Dražba nehnuteľností v obci Piešťany v katastrálnom území Piešťany

Katastrálne územie:
Piešťany
Obec:
Piešťany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36.500,00 Eur 09.07.2018 Stiahnuť
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 19/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko 29. augusta36A81109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva 29. augusta
b) Orientačné/súpisné číslo 36A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 100479/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47910402
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Iveta Glváčová, rod. Tibenská
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Ďatelinová
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Petra Králiková, Námestie slobody 506/16, 922 03 Vrbové
D. Dátum konania dražby 09. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

 

List vlastníctva č.:

8253

Okresný úrad, katastrálny odbor:

Piešťany

Okres:

Piešťany

Obec

Piešťany

Katastrálne územie

Piešťany

 

Pozemky parcely registra "C":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

10115

Zastavané plochy a nádvoria

732

 

Stavby:

Súpisné číslo

Popis stavby/druh stavby/nebytový č.  

4830 na parcele č. 10115

Bytový dom/ byt č. 13, vchod: 13, poschodie: 5.p.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 53/4323

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.
 

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 13 v obytnom dome s.č. 4823

 

Obytný dom je panelový obytný blok, postavený v roku 1992 na úrovni bežného štandardu doby svojho vzniku. Dom je osadený v rovinatom teréne, prístupný po spevnených komunikáciách, pri dome je parkovisko. Situovanie domu je v obytnej časti mesta Piešťany so sústredenou bytovou výstavbou s dobre vybudovanou vybavenosťou, lokalita s dobrou predajnosťou v závislosti na polohe v rámci sídliska.

Dom má prefabrikovaný plošný konštrukčný systém. Základy sú železobetónové s izoláciou. Zvislé obvodové konštrukcie sú panelové, v nadstavbe murivo. Schody sú terazzové, zastrešenie je manzardovou strechou s asfaltovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné, okná sú plastové s vákuovaným dvojsklom. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, vrátane bleskozvodu. V dome je vnútorný rozvod verejného telefónu, požiarne hydranty a rozvody TV pod omietkou.

Vnútorné omietky sú vápenné, v hygienickom zariadení sú keramické obklady ( na celú výšku stien). Vstupné dvere sú bezpečnostné. Povrchy podláh sú laminátové plávajúce, len v hygienickom zariadení a chodbe je keramická dlažba.

Vykurovanie je ústredné, radiátory sú plechové. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s automatickým istením. V byte je vnútorný rozvod vody ( so samostatným meraním S+T vody), kanalizácie, vnútorný rozvod plynu. Ohrev teplej vody je v centrálnej kotolni.

Uvažovaný štandard vyhotovenia bytu je na základe porovnateľných bytov v dome, nakoľko predmetný byt nebol sprístupnený. Z dispozičného hľadiska sa jedná o 2 izbový byt pozostávajúci z kuchyne, predsiene, WC, kúpeľne, 2 izieb a pivnice. Podlahová plocha bytu bez pivnice je 51,42 m2.

Spoločnými časťami domu sú: hlavne základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: kotolňa, sklad záhradného náradia, dortegulovacia stanica plynu, miestnosť pre upratovacie potreby, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové teplonosné a slaboprúdové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Pozemok

Pozemok je súčasťou sídliska v južnej časti mesta Piešťany, dopravne dobre  prístupný, vybavený kompletnou technickou infraštruktúrou, občianska vybavenosť v rámci mesta kompletná.

 

Z dôvodu neumožnenia vykonania znaleckej obhliadky vlastníkom nehnuteľnosti nie je možné určiť presné stavebnotechnické vyhotovenie ani užívaciu schopnosť ohodnocovanej nehnuteľnosti.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15,zák.č.182/93 Zz.- 2060/02

Na byt č. 13 na V. poschodí vrátane spoluvl.podielu na spol.častiach, spol.zariadeniach domu a k pozemku parc.č.10115 vo veľkosti 53/4323 = Záložné právo v prospech: Mgr. Iveta Glváčová r. Tibenská, Bratislava (nar. 13.9.1970) k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2852/16 účinný dňa 3.10.2016 - 2861/16

Z-713/2017- Na byt č. 13 na V. poschodí - Exekútorský úrad Galanta, Bratislavská 23/11, súdny exekútor: JUDr. Peter Urbánek - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1348/16 - 25 zo dňa 16.03.2017 (v KN zapísané 21.03.2017) v prospech oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostejevského rad 4, Bratislava (IČO: 00151700) - 845/17

Z-2916/2017 -Na byt č.13 na 5.poschodí: Exekútorský úrad Bratislava, Longobardská 1301/27, súdny exekútor JUDr.Ivan Lutter -Exekučný príkaz EX 4566/2017 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného zál.práva na nehnuteľnosť zo dňa 22.11.2017 (v KN 29.11.2017), v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29A, Bratislava 2 (IČO 36284831) -3319/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalec: Ing. Juraj Šinka, Nad Tehelňou 49, 911 01 Trenčín
Číslo znaleckého posudku: 32/2018
Odbor znalca: stavebníctvo
Odvetvie znalca: odhad hodnoty nehnuteľností a statika stavieb
Evidenčné číslo: 913372
Vyhotovený dňa: 08.04.2018
Hodnota predmetu dražby: 36.500,00 Eur
K. Najnižšie podanie 36.500,00 Eur
L. Minimálne prihodenie 500,00 Eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,00 Eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka v banke Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: SK8909000000005061577420, variabilný symbol: 192018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti ihneď po ukončení dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka v banke Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: SK8909000000005061577420, variabilný symbol: 192018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.. V prípade, že suma dosiahnutá vydražením nepresiahne 6.640,00 EUR je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby v hotovosti k rukám dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. V prípade bankovej záruky je povinný vydražiteľ zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka, alebo zložením hotovosti na účet dražobníka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 19.06.2018 o 10:00 hod. 2. termín: 03.07.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Na adrese predmetu dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa po predchádzajúcom telefonickom ohlásení u dražobníka aspoň jeden deň pred konaním obhliadky stretnú v čase obhliadky pred predmetom dražby, ktorý je uvedený v tomto oznámení o dražbe. Kontaktné údaje dražobník: tel. č.: 0948 241 841 prípadne email: info@cfk.sk. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZODD je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný v zmysle ZODD odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Petra
c) priezvisko Králiková
d) sídlo Námestie slobody 506/16, 922 03 Vrbové