Dražba nehnuteľností v obci Podhoroď v katastrálnom území Podhoroď

Katastrálne územie:
Podhoroď
Obec:
Podhoroď

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 20200,- EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Blackside, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo BS16-12121
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Plynárenská7/A82109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 6167/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
C. Miesto konania dražby Manažérska učebňa A. G. Bella č. 303, 3. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

310

Sobrance

Sobrance

PODHOROĎ

Podhoroď

 

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele číslo

Druh a popis stavby

150

85/2

10 – ROD.DOM

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

555

Sobrance

Sobrance

PODHOROĎ

Podhoroď

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

85/1

Záhrady

600

85/2

Zastavané plochy a nádvoria

138

85/3

Záhrady

176

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

Predmet dražby okrem vyššie uvedeného tvoria aj ďalšie stavby a úpravy, ktoré nie sú evidované na LV, ale tvoria príslušenstvo alebo súčasť veci: plot čelný od ulice a od suseda, studňa kopaná, vodovodná prípojka zo studne, vodovodná prípojka z verejnej siete, domáca vodáreň, kanalizačná prípojka, septik, spevnené plochy – chodník, spevnené plochy.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.150, p.č. 85/2, k.ú. Podhoroď

 

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").

 

Rodinný dom s.č. 150, na parc.č. 85/2,v k.ú. Podhoroď sa nachádza na mierne svahovitom  pozemku v intraviláne obce Podhoroď. Na základe potvrdenia o veku vydaného obcou Podhoroď zo dňa 18.11.2003 bol začiatok užívania rodinného domu v roku 1988. Nehnuteľnosť bola napojená na verejné rozvody inžinierskych sietí: ELI a verejného vodovodu. Verejná kanalizácia a verejný rozvod zemného plynu v danej lokalite nie je vybudovaný. Kanalizácia z rodinného domu je napojená do vlastného septika. Rodinný dom je príležitostne obývaný.

   

Dispozičné riešenie: RD je riešený ako jedno podlažný s čiastočným podpivničením , bez podkrovia, nachádzajú sa tu 3 izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC a chodba.

 

Stavebnotechnické riešenie:  Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo pivnice je z monolitického betónu a murivo 1.podlažia rodinného domu je murované  z pálených tehál hr. 30 -  40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit.   Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad pivnicou je železobetónový s rovným podhľadom, nad 1.podlažím je strop drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako lokálne  - stáložiare kachle a sporáky na tuhé palivá. Ohrev teplej úžitkovej vody  je riešený  zásobníkovým el. ohrievačom. Rozvod  studenej  vody v rodinnom dome je z verejnej siete  a z vlastnej studne rozvodom z oceľového pozinkovaného potrubia . ELI  v rodinnom dome je riešená rozvodmi 220 a 380V, v 1.PP 220 V napojený cez domový rozvádzač ističový. Strecha rodinného domu je valbová  manzartová z drevených hranolov s krytinou z  AZC šablón na plnom debnení.  Klampiarske konštrukcie sú pozinkované kompletné strechy. Parapety pozinkované. Okná v rodinnom dome sú drevené dvojité. Kúpeľňa a kuchyňa sú v pôvodnom stave. Interiérové dvere v suteréne sú rámové s výplňou, v nadzemnom podlaží sú dvere hladké na báze dreva plné a presklené.  Vchodové dvere sú drevené  presklené. Podlahy obytných miestnosti  sú povlakové na betónový poter. Podlahy príslušenstva sú keramické dlažby. Rozvod PB  v 1 .PP   a v 1.NP   na  varenie. Technický stav rodinného domu a jeho údržba je priemerná . Rodinný dom je obývaný príležitostne . 

 

Príslušenstvo:

Plot predný od ulice z juhozápadnej strany pozemku a od suseda vybudovaný v roku 1992. Výplň plotu je  zrealizovaná z kovových profilov na murovaných stlpikoch, na murovanej podmurovke a betónovom základe.  Súčasťou plotu je bránka  a brána z kovových profilov  .Celková dížka plotu  je  20 m  o priemernej  výške výplne 1,50 m.

Studňa umiestnená pred RD v predzáhradke, slúži na zásobovanie RD pitnou vodou. Studňa postavená v roku 1988.

Vodovodná prípojka z vlastnej studne do RD z PVC potrubia v dĺžke 15 m vybudovaná v roku 1988.

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu do RD z PVC potrubia v dĺžke 17 m vybudovaná v roku 1992.

Domáca vodáreň umiestnená v 1.PP RD vybudovaná v roku 1992.

Kanalizačná prípojka z RD do vlastného septiku v dĺžke 12 m, vybudovaná v roku 1988.

