Dražba nehnuteľností v obci Pezinok v katastrálnom území Pezinok

Katastrálne územie:
Pezinok
Obec:
Pezinok

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 109.000,00 13.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 13/2017
Typ dražobnej vyhlášky: EX 13/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Miroslav Lupták
Ulica: Riečna 2
Obec: Bratislava
PSČ: 81102
Zastupujúci exekútor: Lucia Adamcová
Ulica: Miletičova 21
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 13.09.2018
Čas konania dražby: 14:00
Miesto konania dražby: Riečna 2, 81102Bratislava
Vlastník: EuroFinacovanie, s.r.o.
Sídlo: Nové Záhrady I 13/A, Bratislava
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 06.08.2018
Znalecká hodnota: 109.000,00
Reálna hodnota: 109.000,00
Výška zábezpeky: 54.500,00
Číslo bankového účtu: SK4156000000009607660006
Najnižšie podanie: 109.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4156000000009607660006
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže po udelení príklepu ujať držby nehnuteľností, o tom je povinný súdneho exekútora písomne informovať. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 11.09.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: Pezinok
Ďalšie informácie : obhliadka draženej nehnuteľnosti je možná po predchádzajúcej dohode so súdnym exekútorom
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Pezinok
     Obec : Pezinok
     Kataster : Pezinok
     Číslo listu vlastníctva: 9004
   Parcela
     Parcelné číslo: 2330/3
     Výmera: 216
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 5747
     Pracelné číslo: 2330/3
     Druh stavby: pneuservis, kaviareň a umývanie áut
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: