Dražba nehnuteľností v obci Padáň v katastrálnom území Padáň

Katastrálne územie:
Padáň
Obec:
Padáň

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 043/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okresný úrad

Obec

Katastrálne

územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Dunajská Streda

Padáň

Padáň

371

-

20/2

„C“

600

Zastavané plochy a nádvoria

Dunajská Streda

Padáň

Padáň

371

286

20/2

-

-

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 286, ul. Hlavná, na parc. KN č. 20/2, k.ú. Padáň

POPIS STAVBY

Objekt je postavený v zastavanom území obce Padáň na parc. KN č. 20/2 s.č. 286 ul. Hlavná. Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom, podpivničený. Prístupný je priamo z miestnej komunikácie a chodníka. Strecha je sedlová. Stavba bola postavená na rovinatom teréne v zastavanom území obce Padáň. Vek stavby pre účel ohodnotenia je stanovený na základe vydaného právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Stavba je určená na celoročné bývanie.

Architektúra a výtvarné riešenie:

Šikmá strecha pokrytá ťažkou pálenou krytinou uloženou na laťovaní. Rodinný dom je dispozične riešený ako dom s posunutými úrovňami. Polo zapustené prízemie je tvorené garážou, kotolňou, práčovňou, dielňou, skladmi a komunikačným priestorom, nad polo zapusteným prízemím je štvorizbový byt so vstupnou halou, v podkroví sú dve izby, povalový priestor, z jednej izby je prístup na balkón.

Vek stavby rodinného domu a príslušenstva pre účel ohodnotenia je stanovený na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.1992.

Konštrukčné - stavebno - technické riešenie:

Základové konštrukcie:

Podrobný geologický prieskum presnej lokality nebol k dispozícii, ale zo širších súvislostí, výkopov v blízkosti a údajov okolitých stavebníkov tvorí podložie vrstva hlinitých až ílovitých štrkopieskov s vysokou hladinou podzemnej vody. Samotné základy sú pásové z prostého betónu do nezamrznej hĺbky 850-950 mm.

Zvislé konštrukcie:

Nosné obvodové steny 1. NP sú hrúbky 400 mm z tehlových tvárnic na cementové lepidlo. Vnútorné nenosné, deliace steny sú hr. 125-150 mm a sú tak isto z tehlového muriva

Vodorovné konštrukcie:

Nad suterénom a prízemím je železobetónový strop nad podkrovím je drevený trámový strop s rovným pohľadom. Po obvode objektu nad okennými a dvernými otvormi sú prefabrikované preklady.

Zastrešenie:

Rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou, s ťažkej krytiny.

Hydroizolácie:

Vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová zábrana je z klasických nataviteľných asfaltových pásov.

Vodorovná hydroizolácia je v podlahách hygienických zariadení a pod keramickými obkladmi stien za sprchovacím kútom - hydroizolačný náter.

Omietky:

Vonkajšie omietky sú brizolitové. Vnútorné omietky sú dvojvrstvové štukové hr. 10 až 15 mm, resp. hladké stierkové.

Výplne otvorov okenných:

Vonkajšie okenné konštrukcie, zasklené steny sú drevené zdvojené

Výplne otvorov dverných:

Vnútorné dvere sú drevené hladké v oceľovej zárubni.

Obklady:

Vnútorné - keramické obklady sú v hygienických zariadeniach aj za kuchynskou linkou.

Klampiarske výrobky:

Klampiarske výrobky - dažďové odpadové potrubie s kotlíkmi. Vonkajšie okenné parapety z pozinkovaného plechu.

Podlahy:

V suteréne je PVC, v garáži betónová, v práčovni je keramická dlažba, na prízemí a v podkroví v obytných miestnostiach je PVC, v obývačke korková podlaha. Nášľapná vrstva v hygienických zariadeniach, hale a chodbe je z keramickej dlažby vrátane soklov.

Vykurovanie:

Je ústredné, s rozvodom v podlahe a stenách od kotla na tuhé palivo aj kotol na elektro, umiestnené v suteréne, radiátory liatinové.

Príprava TÚV:

Zo zásobníka na prípravu TÚV umiestneného v suteréne, rozvodom v stenách a podlahe až po zariaďovacie premety

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opotrebenie stavby rodinného domu je stanovené lineárnou metódou za predpokladu 100 ročnej základnej životnosti rodinného domu ako celku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 371:
Časť C: Ťarchy
Vklad záložného práva v prospech OTP Faktoring Slovensko,
s.r.o.,Špitálska 61,811 08 Bratislava,IČO:45 730 008 podľa
V-3309/11,vz.98/11.,-na základe postúpení pohľadávky zo dňa 22.4.2014,Z-3653/14,-č.z.97/14.
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36043532 na základe exekučného príkazu č. 275EX 1264/17 zo dňa 08.12.2017, EÚ Bratislava, JUDr. Jaroslav
Straka, Z-9983/2017-č.z.322/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 39550€
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 99/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 03.05.2018
Všeobecná cena odhadu 79 100 €