Dražba nehnuteľností v obci Plavecký Štvrtok v katastrálnom území Plavecký Štvrtok

Katastrálne územie:
Plavecký Štvrtok
Obec:
Plavecký Štvrtok

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 111a/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 18. 06. 2018
E. Čas konania dražby 14:30 hod.
F. Kolo dražby prvá opakovaná dražb
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

136

Malacky

Plavecký Štvrtok

Malacky

Plavvecký Štvrtok

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

3637/4

Záhrady

510

3637/15

Zastavané plochy a nádvoria

428

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

553

3637/15

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 168/2006

Bol postavený v roku 1981. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia o veku stavby, ktoré bolo prevzaté z predloženého znaleckého posudku.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch . Obvodové murivo je vyhotovené z kvádrov hr.do 40cm, priečky tehlové. Strop nad I.NP je železobetónový s rovným podhľadom nad II.NP strop oceľový. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody aj parapetné dosky. Vonkajšie omietky – brizolitové, v prednej časti I.NP obložené kabrincami.

Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu, plyn a kanalizáciu.

I.NP – prízemie domu:

Podlažie podľa výkresovej dokumentácie prevzatej z predloženého ZP dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstup, sklad, sušiareň, práčovňa, garáž a sklad.

Podlahy v zmysle predloženého ZP sú vyhotovené z PVC a cementového poteru.

Schody z I.NP na II.NP sú betónové s povrchom z PVC. Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

Okná dvojité v drevenom ráme s vonkajšími plastovými roletami, dvere hladké plné, garážové vráta oceľové vyklápacie. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Keramický obklad stien je vyhotovený v práčovni. Tu by sa v zmysle ohodnotenia mala nachádzať oceľová smaltovaná vaňa a samostatný sprchovací kút. Vodovodné batérie klasické na kohútiky. Na podlaží by sa mal nachádzať aj kotol na vykurovanie domu a zásobník na ohrev TÚV.

II.NP

Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z I.NP s povrchom z PVC. Podlažie v zmysle predloženej PD prevzatej z predloženého znaleckého posudku dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri izby.

Okná dvojité v drevenom ráme ( v deň obhliadky po vizuálnej obhliadke v prednej časti domu okná na báze plastov so žalúziami), dvere dýhované. Vnútorné omietky vápenné hladké.

Podlahy obytných miestností – parkety a koberec, v ostatných miestnostiach – keramická dlažba.

Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka  dĺžky 5m ( v zmysle ocenenia v znaleckom posudku) s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, kombinovaný sporák a digestor, umývačka riadu.

V kúpeľni sa nachádza oceľová vaňa, umývadlo. Keramický obklad  je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane.

Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je vyhotovený.

Balkón z prednej strany domu je o výmere väčšej ako 5m2 a balkón v zadnej časti je menší ako 5m2. Balkóny sú prístupné z jednotlivých izieb na poschodí.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 168/2006

Bol postavený v roku 1981. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia o veku stavby, ktoré bolo prevzaté z predloženého znaleckého posudku.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch . Obvodové murivo je vyhotovené z kvádrov hr.do 40cm, priečky tehlové. Strop nad I.NP je železobetónový s rovným podhľadom nad II.NP strop oceľový. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody aj parapetné dosky. Vonkajšie omietky – brizolitové, v prednej časti I.NP obložené kabrincami.

Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu, plyn a kanalizáciu.

I.NP – prízemie domu:

Podlažie podľa výkresovej dokumentácie prevzatej z predloženého ZP dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstup, sklad, sušiareň, práčovňa, garáž a sklad.

Podlahy v zmysle predloženého ZP sú vyhotovené z PVC a cementového poteru.

Schody z I.NP na II.NP sú betónové s povrchom z PVC. Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

Okná dvojité v drevenom ráme s vonkajšími plastovými roletami, dvere hladké plné, garážové vráta oceľové vyklápacie. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Vnútorné omietky – vápenné hladké. Keramický obklad stien je vyhotovený v práčovni. Tu by sa v zmysle ohodnotenia mala nachádzať oceľová smaltovaná vaňa a samostatný sprchovací kút. Vodovodné batérie klasické na kohútiky. Na podlaží by sa mal nachádzať aj kotol na vykurovanie domu a zásobník na ohrev TÚV.

II.NP

Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z I.NP s povrchom z PVC. Podlažie v zmysle predloženej PD prevzatej z predloženého znaleckého posudku dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri izby.

Okná dvojité v drevenom ráme ( v deň obhliadky po vizuálnej obhliadke v prednej časti domu okná na báze plastov so žalúziami), dvere dýhované. Vnútorné omietky vápenné hladké.

Podlahy obytných miestností – parkety a koberec, v ostatných miestnostiach – keramická dlažba.

Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka  dĺžky 5m ( v zmysle ocenenia v znaleckom posudku) s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, kombinovaný sporák a digestor, umývačka riadu.

V kúpeľni sa nachádza oceľová vaňa, umývadlo. Keramický obklad  je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane.

Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je vyhotovený.

Balkón z prednej strany domu je o výmere väčšej ako 5m2 a balkón v zadnej časti je menší ako 5m2. Balkóny sú prístupné z jednotlivých izieb na poschodí.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 0630860996 zo dňa 14.12.2006, na nehnuteľnosti pozemok parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15 v zmysle Záložnej zmluvy V-4579/06, právopl. 16.03.2007. - 53/07
Poznámka:
P-5/2018: Začatie súdneho konania na Okresnom súde v Malackách sp.zn. 32C/50/2017 k nehnuteľnosti pozemok C-KN parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15. - 32/18
P-141/2018: Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zdržať sa výkonu záložného práva a dobrovoľnej dražby - Okresný súd Malacky sp.zn. 32C/50/2017 k nehnuteľnosti pozemok C-KN parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15. - 403/18


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 222/2017
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 24.10.2017
Všeobecná cena odhadu: 113 000,00 €