Dražba nehnuteľností v obci Partizánske v katastrálnom území Partizánske

Katastrálne územie:
Partizánske
Obec:
Partizánske

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 166/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Kultúrne a spoločenské stredisko (Dom kultúry), Františka Madvu 11, 971 01 Prievidza, miestnosť "2.14 Učebňa na II. NP"
D. Dátum konania dražby 28. 05. 2018
E. Čas konania dražby 13:20 hod.
F. Kolo dražby druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
3357

Okres: Partizánske
Obec: Partizánske
Katastrálne územie: PARTIZÁNSKE

Okresný úrad – katastrálny odbor: Partizánske

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby:

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 3128, výmera: 792 m2, druh zastavané plochy a nádvoria):

Bytový dom / Byt, číslo: 17, vchod: 17, 3.p.

198

3128

5784/212550

         

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

H. Opis predmetu dražby

Keďže predmet dražby nebol znalcovi Ing. Andrejovi Gálikovi riadne sprístupnený na obhliadku Znalecký posudok č. 198/2017 bol vypracovaný v zmysle § 12 ods. 3 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných údajov o nehnuteľnosti.

 

Byt č. 17 bol v r. 2011 kompletne zrekonštruovaný. Má vnútorné omietky stierkové, vnútorné obklady keramické - WC, kuchyne a kúpeľne, dvere drevené hladké a 1x zhrňovacie, podlahy obytných miestností - plávajúce laminátové, ostatné miestnosti - keramická dlažba, vykurovanie lokálne - plynové kachle Gamat 3x, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením v byte, rozvod studenej a teplej vody z oceľových rúr, meranie spotreby studenej vody v byte, vnútorná kanalizácia do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne a WC z plastového potrubia, vnútorný plynovod - pripojenie zemného plynu do kuchyne ku sporáku a do plynových kachiel Gamat, meranie spotreby zemného plynu v byte, ohrev teplej vody - elektrickým bojlerom v kúpeľni, vybavenie kuchyne - plynový sporák s elektrickou rúrou, kuchynská linka na báze dreve s antikorovým drezovým umývadlom a jednopákovou vodovodnou batériou, vnútorné hygienické zariadenie - keramické umývadlo a sprcha, záchod splachovací kombi, bytové jadro prefabrikované na báze dreva, ostatné - vstavaná skriňa, prípojka verejného telefónu, odvetranie WC lokálnym ventilátorom, rozvod televízny pod omietkou, káblová televízia a vonkajšie rolety.

 

Obytný dom s. č. 198 sa nachádza na pozemku parc. č. 3128, v katastrálnom území Partizánske, na ul. Strojárenská. Obytný dom má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Dom je štvorposchodový, kde v každom vchode sa nachádza deväť bytov. Bytový dom bol ukončený v r. 1960.

Dom má základy betónové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie vymurované z tehál hr. 45 cm s pozdĺžnym nosným systémom, strop - železobetónové dosky montované, schody železobetónové montované s povrchom liate terazzo, krov drevený valbový, krytina na krove - škridľa obyčajná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, úprava vonkajších povrchov - škrabaný brizolit, vnútorné omietky - vápenné hladké, dvere drevené hladké - vstupné kovové, okná drevené zdvojené, v byte okná plastové, podlahy - terazzová dlažba a v pivnici cementový poter, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod, rozvod studenej vody z oceľových rúr, kanalizácia z eternitových rúr, ležaté rozvody zo všetkých zariaďovacích predmetov z PVC, rozvod zemného plynu, ostatné - rozvod verejného telefónu, požiarny hydrant, rozvod televízny pod omietkou a káblová televízia. Údržba bytového domu je dobrá.

Údržba bytu je veľmi zanedbaná, byt sa nachádza v dezolátnom stave a nie je obývaný.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Pod V 423/05 vzniká záložné právo k bytu v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome v zmysle § 15 ods.1 zák.č.182/1993 Z.z.v znení nesk.predpisov-371/05, V 551/05 - 506/05,

Pod V 786/15 vzniká záložné právo zriadené Záložnou zmluvou k nehn. bytu č. 17/II.posch.(III.podlažie), byt.domu s.č. 198,or.č.17 so spoluvl.podielom 5784/212550 na spol.častiach a zariadeniach domu a pozemku parc.č. 3128 v propsech Slovenskej sporiteľne a.s.Bratislava, ul.Tomášikova 48,IČO: 00 151 653-979/15, V 970/15 - 1158/15,

Exekučný príkaz EX 500/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. byt č. 17/II.posch.(III.podlažie), byt.domu s.č. 198, or.č. 17 so spoluvl.podielom 5784/212550 na spol.častiach a zariadeniach domu a pozemku parc.č. 3128 vo veci oprávneného: Správa majetku mesta n.o.Partizánske,IČO: 37923145, súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný Z 1616/17-1404/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 23.250 ,- EUR
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 198/2017, ktorý vypracoval Ing. Andrej Gálik, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.
Suma ohodhotenia: 19.700,- EUR