Prípojka vybudovaná z kameninového potrubia priemeru 150 mm.

Septik umiestnený za RD, vybudovaný v roku 1988. Septik tvorí kovová nádoba o objeme  3,17 m3.

Spevnené plochy - chodníky pred vstupom do RD a vedľa RD s povrchom zo zámkovej dlažby vyhotovené  v roku 1992.

Spevnené plochy - chodníky medzi RD a hospodárskou budovou a odkapové chodníky pri RD vyhotovené  v roku 1992. Chodníky sú vybudované z monolitického betónu hr. 100 mm.

 

Analýza polohy  nehnuteľnosti: Obec Podhoroď sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Sobrance, Košický kraj. Obec Podhoroď je vzdialená od okresného mesta Sobrance 14 km. Doprava   v obci je autobusová. Počet  obyvateľov v obci je 362. Z hľadiska územného rozvoja obce nie je očakávaná zmena v zástavbe.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 310, k.ú. Podhoroď

Poznámka:
Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 596/2013-zriadením exekučného záložného práva na nehnut., na rodinný dom č.s. 150 na par.č. 85/2, v prospech ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, P 38/2014-JUDr. Richard Gibarti-č.z.2/2014
P 154/2013-oznámenie o začatí výkonu záložného práva v súlade s §151l odst. 1 zákona 40/1964Zb.-č.z.14/2013
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936, P 145/2014-č.z.16/14
Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 0502/14 na nehnut., ktorá je vedená na LV v podiele 1/1 v prospech Lukáč Róbert, nar. 05.07.1984, Buzulucká 6, 040 01 Košice, P 152/2014- JUDr. Peter Molnár-č.z.18/2014
P 235/2014- vyznačenie poznámky o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby PSD 232/19- 2013 MŠ v prospech Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice. z. 27/2014
P 12/2017-Žiadosť o zápis poznámky o začatí výkonu záložného práva k vyššie uvedenému predmetu dražby podľa § 39 zákona č. 162/1995 Z.z. v prospech Spoločnosť Blackside, a.s. , Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava zo dňa 31.1.2017-č.z.3/17
P- 71/2017-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 868/2017-Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter na nehnut., vedenu na LV v podiele 1/1 v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 zo dňa 25.05.2017-č.z. 32/17
P-193/2017-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom 137 EX 275/17 na nehnuteľností vedené na LV 310 v prospech oprávneného: Marián Urda, nar. 12.10.1968, Vyšná 166/67, 086 12 Kurima, súdny exekútor: JUDr. Popiková, zo dňa 21.11.2017 - č.z. 60/17
Z-514/2018-Rozhodnutie č.100974937/2018 o zriadení záložného práva zákazom nakladať s uvedenou nehnuteľnosťou zapísanou na LV 310 bez súhlasu správcu dane v prospech: Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice zo dňa 20.06.2018-č.z.95/18

Časť „C“ ŤARCHY:
Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na rodinný dom č.s. 150 postavený na par.č. 85/2. V 364/08-č.z.33/08 Z 62/2017 - zmena záložného veriteľa zn.č. BS16-12121/03A zo dňa 18.01.2016 v prosprch: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515 - č.z. 4/17
Exekučný príkaz Ex 596/2013-zriadením exekučného záložného práva na nehnut., na rodinný dom č.s. 150 na par.č. 85/2, v prospech ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, 550/2014- JUDr. Richard Gibarti-č.z.24/2014
Z 712/2015-Exekučný príkaz Ex 754/2015-Exekútorský úrad Hlohovec, súdny exekútor JUDr. Ing. Roman Liščák zriadením exekučného záložného práva na nehnut., vedenu na LV v podiele 1/1 v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 zo dňa 30.07.2015-č.z. 84/15
Z 1116/2015 - Exekučný príkaz EX 40879/2015-14 zo dňa 05.11.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 310 v prospech: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831 od Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor: JUDr. Matej Kršiak - č.z.106/15
Z-615/2017-Rozhodnutie č.100872275/2017 zo dňa 15.05.2017 o zriadení záložného práva zákazom nakladať s uvedenou nehnuteľnosťou zapísanou na LV 310 bez súhlasu správcu dane v prospech: Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice-č.z.36/17
Z-1186/2017-Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva 137 EX 275/17 na nehnuteľností vedené na LV 310 v prospech oprávneného: Marián Urda, nar. 12.10.1968, Vyšná 166/67, 086 12 Kurima, súdny exekútor: JUDr. Popiková, zo dňa 21.11.2017 - č.z. 61/17

