Dražba nehnuteľností v obci Patince v katastrálnom území Patince

Katastrálne územie:
Patince
Obec:
Patince

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.07.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik penziónu ARTin, so sídlom Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

V zmysle Záväzného pokynu je predmetom dražby nižšie špecifikovaný majetok podliehajúci konkurzu zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe, a to konkrétne nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.  827, okres Komárno, obec: Patince, katastrálne územie: Patince, ako:

  • Stavba – rekreačná chata so súpisným číslom 135, postavená n parcele registra „C“ parc. č. 4247/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 297 m2 a na parcele registra „C“ parc. č. 4247/348, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 62 m2

Právny vzťah k parcele 4247/20 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 1011

Právny vzťah k parcele 4247/348 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 379

H. Opis predmetu dražby

Rekreačná chata, súp. č.135 na p.č. 4247/20 a 4247/348

Stavba sa nachádza rekreačnej lokalite pri obci Patince. Objekt je postavený na p.č. 4247/20 a 4247/348, k.ú. Patince. Stavba bola skolaudovaná na základe kolaudačného rozhodnutia na "Rekreačné zariadenie ZDROJ Patince" č.j. Výst VUP 300/1988-Baj. zo dňa 11.7.1990 vydaného okresným národným výborom v Komárne. Objekt je dlhodobo nevyužívaný. Budova je obdĺžnikového tvaru s 3 nadzemnými podlažiami. Prestrešenie je valbovou strechou.  Na priečelí bočných strán objektu je oceľová nosná konštrukcia ktorá nesie balkóny z jednotlivých izieb. Z prednej strany objektu je požiarne oceľové schodisko.

Dispozičné riešenie:

Objekt má tri nadzemné podlažia bez podpivničenia.

Na prízemí sa nachádza jedáleň, kuchyňa, vstupná hala, kotolňa, sociálne zariadenia, sauna, ochladzovací bazén a technicko administratívne priestory. 

Na 1 a 2 poschodí sa nachádzajú izby ktoré sú riešené ako bunka s 2 izbami a spoločným sociálnym zariadením. v strede poschodia oproti schodisku je spoločenská miestnosť. Na 1 poschodí je 9 izieb a 1 apartmán. Na 2 poschodí je 10 izieb a 1 apartmán.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rekreačná chata, súp. č.135 na p.č. 4247/20 a 4247/348

Základy - železobetónové pásy. Steny prízemia sú murované z kvádrov. Steny na 1 a 2 poschodí sú z zmontované zo stenových panelov na báze dreva. Deliace priečky na prízemí sú murované  a na poschodiach sú drevené.  Strop nad prízemím je železobetónový. Strop nad 1 a 2 poschodím sú drevené trámové. Schodisko z prízemia na 1 poschodie je betónové. Schodisko z 1 na 2 poschodí je drevené s nášľapom z PVC. Okná sú drevené zdvojené. Podlahy na prízemí sú prevažne z keramickej dlažby resp. z kamenej dlažby. Podlahy v izbách sú koberce položené na PVC podlahe.  V sociálnych zariadeniach je PVC podlaha. V kúpeľni je keramický obklad. Na prízemí sú vápenno cementové omietky na poschodiach sú vnútorné obkladové dosky ktoré sú súčasťou dreveného sendviču stien.  Strecha je valbová tvorená dreveným väzníkovým krovom na ktorom je keramická krytina. Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu. Vnútorné dvere sú drevené v oceľových zárubniach. Vstupné dvere a dvere do jedálne sú plastové.

Vnútorné vybavenie

-  studenej vody z oceľových rúr, príprava teplej vody a vykurovanie v kotolni kde sa nachádzajú 2 plynové kotle.  príprava TÚV je zabezpečovaná zo zásobníka ktorý je napojený na plynové kotle.  Rozvody sú z oceľových rúr. vykurovacie telesá sú oceľové radiátory.

-  splaškovej kanalizácie PVC potrubiami do verejnej kanalizácie.

- zriaďovacie predmety na toaletách sú klasické keramické toalety, umývadlá a pisoáre a sprchové kúty.

-  elektriny v objekte je z hlavného merania a následne elektrická energia rozvádzaná do rozvádzačov na rôznych miestach v budove umiestnených na chodbách. Objekt je vybavený bleskozvodom.

- na prízemí je murovaná nefunkčná sauna a ochladzovací bazénik ktorý je murovaný s obkladmi na stenách. 

Posudzovaný objekt je bez zariadenia v dezolátnom stave ktorý vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 827 „Poznámka“ sú zapísané :
- Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo dňa 27.4.2009, P2-432/09 v prospech záložného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420 formou dobrovoľnej dražby na rekreačnú chatu s.č.135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - vz. 59/09
- Poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe DD 431/09 zo dňa 30.10.2009, P2-1501/09 a označenie dražobníka: GENERAL FACTORING, a.s. Košická 56, 821 08 Bratislava na na rekreačnú chatu s.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - v.z. 109/09
v časti C LV č. 827 - Ťarchy sú zapísané:
- Zál.právo v prosp. Slov.záruč.a rozv.banky,a.s., Štefánikova č.27 , 814 99 Bratislava , IČO : 00 682 420 na zabezp.pohľ. + prísl. č. UM 9175-2005 , V-515/05
- Záložné právo V-1051/08 z 4.4.2008 v prospech Viktória Gerčáková r. Víghová , nar.: 04.10.1963 , adresa: Danielova ul. č. 627, 946 39 Iža, na zabezpečenie pohľadávky na stavbu rekreačnej chaty so súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 - vz. 51/08
- Exekučný príkaz EX 501/08 zo dňa 25.4.2009, P1-348/09 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávnenému BPT LEASING, a.s., IČO:31357814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava na stavbu: rekreačná chata súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348, (Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Miroslav Pinter súdny exekútor)- vz. 40/09
- Exekučný príkaz EX 235/09, P1-784/09 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava na stavbu: rekreačná chata so súp.č. 135 na parc.č. 4247/20 a na parc. č. 4247/348 ( Exekútorský úrad Púchov - súdny exekútor JUDr. Jozef Martišík ) - v.z. 74/09
Iné údaje:
- u parc. č. 4247/20 len stavba pozemok je na LV 1011
- u parc. č. 4247/348 len stavba pozemok je na LV 379
- g.pl.č. 36539651-102/06, Rozsudok 12C 120/2004, rozsudok 8 Co/310/2012 právoplatné 7.6.2013
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 102.000,- EUR
K. Najnižšie podanie na dražbe nebolo urobené žiadnym z účastníkov dražby ani najnižšie podanie
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Peter Marenčík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Párovská
b) Orientačné/súpisné číslo 757/15
c) Názov obce Beladice - Pustý Chotár d) PSČ 951 75
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 20.05.1987
V. Odhad ceny predmetu dražby vo výške 102.000,- EUR určená znaleckým posudkom č. 67/2018 vypracoval dňa 24.4.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.