Dražba nehnuteľností v obci Ožďany v katastrálnom území Ožďany

Katastrálne územie:
Ožďany
Obec:
Ožďany

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 5.100,00 13.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 291/2010
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 291/2010
Poradie dražby: 1
Exekútor: Marcela Šujanová
Ulica: Nálepkova 346/1
Obec: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Zastupujúci exekútor: Oľga Hlucháňová
Ulica: Nám.A.Hlinku 25/30
Obec: Považská Bystrica
PSČ:
Dátum konania dražby: 13.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Nálepkova 346/1, 01701Považská Bystrica
Vlastník: Bubáň Dušan
Sídlo: Ožďany
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 27.07.2018
Znalecká hodnota: 5.100,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 2.550,00
Číslo bankového účtu: SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Najnižšie podanie: 5.100,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: V zmysle EP
Odovzdanie: V zmysle EP
Dátum obhliadky: 04.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom po nahlásení záujmu min. 3 dni vopred na č.t. 042/4321338
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rimavská Sobota
     Obec : Ožďany
     Kataster : Ožďany
     Číslo listu vlastníctva: 1467
   Parcela
     Parcelné číslo: 4090/5
     Výmera: 1240
     Druh: TTP
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4090/10
     Výmera: 1238
     Druh: orná pôda
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4090/13
     Výmera: 500
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: