Dražba nehnuteľností v obci Plavé Vozokany v katastrálnom území Plavé Vozokany

Katastrálne územie:
Plavé Vozokany
Obec:
Plavé Vozokany

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 27.160 Eur 21.06.2018 Stiahnuť
WEMOVE INVESTMENT, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D ZA 2 07002017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko WEMOVE INVESTMENT, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Vojtecha Tvrdého 793/2101001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vojtecha Tvrdého
b) Orientačné/súpisné číslo 793/21
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10489/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36434361
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť dražobníka, V.tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 21. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12.00
F. Kolo dražby 2.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom Dražby sú nasledovné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1834, vedené Okresným úradom Levice, odbor katastra nehnuteľností, pre obec Plavé Vozokany, katastrálne územie Plavé Vozokany ako:

Pozemky o výmere 13.521 m2

parcel. č.               výmera:              druh pozemku:

2494/ 13                               677 m2                Orná pôda             

2494/ 28                               1199 m2              Orná pôda

2494/ 29                               987 m2                 Orná pôda

2494/ 30                               793 m2                 Orná pôda

2494/ 31                               767 m2                 Orná pôda

2494/ 32                               767 m2                  Orná pôda

2494/ 33                               767 m2                  Orná pôda

2494/ 34                               768 m2                   Orná pôda

2494/ 36                               500 m2                   Orná pôda

2494/ 37                               500 m2                   Orná pôda

2494/ 49                               751 m2                   Orná pôda

2494/ 50                               751 m2                   Orná pôda

2494/ 51                               762 m2                   Orná pôda

2494/ 52                               777 m2                   Orná pôda

2494/ 53                               755 m2                   Orná pôda

2494/ 54                               500 m2                   Orná pôda

2494/ 55                               500 m2                   Orná pôda

2494/ 56                               500 m2                   Orná pôda

2494/ 57                               500 m2                   Orná pôda

 

/v celosti, vo vlastníctve Úpadcu  BORÁK, s.r.o., IČO: 36 420 131, so   0sídlom: Nám. Slobody 1016, Čadca 022 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15109/L zastúpená Mgr. Ing. Ivana  Šumichrastová, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin /

H. Opis predmetu dražby

Parcely registra "C"

Pozemky sa nachádzajú v okrajovej časti obce Plavé  Vozokany, severovýchodne od centrálnej časti obce. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ich využitie je podľa územného plánu obce určené ako Z15-Obytné územie pre bývanie v rodinných a málopodlažných bytových domoch. Navrhovaná výstavba má nadväzovať na založenie a rozvoj kúpeľno-rekreačnej zóny.

Prístup k pozemkom  nie je po právnej stránke vyriešený, o čom svedčí neexistencia vecných bremien práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov, podľa územného plánu je prístup navrhovaný po novej miestnej komunikácii, na ktorú bol odčlenený pozemok č. parc. KN-C 2494/3, ktorý je vo vlastníctve inej fyzickej osoby

Do okresného mesta Levice je vzdialenosť 30km, vo vzdialenosti 15km sa nachádza areál termálneho kúpaliska Podhájska.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Pozemky sú v súčasnosti  súčasťou lánu poľnohospodárskej pôdy  po pravej strane cesty č. I/75, sú nezastavané, obhospodarované a užívané na poľnohospodárske účely. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné práva:

- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, č. EX 2158/2010 zo dňa 1.3.2011, podľa § 168 ods.1 písm. b/ zákona NR SR, č.233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na pozemky parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve BORÁK s.r.o., IČO 34620131 v podiele 1/1, č.Z-1544/11 zo dňa 18.3.2011.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, č. EX 151/2011-PS zo dňa 31.3.2011, podľa § 168 ods.1, písm. b) zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., na pozemky parc.č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57, vo vlastníctve povinného BORÁK, s.r.o., Čadca, IČO:36420131, v podiele 1/1, č. Z-2134/2011 zo dňa 8.4.2011.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Žilina, súdny exekútor JUDr. Jozef Rišian, č. EX 793/2011 zo dňa 15.6.2011, podľa § 168 ods.1 písm. b/ zákona NR SR č.233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32,2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve BORÁK s.r.o., IČO 34620131, Čadca v podiele 1/1, č.Z-3821/11 zo dňa 20.6.2011.

Exekučný príkaz na začatie exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Čadca, súdny exekútor JUDr. Marta Kužmová, č. EX 475/11 zo dňa 29.11.2011, podľa § 167 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve BORÁK s.r.o., IČO 34620131, Čadca v podiele 1/1, č.Z-7400/11 zo dňa 5.12.2011.

Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, súdny exekútor JUDr. Ján Franek na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 208/2011-14 zo dňa 21.5.2012 podľa ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR č.233/1995 Z.z. vo vlastníctve povinného BORÁK, s.r.o., IČO: 36 420 131, Čadca na parc.č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57, č. Z-2909/2012 zo dňa 29.5.2012.

Exekučný príkaz Exekútorského úradu v Žiline, súdny exekútor JUDr. Veronika Kučavíková na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 2290/2012-18 zo dňa 15.11.2012 podľa ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. vo vlastníctve povinného BORÁK s.r.o., IČO: 36420131 na parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/30, 2494/31, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57, č. Z-6464/2012 zo dňa 20.11.2012.

Poznámky:
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti- Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ján Fázik, č. EX 279/10 zo dňa 25.11.2010, podľa § 47 a § 135 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., na parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve povinného BORÁK, s.r.o., Čadca, IČO: 36 420 131 v podiele 1/1, č. P- 1425/10 zo dňa 7.12.2010.

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva -exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, č. EX 2158/2010 zo dňa 28.1.2011 podľa § 47 a § 135 ods.1, písm. a/ zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na pozemky p. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve BORÁK s.r.o., IČO 34620131 v podiele 1/1, č. P - 103/2011 zo dňa 2.2.2011.

Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti- Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, č. EX 151/2011 zo dňa 3.3.2011 podľa § 47 a § 135 ods.1, písm. a/ zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na pozemky parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32, 2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37

Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva- Exekútorský úrad Žilina, súdny exekútor JUDr. Jozef Rišian, č. EX 793/2011 zo dňa 15.6.2011, podľa § 168 ods.1 písm. b/ zákona NR SR č.233/1995 Z.z., pre povinného BORÁK s.r.o., IČO 36420131, na parc. č. 2494/13, 2494/28, 2494/29, 2494/32,2494/33, 2494/34, 2494/36, 2494/37, 2494/49, 2494/50, 2494/51, 2494/52, 2494/53, 2494/54, 2494/55, 2494/56, 2494/57 vo vlastníctve BORÁK s.r.o., IČO 34620131, Čadca v podiele 1/1, č.Z-3821/11 zo dňa 20.6.2011.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 27.160 EUR
K. Najnižšie podanie 27.160 Eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Silvia Končoková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pekná,
b) Orientačné/súpisné číslo 36/24
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 5.4.1974
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby určená
znaleckým posudkom: 33.900,00 Eur

Dátum vyhotovenia
znaleckého posudku: 05.11.2017


Číslo znaleckého posudku: 58/2017
Znalec: Ing. Ivana Kňažovická Dovalovská, Jilemnického 3995/21, 036 01 Martin
- Odbor znalca: stavebníctvo
- Odvetvie znalca: odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 914479