Dražba nehnuteľností v obci Patince v katastrálnom území Patince

Katastrálne územie:
Patince
Obec:
Patince

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 102.000,- EUR 13.07.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Dezider Rétfalvy , nar. 05.12.1952, Bešeňov č. 5, 941 41 Nové Zámky
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Šoltésovej
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava, d) PSČ 811 08
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36865265
C. Miesto konania dražby v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

V zmysle Záväzného pokynu je predmetom dražby nižšie špecifikovaný majetok podliehajúci konkurzu zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe, a to konkrétne nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.  827, okres Komárno, obec: Patince, katastrálne územie: Patince, ako:

  • Stavba – rekreačná chata so súpisným číslom 135, postavená n parcele registra „C“ parc. č. 4247/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 297 m2 a na parcele registra „C“ parc. č. 4247/348, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 62 m2

Právny vzťah k parcele 4247/20 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 1011

Právny vzťah k parcele 4247/348 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 379

H. Opis predmetu dražby

Rekreačná chata, súp. č.135 na p.č. 4247/20 a 4247/348

Stavba sa nachádza rekreačnej lokalite pri obci Patince. Objekt je postavený na p.č. 4247/20 a 4247/348, k.ú. Patince. Stavba bola skolaudovaná na základe kolaudačného rozhodnutia na "Rekreačné zariadenie ZDROJ Patince" č.j. Výst VUP 300/1988-Baj. zo dňa 11.7.1990 vydaného okresným národným výborom v Komárne. Objekt je dlhodobo nevyužívaný. Budova je obdĺžnikového tvaru s 3 nadzemnými podlažiami. Prestrešenie je valbovou strechou.  Na priečelí bočných strán objektu je oceľová nosná konštrukcia ktorá nesie balkóny z jednotlivých izieb. Z prednej strany objektu je požiarne oceľové schodisko.

Dispozičné riešenie:

Objekt má tri nadzemné podlažia bez podpivničenia.

  • Na prízemí sa nachádza jedáleň, kuchyňa, vstupná hala, kotolňa, sociálne zariadenia, sauna, ochladzovací bazén a technicko administratívne priestory. 

Na 1 a 2 poschodí sa nachádzajú izby ktoré sú riešené ako bunka s 2 izbami a spoločným sociálnym zariadením. v strede poschodia oproti schodisku je spoločenská miestnosť. Na 1 poschodí je 9 izieb a 1 apartmán. Na 2 poschodí je 10 izieb a 1 apartmán.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rekreačná chata, súp. č.135 na p.č. 4247/20 a 4247/348

Základy - železobetónové pásy. Steny prízemia sú murované z kvádrov. Steny na 1 a 2 poschodí sú z zmontované zo stenových panelov na báze dreva. Deliace priečky na prízemí sú murované  a na poschodiach sú drevené.  Strop nad prízemím je železobetónový. Strop nad 1 a 2 poschodím sú drevené trámové. Schodisko z prízemia na 1 poschodie je betónové. Schodisko z 1 na 2 poschodí je drevené s nášľapom z PVC. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy na prízemí sú prevažne z keramickej dlažby resp. z kamenej dlažby. Podlahy v izbách sú koberce položené na PVC podlahe.  V sociálnych zariadeniach je PVC podlaha. V kúpeľni je keramický obklad. Na prízemí sú vápenno cementové omietky na poschodiach sú vnútorné obkladové dosky ktoré sú súčasťou dreveného sendviču stien.  Strecha je valbová tvorená dreveným väzníkovým krovom na ktorom je keramická krytina. Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. Vnútorné dvere sú drevené v oceľových zárubniach. Vstupné dvere a dvere do jedálne sú plastové.

Vnútorné vybavenie

-  studenej vody z oceľových rúr, príprava teplej vody a vykurovanie v kotolni kde sa nachádzajú 2 plynové kotle.  príprava TÚV je zabezpečovaná zo zásobníka ktorý je napojený na plynové kotle.  Rozvody sú z oceľových rúr. vykurovacie telesá sú oceľové radiátory.

