Dražba nehnuteľností v obci Podbrezová v katastrálnom území Podbrezová

Katastrálne územie:
Podbrezová
Obec:
Podbrezová

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 21.300,- EUR 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 042/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 17:45 hod. – 18:09 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Brezno, obec: Podbrezová, katastrálne územie: Podbrezová, zapísané Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1018, a to konkrétne:

 

  • byt č. 4 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu 12 B.J. OC 41,42 so súpisným číslom 208, vchod: 41, na ulici Štiavnička 41 v Podbrezovej (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely „C“ č. 1556 o výmere 312 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 63/830 (ďalej len ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 4, ul. Štiavnička 41, katastrálne územie Podbrezová

Predmet dražby sa nachádza na 3. poschodí v murovanom radovom bytovom dome v obci Podbrezová, časť Štiavnička.  Bytový dom má suterén a 3 nadzemné podlažia. V suteréne bytového domu sa nachádzajú spoločné priestory (kočikárne, práčovne, sušiarne), pivnice a vlastná spoločná plynová kotolňa. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1961. V roku 2012  bolo zrealizované zateplenie fasády bytového domu a zateplenie stropnej konštrukcie nad horným podlažím minerálnou vlnou. Pred vstupom do bytového domu z južnej strany sa nachádza asfaltová prístupová cesta s pozdĺžnymi parkovacími miestami. Za prístupovou cestou je umiestnená zatrávnená plocha s altánkom drevenej konštrukcie a lavičkami na oddych vo voľnom čase s množstvom zelene. V blízkosti bytového domu sa nachádza futbalové ihrisko, základná a materská škola, potraviny. Od bytového domu do centra mesta je to cca 250 m, peši do 15 min.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 4 nachádzajúci sa na 2.NP pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa s chodbou, kúpeľňa s WC a pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 4 vrátane príslušenstva je 49,60 m2 (bez plochy pivnice o výmere 15,11 m2).

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je radový a založený na základových pásoch. Patrí do skupiny JKSO 803 45 - domy bytové typové s unifikovanými konštrukčnými sústavami inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový a murovaný z vonkajšej strany. Je zateplený polystyrénom s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Stropy sú prefabrikované a železobetónové. Vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú štukové vápenné, rovnako ako aj omietky. Vykurovanie bytového domu a bytu je z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v suteréne bytového domu. Zásobovanie bytu TÚV je riešené z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v suteréne bytového domu. Strecha bytového domu je sedlová valbová, osadená na drevenom krove ,pokrytá plechovou pozinkovanou krytinou s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie strechy sú kompletne pozinkované. Parapety sú pozinkované s povrchovou úpravou. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Okná v spoločných priestoroch bytového domu sú vymenené za plastové EURO, vstupné vchodové dvere sú vymenené za plastové EURO. Bytový dom je zabezpečený proti blesku bleskozvodom. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Bytový dom pozostáva z dvoch vstupov s 2 bytmi na každom podlaží.

 

Byt

Byt bol v roku 2010 kompletne rekonštruovaný s bežným štandardom vybavenia. Dvere sú vnútorné dyhované na báze dreva – plné, presklené, otváracie, v kovových zárubniach. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné s celoobvodovým kovaním. Steny bytu sú s povrchom so stierkami a maľbami. Kúpeľňa bytu je rekonštruovaná a vybavená zariaďovacími predmetmi - samostatnou sprchou s masážnymi tryskami. Umývadlo bolo v kúpeľni v čase obhliadky zdemontované. Vodovodná batéria do sprchy je páková. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere do kúpeľne a WC bytu sú dyhované na báze dreva v kovovej zárubni. Kuchyňa je neukončená bez dodanej kuchynskej linky, kuchynského sporáku, digestora a bez kuchynského drezu. Kuchynská batéria je osadená. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v chodbe a v obytných miestnostiach bytu je plávajúca laminátová. Okná v byte sú vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.  

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je vyprataný a vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v zmysle ust. § 15 zákona č. 182/93 Z. z. podľa V – 2678/08,
b) Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. (IČO 31335004) podľa V – 616/13.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 26.000,- EUR (slovom: dvadsaťšesťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 21.300,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisíctristo EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovensko/Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 63/2018 zo dňa 29.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
21.300,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisíctristo EURO)