Iné údaje: bez zápisu

LV č. 555, k.ú. Podhoroď

Poznámka:
P 154/2013-oznámenie o začatí výkonu záložného práva v súlade s §151l odst. 1 zákona 40/1964Zb.-č.z.14/2013
Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 596/2013-zriadením exekučného záložného práva na nehnut., par. reg. C par.č. 85/1 o výmere 600m2 záhrady, par.č. 85/2 o výmere 138m2 zast.pl., v prospech ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, P 38/2014-JUDr. Richard Gibarti-č.z.2/2014
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936, P 145/2014-č.z.16/14
Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 0502/14 na nehnut., ktorá je vedená na LV v podiele 1/1 v propsech Lukáč Róbert, nar. 05.07.1984, Buzulucká 6, 040 01 Košice, P 152/2014- JUDr. Peter Molnár-č.z.18/2014
P 235/2014- vyznačenie poznámky o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby PSD 232/19- 2013 MŠ v prospech Prtofesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice. z. 27/2014
P 12/2017-Žiadosť o zápis poznámky o začatí výkonu záložného práva k vyššie uvedenému predmetu dražby podľa § 39 zákona č. 162/1995 Z.z. v prospech Spoločnosť Blackside, a.s. , Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava zo dňa 31.1.2017-č.z.3/17
P- 71/2017-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 868/2017-Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter na nehnut., vedenu na LV v podiele 1/1 v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 zo dňa 25.05.2017-č.z. 32/17
P-193/2017-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom 137 EX 275/17 na nehnuteľností vedené na LV 555 v prospech oprávneného: Marián Urda, nar. 12.10.1968, Vyšná 166/67, 086 12 Kurima, súdny exekútor: JUDr. Popiková, zo dňa 21.11.2017 - č.z. 60/17
Z-514/2018-Rozhodnutie č.100974937/2018 o zriadení záložného práva zákazom nakladať s uvedenou nehnuteľnosťou zapísanou na LV 555 bez súhlasu správcu dane v prospech: Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice zo dňa 20.06.2018-č.z.95/18

Časť „C“ ŤARCHY:
Exekučný príkaz Ex 596/2013-zriadením exekučného záložného práva na nehnut., par. reg. C par.č. 85/1 o výmere 600m2 záhrady, par.č. 85/2 o výmere 138m2 zast.pl., v prospech ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35704713, Z 550/2014-JUDr. Richard Gibarti-č.z.24/2014
Z 712/2015-Exekučný príkaz Ex 754/2015-Exekútorský úrad Hlohovec, súdny exekútor JUDr. Ing. Roman Liščák zriadením exekučného záložného práva na nehnut., vedenu na LV v podiele 1/1 v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 zo dňa 30.07.2015-č.z. 84/15
Z 1116/2015 - Exekučný príkaz EX 40879/2015-14 zo dňa 05.11.2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 555 v prospech: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831 od Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor: JUDr. Matej Kršiak - č.z.106/15
V 364/2008-Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na par.č. 85/1 o výmere 600m2 záhrady, par.č. 85/2 o výmere 138m2 zast.pl.,par.č. 85/3 o výmere 176m2 záhrady-č.z.33/08 Z 62/2017 - zmena záložného veriteľa zn.č. BS16-12121/03A zo dňa 18.01.2016 v prosprch: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515 - č.z. 4/17
Z-615/2017-Rozhodnutie č.100872275/2017 zo dňa 15.05.2017 o zriadení záložného práva zákazom nakladať s uvedenou nehnuteľnosťou zapísanou na LV 310 bez súhlasu správcu dane v prospech: Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice-č.z.36/17
Z-1186/2017-Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva 137 EX 275/17 na nehnuteľností vedené na LV 555 v prospech oprávneného: Marián Urda, nar. 12.10.1968, Vyšná 166/67, 086 12 Kurima, súdny exekútor: JUDr. Popiková, zo dňa 21.11.2017 - č.z. 61/17

Iné údaje: bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku:127/2018, Meno znalca: Ing. Pavel Jurko, Dátum vyhotovenia: 16.06.2018 Všeobecná cena odhadu [EUR]:
20 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 20200,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK52 0900 0000 0051 1069 2581, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol (VS): 1612121 (uvedenie sa v referencii platiteľa).
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 13.07.2018 o 14:30 hod. Obhliadka 2: 30.07.2018 o 14:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční pred rodinným domom s.č. 150, obec PODHOROĎ, okr. Sobrance. Lokalizácia cez GPS: 48°48'43.3"N 22°17'50.2"E.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny na tel.: 0917 958 655, prípadne na email: drazby@blackside.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Erika
c) priezvisko Szórádová
d) sídlo Vajnorská 98/K, 83104 Bratislava