Dražba nehnuteľností v obci Plavé Vozokany v katastrálnom území Plavé Vozokany

Katastrálne územie:
Plavé Vozokany
Obec:
Plavé Vozokany

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 189/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová, Kukučínová č. 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:30 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
177

Okres: Levice
Obec: Plavé Vozokany
Katastrálne územie: PLAVÉ VOZOKANY

Okresný úrad – katastrálny odbor: Levice

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

1326

zastavané plochy a nádvoria

1005

 

1327

záhrady

1048

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

141

1326

 

rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: garáž bez s. č. na parc. reg. „C“ č. 1326, stavba skladu dreva na parc. reg. „C“ č. 1326, hospodárska budova na parc. reg. „C“ č. 1326, prístrešok pri hospodárskej budove na parc. reg. „C“ č. 1326, plot od ulice v čele pozemku ako i vstup do predzáhradky, studňa na parc. reg. „C“ č. 1326, vodomerná šachta, prípojka vody z verejného rozvodu, armatúrna šachta nad studňou, žumpa, kanalizačná prípojka splašková, prípojka elektriny do stavby rodinného domu, prípojka elektriny do stavby garáže, spevnené plochy betónové, podzemná pivnica, domáca vodáreň a pod.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č.141 na parc. KN č.1326

Rodinný dom, ktorý je predmetom dražby sa nachádza v bežnej zástavbe IBV na okraji obce. Jedná sa o rodinný dom s vytvoreným prízemím s rozčlenením na pôvodnú ako i prístavbové časti postavený na parc.č.1326.

Dispozičné riešenie podlaží je nasledovné.

Pôvodná stavba

prízemie - 1.N.P

Dispozične pozostáva z troch izieb, okrajovej chodby, kuchyne, spojovacej chodby, kúpeľne a skladu.

Prístavba 1

prízemie - 1.N.P

Dispozične pozostáva z izby, spojovacej chodby a skladu.

Prístavba 2

prízemie - 1.N.P

Dispozične pozostáva z WC.

Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách resp. v obvodovom murive nie je vidieť. Údržba stavby je mierne zanedbaná,v hrebeni krovu vidieť chýbajúce korýtka v pôvodnej časti, v časti chodby kde je murivo iba na 15 cm so stĺpami na 30 cm dochádza k značnému vytváraniu plesní. Počas životnosti v posledných rokoch bolo vymurované a osadené splachovacie WC, vnútorné vybavenie kuchyne ako i položené veľkoplošné parkety v dvoch izbách do ulice, ako i osadenie plastových okien. Rekonštrukcia stavby alebo mimoriadna modernizácia však urobená nebola.

Vek pôvodnej stavby na základe typu a  konštrukčného vyhotovenia znalec spojil s rokom 1930 kedy sa takého typy RD stavali s okrajovou priebežnou chodbou. Obecný úrad potvrdil užívanie od r. 1952 kedy bola realizovaná prístavba izby, spoj. chodby a skladu a tým došlo pôdorysne  vytvoreniu "L" ka v stavbe. Túto čast prístavby znalec označil ako ako časť 1 a časť 2 vytvára samostatné WC pristavené v roku 1995 podľa vyjadrenia vlastníka predmetu dražby v čase znaleckej obhliadky.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Základy kamenné  bez izolácie. Podmúrovka - nepodpivničené - priem. výška do 50 cm omietaná. Murivo murované z iných materiálov do 50 cm nameraná hrúbka muriva je 55 cm, v pôvodnej časti úplne pravdepodobne z nepáleného materiálu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú drevené trámové bez podhľadu ako prevažujúce. Krovná konštrukcia je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je obyčajná dvojdražková. Klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú osadené plastové ako prevažujúce. Okenné žaluzie sú kovové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - sú veľkoplošné parkety iba v dvoch izbách do ulice a potom už iba PVC. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Zdroj teplej vody elektrický ohrievač. Zdroj vykurovania - kotol ÚK na pevné palivo. Kanalizácia 1 x PVC potrubie. Vybavenie kuchyne - osadený sporák keramický s elektrickou rúrou, osadený odsávač pár, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,0 m. Vnútorné vybavenie  - vaňa plechová smaltovaná, umývadlo - 1 x. Vodovodné batérie - 1 ks páková sprchová, pákové nerezové 2 x. Záchod - je osadený splachovací bez umývadla - 1 ks. Vnútorné obklady - v prevažnej časti kúpelne nad 1,35 m, pri vani, ako i v kuchyni pri sporáku a dreze. Elektrický rozvádzač je osadený s ističmi.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV

Garáž (bez s.č.) na parc.č.1326

Dispozične stavba pozostáva z jednej miestnosti, užívaná cca od r. 1978.   

Stavba je bez deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách, avšak s opotrebením pri vonkajších ako i vnútorných omietkach vplyvom vody alebo jej nasávania. Plochá strecha je nezateplená bez vetracích otvorov v atike. Údržba stavby je skôr zanedbaná.

1. Nadzemné podlažie

Základy betónové pásy bez podmurovky. Zvislé konštrukcie z pálených tehál na 30 cm. Stropy sú prefabrikované kazetové panely. Krytina plochej strechy sú zvárané živičné pásy. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu - oplechovanie atiky, avšak chýbajú žľaby a zvody. Vonkajšia úprava - sú vápenné hladké omietky. Vnútorná úprava - vápenné hladké omietky. Okno kovové jednoduché. Podlaha - cementový poter. Elektroinštalácia na 220 V s poistkami. Vráta sú kovové plechové.

