Dražba nehnuteľností v obci Parchovany v katastrálnom území Božčice

Katastrálne územie:
Božčice
Obec:
Parchovany

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 200,00 € 20.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 064/16-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Juraj Gavalčin, správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Platanová
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 30685087
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09.00
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 120/4320-ín zapísaný na LV č. 279, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: PARCHOVANY, katastrálne územie: Božčice, a to:

  • parcela registra „E“ KN č. 581/6 o výmere 10755 m², druh pozemku: Orná pôda,
  • parcela registra „E“ KN č. 582/6 o výmere 352 m², druh pozemku: Orná pôda,

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Obec Parchovany sa nachádza na území rozsiahlej Východoslovenskej nížiny v jej severnej časti s veľmi dobrými podmienkami pre intenzívne poľnohospodárstvo. K výraznej intenzifikácií pôdohospodárstva slúžila a bola využívaná rieka Topľa.

Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, druh: orná pôda. Parcely sú umiestnené v blízkosti obce Parchovany.

Parcely sú podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave zaradené do skupiny pozemkov s bonitovanou pôdnou - ekologickou jednotkou:

  • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
  • Číselník stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme typické, stredne ťažké.
  • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Všetky parcely sa využívajú na poľnohospodárske účely.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 279, k.ú.: Božčice:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
30 P-141/2018-Poznamenáva sa, Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.064/4-2018-1, dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 30 685 087 miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1.poschodie, konaná dňa 22.mája 2018 o 11:00hod, 1.dražba na pozemky registra E-KN parc.č.584/6, 582/6 v podiele pod B30 v 120/4320, zo dňa 19.04.2018. - 24/18.
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje: PKV 238
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 3/2018
Meno znalca: Ing. Igor Kvetko, PhD.
Dátum vyhotovenia: 06.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 194,00 €

K. Najnižšie podanie 200,00 €
L. Minimálne prihodenie 10,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 50,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0642018.
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0642018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
V prípade, že cena dosiahnutá vydražením bude nižšia ako 6.638,78 € je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby v hotovosti do pokladne Dražobníka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.07.2018 o 15.00 hod. Obhliadka 2: 11.07.2018 o 10.00 hod.
Miesto obhliadky ­ parcela registra „E“ KN č. 581/6 o výmere 10755 m², druh pozemku: Orná pôda, ­ parcela registra „E“ KN č. 582/6 o výmere 352 m², druh pozemku: Orná pôda, obec Parchovany
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice