Dražba nehnuteľností v obci Paňovce v katastrálnom území Paňovce

Katastrálne územie:
Paňovce
Obec:
Paňovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 13.150,00 02.10.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 117/16
Typ dražobnej vyhlášky: EX 117/16
Poradie dražby: 2
Exekútor: Jaroslav Delfini
Ulica: Pražská 4
Obec: Košice
PSČ: 04011
Zastupujúci exekútor: Zuzana Papcunová
Ulica: Hlavná 68
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 02.10.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Pražská 4, 04011Košice
Vlastník: Horváthová Eva
Sídlo: Paňovce 138
Podiel: 6/10
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 09.08.2018
Znalecká hodnota: 26.300,00
Reálna hodnota: 13.150,00
Výška zábezpeky: 6.575,00
Číslo bankového účtu: SK5711000000002925897293
Najnižšie podanie: 13.150,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5711000000002925897293
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie: Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky nehnuteľnosti, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 25.09.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: na dražených nehnuteľnostiach
Ďalšie informácie : prikladám celú dražobnú vyhlášku č. EX 117/16-117, zo dňa 09.08.2018
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Košice okolie
     Obec : Paňovce
     Kataster : Paňovce
     Číslo listu vlastníctva: 77
   Parcela
     Parcelné číslo: 321
     Výmera: 811
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 138
     Pracelné číslo: 321
     Druh stavby: dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: