Dražba nehnuteľností v obci Piešťany v katastrálnom území Piešťany

Katastrálne územie:
Piešťany
Obec:
Piešťany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 121.000.- € 31.07.2018 Stiahnuť
Auctiofin, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 012018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctiofin, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kresánkova 2284105 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kresánkova
b) Orientačné/súpisné číslo 22
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 84105
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 111795/B
IV. IČO/ dátum narodenia 50331621
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Prievozská
b) Orientačné/súpisné číslo 4/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 821 09
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 36861146
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Miroslava Holčíka, Nám. 1. mája 1121/14, Piešťany
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.2369, pre katastrálne územie Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany a to:

 

 1. Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra "C"
              • parcelné číslo: 2828/3, výmera: 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
              • parcelné číslo: 2828/4, výmera: 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 2829/4, výmera: 68 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
            • parcelné číslo: 2829/5, výmera: 36 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 2829/6, výmera: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 1. Stavby:
  • rodinný dom, súpisné číslo 312, postavený na parcele č. 2828/3
  • rodinný dom, súpisné číslo 7784, postavený na parcele č. 2829/4
  • garáž s hobby miestnosťou, súpisné číslo 7785, postavená na parcele č. 2829/6
H. Opis predmetu dražby

Ohodnocovaný rodinný dom so súpisným číslom 312 je postavený na pozemku KN-C parcela číslo 2828/3, rodinný dom so súpisným číslom 7784 je postavený na pozemku KN-C parcela číslo 2829/4 a garáž s hobby miestnosťou so súpisným číslom 7785 je postavená na pozemku KN-C parcela číslo 2829/6, všetko v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, na ulici Vodárenská, v širšom centre obce. Vek rodinného domu so súp. č. 312 je určený na základe čestného prehlásenia na rok 1958, v roku 2011 bola zrealizovaná prístavba garáže a izby k rodinnému domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Dom je založený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo je murované do hrúbky 45 centimetrov so zateplením polystyrénom o hrúbke 80 milimetrov, strešná konštrukcia je sedlového tvaru s  spálenou ťažkou tvoj-drážkovou krytinou, klampiarske konštrukcie strechy, žľaby, zvody a záveterné lišty sú z pozinkovaného plechu, okenné parapety sú hliníkové. Vonkajšie omietky sú so zateplením polystyrénom o hrúbke 80 milimetrov, výplne otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvoj-sklom a vstupné plastové dvere. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké, v kúpeľni s WC,  samostatnom WC a za kuchynskou linkou je keramický obklad stien, podlahy obytných miestností sú z veľkoplošných laminátových parkiet, na chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Vykurovanie objektu je ústredné plynovým kotlom Protherm, vykurovacie telesá sú stenové oceľové radiátory Korad, príprava teplej vody je v plynovom kotli. Elektro inštalácia je svetelná. Kuchyňa obsahuje linku na báze dreva rozvinutej šírky 2,8 metra, nerezový drez s pákovou batériou a plynový sporák s elektrickou rúrou. Kúpeľňa obsahuje hydromasážny sprchovací kút,  keramické umývadlo a WC kombi. V dome je aj samostatné WC s umývadlom typ kombi. Dom je dobre udržiavaný a v dobrom stavebno-technickom stave napojený na miestne rozvody inžinierskych sietí,  vodovod, kanalizáciu, plynovod a NN rozvody. Prístupný je po miestnej asfaltovej komunikácii.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Oberbank AG so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu Linz pod číslom FN 79063w, na pozemky registra C KN parc.č. 2828/3, 2828/4, 2829/4, 2829/5 a 2829/6, rod. Dom s č. 312 na parcelee č. 2828/3, rod. Dom s č. 7784 na parc. Č. 2829/4, garáž s hobby miestnosťou s č. 7785 na parc. Č. 2829/6 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 3248/14, účinný dňa 26.11.2014 – 3913/14, 203/18.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby je stanovená Ing. Róbertom Golutzom, znalcom pre oblasť oceňovania nehnuteľností znaleckým posudkom č. 097/2018.
K. Najnižšie podanie 121.000.- €
L. Minimálne prihodenie 1.000 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000.-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka zložená v peniazoch musí byť uhradená výlučne bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2453 2018, vedený v Čsob banke a.s., variabilný symbol 012018, bankovou zárukou v prospech dražobníka, alebo notárskou úschovou v prospech dražobníka. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. Žiadame účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky neskladali v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby, nakoľko dražobná zábezpeka v hotovosti nebude akceptovaná. Lehota pre zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Účastník dražby je povinný pri registrácii na dražbu predložiť doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Až po splnení tejto náležitosti bude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné číslo. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom a ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Prevodný príkaz, potvrdenie o vklade na účet dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka bezodkladne vrátená.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nie vyššiu ako 6.640 € hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 € tak túto je povinný zaplatiť do 15 dní po
skončení dražby, a to prevodom v prospech bankového účtu dražobníka uvedeného v bode 7. Oznámenia o dražbe.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín obhliadky bol stanovený na 17. júla 2018 a 24. júla 2018 so začiatkom o 11:00 hod. V prípade záujmu obhliadky sa prosím hlásiť na tel. čísle dražobníka 0903 / 705 705
Miesto obhliadky Orviský kút 23, Piešťany
Organizačné opatrenia Žiadame účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky neskladali v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby, nakoľko dražobná zábezpeka v hotovosti nebude akceptovaná
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred konaním dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením riadne a včas, prechádza na neho vlastníctvo vydraženého predmetu dražby udelením príklepu.
V opačnom prípade zodpovedá vydražiteľ za škodu spôsobenú svojím konaním, ktorým zabránil prechodu vlastníctva, a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu takto vzniknutej škody (škoda bude uhradená z dražobnej zábezpeky, ak je škoda vyššia ako zložená dražobná zábezpeka, bude dražobník požadovať jej uhradenie priamo od vydražiteľa).
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
V prípade, ak nadobudol vydražiteľ vlastníctvo k predmetu dražby, je dražobník povinný odovzdať vydražiteľovi predmet dražby. V prípade, ak ide o nehnuteľnosť, odovzdáva predmet dražby vydražiteľovi za účasti dražobníka bývalý vlastník.
O odovzdaní predmetu dražby bude spísaný protokol, ktorý podpíše dražobník, vydražiteľ a bývalý vlastník.
Všetky náklady spojené s odovzdaním predmetu dražby nesie vydražiteľ, s výnimkou nadbytočných nákladov, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojim konaním spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby a zodpovednosť za škodu spôsobenú predmetom dražby prechádza z jej vlastníka na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
V prípade, ak bol vydražiteľovi riadne a včas oznámený termín odovzdania predmetu dražby, a vydražiteľ je s jeho prevzatím v omeškaní, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Miroslav
c) priezvisko Holčík
d) sídlo Nám. 1. mája 1121/14, 92101 Piešťany