Dražba nehnuteľností v obci Parchovany v katastrálnom území Božčice

Katastrálne územie:
Božčice
Obec:
Parchovany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 200,00 € 20.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 064/16-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 20. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 120/4320-ín zapísaný na LV č. 279, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: PARCHOVANY, katastrálne územie: Božčice, a to:

  • parcela registra „E“ KN č. 581/6 o výmere 10755 m², druh pozemku: Orná pôda,
  • parcela registra „E“ KN č. 582/6 o výmere 352 m², druh pozemku: Orná pôda,

(ďalej len „predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Obec Parchovany sa nachádza na území rozsiahlej Východoslovenskej nížiny v jej severnej časti s veľmi dobrými podmienkami pre intenzívne poľnohospodárstvo. K výraznej intenzifikácií pôdohospodárstva slúžila a bola využívaná rieka Topľa.

Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, druh: orná pôda. Parcely sú umiestnené v blízkosti obce Parchovany.

Parcely sú podľa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave zaradené do skupiny pozemkov s bonitovanou pôdnou - ekologickou jednotkou:

  • Charakteristika klimatických regiónov – teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny.
  • Číselník stručná charakteristika hlavných pôdnych jednotiek – fluvizeme typické, stredne ťažké.
  • Číselník zrnitosti pôd – stredne ťažké pôdy (hlinité)
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Všetky parcely sa využívajú na poľnohospodárske účely.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 279, k.ú.: Božčice:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
30
Poznámka P-141/2018-Poznamenáva sa, Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.064/4-2018-1, dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 30 685 087 miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1.poschodie, konaná dňa 22.mája 2018 o 11:00hod, 1.dražba na pozemky registra E-KN parc.č.584/6, 582/6 v podiele pod B30 v 120/4320, zo dňa 19.04.2018. - 24/18.
Poznámka P-271/2018-Poznamenáva sa, Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe PDS č.064/16- 2018, dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, navrhovateľ dražby: JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 30 685 087 miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1.poschodie, konaná dňa 20.júl 2018 o 09:00 hod, opakovaná dražba / 2. kolo/ na pozemky registra E-KN parc.č.581/6, 582/6 v pod B30 v podiele 120/4320-in, zo dňa 09.07.2018. - 42/18 Z-493/2017-Uznesenie 13D/176/2016-38, 7D not 269/2016 zo dňa 20.02.2017- 11/17
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje: PKV 238
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 160,00 €
K. Najnižšie podanie 200,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku:3/2018
Meno znalca:Ing. Igor Kvetko, PhD.
Dátum vyhotovenia:06.03.2018
Všeobecná cena odhadu:194,00 €