Dražba nehnuteľností v obci Pataš v katastrálnom území Pataš

Katastrálne územie:
Pataš
Obec:
Pataš

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 72 700,- € 26.09.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 48-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 26. 09. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

534

Dunajská Streda

Pataš

Dunajská Streda

Pataš

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1453/28

Zastavané plochy a nádvoria

837

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

135

1453/28

rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, sedlovou strechou, vstavnou garážou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Rok zahájenia užívania stavby bol znalcom stanovený od roku 1998. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia ústredného kúrenia.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, predsiene-chodby so schodiskom, kúpeľne, samostatného záchodu, kotolne, garáže pre jedno osobné motorové vozidlo a dielne.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Strecha je sedlového tvaru, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Schody majú železobetónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlaha v obytných miestnostiach je vyhotovená z prilepenej PVC povlakovej krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako motorická. Garážové vráta sú oceľové otváravé. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kotolni. Kanalizácia je z plastového potrubia. Je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Vybavenie kuchyne : sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 3,80 m. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, nerezové 2 kusy a 1 kus pákový nerezový. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, samostatnej sprchy a v kuchyni (pri sporáku a dreze). Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby so schodiskom, samostatného záchodu.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosiliktehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú vyhotovené z veľkoplošných laminátových parkiet, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vodovodná batéria je páková nerezová. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v záchode - obloženie záchodu. 

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 1453/28 v kat. ú. Pataš

Budovu vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, znalec charakterizuje ako drobnú stavbu s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe  rodinného domu.

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Rok zahájenia užívania stavby od roku 2000. Na hospodárskej budove nebola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,25 m; deliace priečky nie sú. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hrubé.  Strecha je pultová, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky vápenno-cementové hrubé. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne kovové, s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je pokrytá cementovým poterom. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, sedlovou strechou, vstavnou garážou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Rok zahájenia užívania stavby bol znalcom stanovený od roku 1998. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. V roku 2017 bola vykonaná rekonštrukcia ústredného kúrenia.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo závetria, predsiene-chodby so schodiskom, kúpeľne, samostatného záchodu, kotolne, garáže pre jedno osobné motorové vozidlo a dielne.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosilikátových tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Strecha je sedlového tvaru, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Schody majú železobetónovú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlaha v obytných miestnostiach je vyhotovená z prilepenej PVC povlakovej krytiny, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Zdrojom vykurovacej vody je stacionárny kotol na tuhé palivá. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako motorická. Garážové vráta sú oceľové otváravé. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody, umiestnený v kotolni. Kanalizácia je z plastového potrubia. Je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Vybavenie kuchyne : sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva rozvinutej šírky 3,80 m. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou 1 kus, nerezové 2 kusy a 1 kus pákový nerezový. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane, samostatnej sprchy a v kuchyni (pri sporáku a dreze). Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

2. Nadzemné podlažie

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností, chodby so schodiskom, samostatného záchodu.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z plynosiliktehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,38 m; deliace priečky sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom železobetónová. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené hladké plné alebo zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne zdvojené drevené, opatrené vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú vyhotovené z veľkoplošných laminátových parkiet, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vodovodná batéria je páková nerezová. Záchod je umiestnený samostatne, je splachovací s umývadlom. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v záchode - obloženie záchodu. 

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Hospodárska budova na pozemku s parc. č. 1453/28 v kat. ú. Pataš

Budovu vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, znalec charakterizuje ako drobnú stavbu s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe  rodinného domu.

Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovou strechou.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Rok zahájenia užívania stavby od roku 2000. Na hospodárskej budove nebola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :

Základy sú vyhotovené ako železobetónové základové pásy. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál tvárnic v prevažujúcej hrúbke 0,25 m; deliace priečky nie sú. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hrubé.  Strecha je pultová, drevenou nosnou konštrukciou, krytinou z azbestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie strechy ako i klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej ploche omietanej steny omietky vápenno-cementové hrubé. Dvere na podlaží sú drevené hladké zasklené, osadené do oceľových zárubní; okná sú prevážne kovové, s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je pokrytá cementovým poterom. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.

Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s,so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00 151 653 podľa V-4712/10 v.z.47/10
- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s,so sídlom Tomášikova 48,832 37 Bratislava,IČO:00 151 653 podľa V-4712/10 v.z.47/10

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 94/2018
Meno znalca: Ing. Imrich Mészáros
Dátum vyhotovenia: 20.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 72 700,00 €

K. Najnižšie podanie 72 700,- €
L. Minimálne prihodenie 400,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.09.2018 09:30 Obhliadka 2: 17.09.2018 09:30
Miesto obhliadky Pastúchy 135, 929 01 Pataš
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava