Dražba nehnuteľností v obci Pastuchov v katastrálnom území Pastuchov

Katastrálne územie:
Pastuchov
Obec:
Pastuchov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO172/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1396

Hlohovec

Hlohovec

Pastuchov

Pastuchov

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2240 / 1

Orná pôda

1261

2240 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

472

2240 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

128

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

340

2240 / 3

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 340 v obci Pastuchov, postavený na parcele č. 2240/3. K domu prislúchajú pozemky, parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape ako parcelné č 2240/1, parcelné č. 2240/2, parcelné č. 2240/3 o celkovej výmere 1861 m2.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Pastuchov.Ide o samostatne stojaci trojpodlažný rodinný dom. Dom je celkove podpivničený, čiastočne s pultovou strechou a rovnou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2011 kolaudačným rozhodnutím, avšak skutočné užívanie domu podľa údajov vlastníka nastalo už v roku 1988.

Dispozičné riešenie: Suterén pozostáva z garáže, kotolne, skladovacích miestností, pivnice a chodby. Kotolňa je bez zariadenia kotla na vykurovanie a nachádza sa tam nezariadená práčovňa. Prízemie pozostáva zo vstupu, chodby, kúpelne, WC, troch izieb, zimnej záhrady, schodiska a komory.Nie sú osadené radiátory, vykurovanie je lokálné elektrickými konvektormi. Na 2. NP sa nachádza chodba, tri izby, kúpelňa, WC, nezariadená kuchyňa, komora a balkón. Na poschodí chýbajú povrchové úpravy podláh a dlažieb, zariaďovacie predmety sanity nie sú riadne osadené, bez vodovodných armatúr, strop v časti je nedokončený.

Technické riešenie: Základy 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - murované z tehál plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy 1.PP, 1.NP, 2.NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko, 1. PP - cementový poter; 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Strecha, krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; 1. NP, 2. NP - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP, 2. NP - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie - vráta garážové 1. PP - rámové s výplňou. Vykurovanie: zdroj vykurovania - 1. NP lokálne - elektrické konvertory. Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové  a kameninové potrubie; 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) 1. PP, 1. NP, 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P 182/2017- Slovenská sporiteľna, a.s.,Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe na par.č.2240/1, 2240/2, 2240/3 a stavba rodinný dom sč. 340 na podiel 1/1 vo vlastníctve Pomšárová Mária rod. Dombovičová (19.02.1951), č.z.111/17.
P 31/2018 - Slovenská sporiteľna, a.s., Bratislava - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO 172/17 na par.č.2240/1, 2240/2, 2240/3 a stavba rodinný dom sč. 340 na parc.č.2240/3 na podiel 1/1 vo vlastníctve Pomšárová Mária rod. Dombovičová (19.02.1951), č.z.42/18.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, IČO: 00 151 653, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam vklad č. V 7/12 zo dňa 26.01.2012, zriadené na parc.č. 2240/1, 2240/2, 2240/3 - RD s.č. 340.;- vz 10/12;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením predmet dražby nebol vydražený
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 203/2017
Meno znalca: Gálik Andrej Ing.
Dátum vyhotovenia: 02.12.2017
Všeobecná cena odhadu: 66 500,00 EUR