Dražba nehnuteľností v obci Podbrezová v katastrálnom území Podbrezová

Katastrálne územie:
Podbrezová
Obec:
Podbrezová

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 01.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Kysucký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štiavnička 208/41, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1985
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0917822724, zivicka@advokat-pirsel.eu
Spisová značka správcovského spisu : 1K/56/2015 S1777
Spisová značka súdneho spisu : 1K/56/2015
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby

 č. 042/2018

v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

 

Miesto, dátum a čas vykonania dražby:

Miesto dražby:                     miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici

Dátum dražby:                        01.06.2018

Čas otvorenia dražby:             17:45 hod. – 18:09 hod.

 

Označenie dražby:

prvá dražba

 

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Podbrezová, katastrálne územie: Podbrezová, zapísané Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1018, a to konkrétne:

 

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu 12 B.J. OC 41,42 so súpisným číslom 208, vchod: 41, na ulici Štiavnička 41 v Podbrezovej (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely „C“ č. 1556 o výmere 312 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 63/830 (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

  1. Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v zmysle ust. § 15 zákona č. 182/93 Z. z. podľa V – 2678/08,
  2. Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. (IČO 31335004) podľa V – 616/13.

 

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 4, ul. Štiavnička 41, katastrálne územie Podbrezová

Predmet dražby sa nachádza na 3. poschodí v murovanom radovom bytovom dome v obci Podbrezová, časť Štiavnička.  Bytový dom má suterén a 3 nadzemné podlažia. V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory (kočikárne, práčovne, sušiarne), pivnice a vlastná spoločná plynová kotolňa. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1961. V roku 2012  bolo zrealizované zateplenie fasády bytového domu a zateplenie stropnej konštrukcie nad horným podlažím minerálnou vlnou. Pred vstupom do bytového domu z južnej strany sa nachádza asfaltová prístupová cesta s pozdĺžnymi parkovacími miestami. Za prístupovou cestou je umiestnená zatrávnená plocha s altánkom drevenej konštrukcie a lavičkami na oddych vo voľnom čase s množstvom zelene. V blízkosti bytového domu sa nachádza futbalové ihrisko, základná a materská škola, potraviny. Od bytového domu do centra mesta je to cca 250 m, peši do 15 min.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 4 nachádzajúci sa na 2.NP pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa s chodbou, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 4 vrátane príslušenstva je 49,60 m2 (bez plochy pivnice o výmere 15,11 m2).

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je radový a založený na základových pásoch. Patrí do skupiny JKSO 803 45 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými sústavami inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový a murovaný z vonkajšej strany. Je zateplený polystyrénom s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Stropy sú prefabrikované a železobetónové. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú štukové vápenné, rovnako ako aj omietky. Vykurovanie bytového domu a bytu je z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v suteréne bytového domu. Zásobovanie bytu TÚV je riešené z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v suteréne bytového domu. Strecha bytového domu je sedlová valbová, osadená na drevenom krove ,pokrytá plechovou pozinkovanou krytinou s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy sú kompletne pozinkované. Parapety sú pozinkované s povrchovou úpravou. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Okná v spoločných priestoroch bytového domu sú vymenené za plastové EURO, vstupné vchodové dvere sú vymenené za plastové EURO. Bytový dom je zabezpečený proti blesku bleskozvodom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Bytový dom pozostáva z dvoch vstupov s 2 bytmi na každom podlaží.

 

Byt

Byt bol v roku 2010 kompletne rekonštruovaný s bežným štandardom vybavenia. Dvere sú vnútorné dyhované na báze dreva – plné, presklené, otváracie, v kovových zárubniach. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné s celoobvodovým kovaním. Steny bytu sú s povrchom so stierkami a maľbami. Kúpeľňa bytu je rekonštruovaná a vybavená zariaďovacími predmetmi - samostatnou sprchou s masážnymi tryskami. Umývadlo bolo v kúpeľni v čase obhliadky zdemontované. Vodovodná batéria do sprchy je páková. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú dyhované na báze dreva v kovovej zárubni. Kuchyňa je neukončená bez dodanej kuchynskej linky, kuchynského sporáku, digestora a bez kuchynského drezu. Kuchynská batéria je osadená. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v chodbe a v obytných miestnostiach bytu je plávajúca laminátová. Okná v byte sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.  

 

Predmet dražby je vyprataný a vo veľmi dobrom stave.

 

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 63/2018 zo dňa 29.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:

21.300,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisíctristo EURO) 

 

Označenie dražobníka:

Obchodné meno:                                                AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:                                                                   Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                                                                      46141 341

IČ DPH:                                                               SK 2023250229

Zapísaná:                                                      v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Licitátor:                                                             JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984, Cintorínska 53, 968 01 Nová Baňa

 

Cena dosiahnutá vydražením:

 

26.000,- EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc EURO)

 

JUDr. Jana Živická, správca