-  splaškovej kanalizácie PVC potrubiami do verejnej kanalizácie.

- zriaďovacie predmety na toaletách sú klasické keramické toalety, umývadlá a pisoáre a sprchové kúty.

-  elektriny v objekte je z hlavného merania a následne elektrická energia rozvádzaná do rozvádzačov na rôznych miestach v budove umiestnených na chodbách. Objekt je vybavený bleskozvodom.

- na prízemí je murovaná nefunkčná sauna a ochladzovací bazénik ktorý je murovaný s obkladmi na stenách. 

 

Posudzovaný objekt je bez zariadenia v dezolátnom stave ktorý vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 827 „Poznámka“ sú zapísané :
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 27.4.2009, P2-432/09 v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420 formou dobrovoľnej dražby na rekreačnú chatu s.č.135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - vz. 59/09
- Poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD 431/09 zo dňa 30.10.2009, P2-1501/09 a označenie dražobníka: GENERAL FACTORING, a.s. Košická 56, 821 08 Bratislava na na rekreačnú chatu s.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - v.z. 109/09
v časti C LV č. 827 - Ťarchy sú zapísané:
- Zál.právo v prosp. Slov.záruč.a rozv.banky,a.s., Štefánikova č.27 , 814 99 Bratislava , IČO : 00 682 420 na zabezp.pohľ. + prísl. č. UM 9175-2005 , V-515/05
- Záložné právo V-1051/08 z 4.4.2008 v prospech Viktória Gerčáková r. Víghová , nar.: 04.10.1963 , adresa: Danielova ul. č. 627, 946 39 Iža, na zabezpečenie pohľadávky na stavbu rekreačnej chaty so súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - vz. 51/08
- Exekučný príkaz EX 501/08 zo dňa 25.4.2009, P1-348/09 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému BPT LEASING, a.s., IČO:31357814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava na stavbu: rekreačná chata súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348, (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Miroslav Pinter súdny exekútor)- vz. 40/09
- Exekučný príkaz EX 235/09, P1-784/09 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava na stavbu: rekreačná chata so súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 ( Exekútorský úrad Púchov - súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík ) - v.z. 74/09
Iné údaje:
- u parc. č. 4247/20 len stavba pozemok je na LV 1011
- u parc. č. 4247/348 len stavba pozemok je na LV 379
- g.pl.č. 36539651-102/06, Rozsudok 12C 120/2004, rozsudok 8 Co/310/2012 právoplatné 7.6.2013
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 67/2018 vypracoval dňa 24.4.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232. Všeobecná hodnota predmetu dražby je znaleckým posudkom stanovená na sumu 102.000,- EUR.
K. Najnižšie podanie 102.000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,-EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 20.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka
b. zložením v hotovosti na účet dražobníka
c. zložením v hotovosti do pokladne dražobníka
d. bankovou zárukou
e. formou notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a. originál výpisu z bankového účtu – dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky b. originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti c. príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom d. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky e. originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky a. bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby b. výdavkovým pokladničným dokladom vystaveným dražobníkom c. vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 3, 4 a 5 Z. č. 527/2002 Z.z., dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, a ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. č.ú.: SK 33 0200 0000 0035 1560 8959, vo VS uvedie číslo dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka: 26.06.2018 o 11:00 hod 2. obhliadka: 27.06.2018 o 11:00 hod
Miesto obhliadky Obhliadka sa uskutoční v mieste predmetu dražby po predchádzajúcom ohlásení, a to na t. č.: 0948 663 906
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden pracovný deň pred konaním obhliadky v čase od 08:00 – 16:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením ku dňu udelenia príklepu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Lýdia
c) priezvisko Kliská Uhrinová
d) sídlo Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava