Dražba nehnuteľností v obci Poľný Kesov v katastrálnom území Poľný Kesov

Katastrálne územie:
Poľný Kesov
Obec:
Poľný Kesov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 72000,- EUR 10.09.2018 Stiahnuť
SAN&DRUM INVEST s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 16/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko SAN&DRUM INVEST s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Dunajská481108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dunajská
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 47660457
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. RNDr. Silvia Prachová – správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Jozef Marček
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Miletičova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 00001819
C. Miesto konania dražby Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č.d. 229
D. Dátum konania dražby 10. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod. pozn., účastníci dražby sa dostavia min. 30 min. vopred
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Poľný Kesov, obec Poľný Kesov, okres Nitra, ktoré sú evidované Okresným úradom Nitra katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 612.

             Pozemok evidovaný v registri „C“ na katastrálnej mape:

      Parcelné číslo 2781/2 o výmere 20953 m2 – Lesné pozemky

Parcelné číslo 2786/ 5 o výmere 35433 m2 - Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel 1/4

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Poľný Kesov, obec Poľný Kesov, okres Nitra, ktoré sú evidované Okresným úradom Nitra katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 921.

                 

                    Pozemok evidovaný v registri „C“ na katastrálnej mape:

           Parcelné číslo 2781/ 71  o výmere 1810 m2 - Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel 1/2.

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Poľný Kesov, obec Poľný Kesov, okres Nitra, ktoré sú evidované Okresným úradom Nitra katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 727.

 

          Pozemok evidovaný v registri „C“ na katastrálnej mape:

        Parcelné číslo 2781/ 3  o výmere 116737 m2  - Orná pôda, Spoluvlastnícky podiel 3/20.

 

Predmet sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Parcelné číslo 2781/3, parcela registra “C“, orná pôda o výmere 116.737 m2.Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

Parcelné číslo 2781/71, parcela registra “C“, orná pôda o výmere 1.810 m2.

pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu

 

Parcelné číslo 2781/2, parcela registra “C“, lesné pozemky o výmere 20.953 m2 

ZASTÚPENIE DREVÍN

Názov: Jaseň štíhly, americký, ostatné druhy rodu „jaseň“

Typ dreviny: Jaseň štíhly, americký, ostatné druhy rodu „jaseň“

Určujúca drevina: buk

Názov: Jaseň štíhly, americký, ostatné druhy rodu „jaseň“

Typ dreviny: Jaseň štíhly, americký, ostatné druhy rodu „jaseň“

Určujúca drevina: buk

Názov: Javor horský, mliečny, poľný, jaseňolistý, ostatné druhy rodu „javor“

Typ dreviny: Javor horský, mliečny, poľný, jaseňolistý, ostatné druhy rodu „javor“

Určujúca drevina: buk

Názov: brest horský, hrabolistý, väz, ost. druhy rodu „brest“

Typ dreviny: brest horský, hrabolistý, väz, ost. druhy rodu „brest“

Určujúca drevina: dub

Názov: agát biely

Typ dreviny: agát biely

Určujúca drevina: dub

Parcelné číslo 2786/5, parcela registra “C“, orná pôda o výmere 35.433 m2.

Pozemok je využívaný na poľnohospodárske účeli.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a sním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Žiadne.
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.

Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva,predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval
Ing. Peter Villant, Agátová 539/4, 962 71 Dudince
Číslo znaleckého posudku 110/2018 Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 70 400,- €
Slovom: Sedemdesiattisícštyristo Eur
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Ivan Barbierik, Horná Lehota 218, 976 81 Podbrezová
Číslo znaleckého posudku 25/2018
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 1 967,82,- EUR.
Slovom: Jedentisícdeväťstošesdesiatsedem EUR osemdesiatdva centov.
K. Najnižšie podanie 72000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 162018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, originál výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 1. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby. 2. V hotovosti proti potvrdeniu o vrátení sumy zloženej dražobnej zábezpeky v prípade, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka. 3. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, ak bola dražobná zábezpeka zložená do notárskej úschovy. 4. Vrátením originálu (overenej kópie) listiny preukazujúcej vystavenie bankovej záruky, ak bola dražobná zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v dražobníka
alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK9511000000002940050752, vedený v Tatra banke, a.s. s variabilným symbolom platby: 162018 a to do 15 dní od dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 14.08.2018 termín o 13:00 hod. 2. 05.09.2018 termín o 13:00 hod.
Miesto obhliadky V mieste nehnuteľnosti.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0903/786 868, 02/33522406 Po- Pi, 09:00-16:00 V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby
a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa
k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci
vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Dagmar
c) priezvisko Hudecová
d) sídlo Dunajská 8, 81108 Bratislava