
INÉ ÚDAJE:
1, Zrušenie EX 2371/17 (Z 4115/2017) - 295/2017
2, Oznámenie o výsledku dražby č. 148/2017 (Z 666/2018) - 45/18;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 17.700,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 17.700,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 17.098,52 €