Stavba skladu dreva na parc.č.1326

Drobná stavba skladu dreva je postavená na parc.č.1326, užívaná cca od r. 1978.  Stavba je bez mimoriadnych deštrukčných zmien, jej opotrebovanosť je viditeľná u všetkých prvkov i s priehybom hrebeňa krovu.

1. Nadzemné podlažie

Základy betónové pätky pod drevenými stĺpami, alebo iba v zemi na položenom kamennom podklade. Zvislé konštrukcie - drevená nosná konštrukcia s jednostrannou latovou výplňou. Krovná konštrukcia je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove je škridla ťahaná drážková. Podlaha - je zem.

Hospodárska budova na parc. reg. „C“ č. 1326

Drobná hospodárska stavba je postavená v časti dvora v pokračovaní za stavbou RD, užívaná cca od r. 1930. Stavba je bez mimoriadnych deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách. Údržba stavby je však mierne zanedbaná, opotrebovanosť je viditeľnejšia u stropov ako i krovnej konštrukcie.

Základy betónové alebo kamenné. Zvislé konštrukcie z nepáleného stavebného materiálu. Stropy sú trámčekové bez podhľadu. Krovná konštrukcia je sedlová hambálková. Krytina strechy na krove škridla ťahaná dvojdrážková. Vonkajšia úprava - vápenné hladké omietky. Vnútorná úprava povrchov - vápenné hrubé omietky. Schodisko mäkké drevo bez podstupníc. Dvere sú rámové s výplňou. Okno jednoduché. Podlaha - je betónová hrubá. Elektroinštalácia i na 380 V s ističmi.

Prístrešok pri hospodárskej budove na parc. reg. „C“ č.1326

Drobná stavba prístrešku je postavená v časti záhrady, užívaná cca od r. 1930.

Stavba je bez deštrukčných zmien v základových a v nosných konštrukciách. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite.

1. Podzemné podlažie

Osadenie do terénu bez zvislej izolácie. Zvislé konštrukcie - murované z pálených tehál do 30 cm. Stropy sú klenbové. Schodisko pálená tehla. Dvere latové zvlakové. Podlaha  je betónová hrubá.  Elektroinštalácia na 220 V s ističmi.

1. Nadzemné podlažie

Základy betónové i s kamennou podmurovkou. Zvislé konštrukcie - murované z rôznych stavebných materiálov do 30 cm. Stropy sú trámčekové bez podhľadu v časti chlieva. Krovná konštrukcia je pultová. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný. Vonkajšia úprava - vápenná hrubá omietka. Vnútorná úprava - nie je. Podlaha - je betónová hrubá.

Plot od ulice v čele pozemku ako i vstup do predzáhradky je situovaný v čele pozemku v časti predzáhradky ako i vedľa vrát v čele pozemku. Celková dĺžka plota je 19,40 m a s výškou výplne 1,30 m - kovové vložky s drôtenou výplňou v predzáhradke a vedľa vrát 1,07 m s plechovou výplňou osadenej do kovovej rámovej konštrukcie, postavený cca v r. 1966. 

Studňa kopaná s odhadovanou hĺbkou 8 m s priemerom 1100 mm s osadením v časti dvora neďaleko domu na parc.č.1326. Studňa  bola teda vyhĺbená v roku 1952.

Vodomerná šachta betónová s kubatúrou 1,57 m3.o.p s umiestnením v časti dvora  neďaleko vstupných vrátok, vybudovaná v roku 1995.

Prípojka vody z verejného rozvodu s celkovou dĺžkou 25 m, vybudovaná v roku 1995.

Armatúrna šachta tehlová s kubatúrou 4,59 m3.o.p s umiestnením nad studňou v časti dvora, vybudovaná v roku 1995.

Žumpa s kubatúrou 22,72 m3.o.p s umiestnením v časti dvora pri sklade dreva, pôvodne slúžila ako hnojisková jama s následným prekrytím, vybudovaná v roku 1952.

Kanalizačná prípojka s odhadovanou dĺžkou 12 m z PVC potrubia s priemerom 150 mm vedúca z domu do žumpy, vybudovaná v roku 1995.

Káblová prípojka elektriny na 380 V s pripojením na verejný rozvod zo stĺpa osadeného v zelenom páse pred domom s celkovou dĺžkou 11 m,  bola vybudovaná v roku 1998.

Vzdušná káblová prípojka elektriny do stavby garáže s odhadovanou dĺžkou 11 m, bola vybudovaná v roku 1998.

Spevnené betónové plochy slúžiace ako odkvapové i spojovacie chodníky o ploche 29,47 m2, vybudované v roku 1988.

Tehlová podzemná pivnica na parc.č.1326 s kubatúrou 11,04 m3.o.p., vybudovaná v roku 1965.

Domáca vodáreň o objeme 100 L s osadením v šachte nad studňou, vybudovaná v roku 1978.

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sa nachádzajú v rovinatom teréne v bežnej zástavbe IBV.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V-6246/2007-záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou,a.s.Bratislava IČO:00 151 653 zo zmluvy zo dňa 19.12.2007 na pozemky parc.č.1326,1327 a stavba na parc.č.1326-sč.141 rodinný dom.

Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené najnižšie podanie, dražba je neúspešná.
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Morvayová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 56/2018, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. Dátum vypracovania znaleckého posudku 01.04.2018. Cena podľa znaleckého posudku vo výške 24.900 EUR.