Dražba nehnuteľností v obci Poltár v katastrálnom území Poltár

Katastrálne územie:
Poltár
Obec:
Poltár

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 8.000,00.-eur 13.07.2018 Stiahnuť
VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:43 -30 /2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04 001 Košice.
D. Dátum konania dražby 13. 07. 2018
E. Čas konania dražby 9.00
F. Kolo dražby 2.opakovaná
G. Predmet dražby

byt č. 31 na 2. poschodí bytového domu na ul. Sklárska, súpisné číslo: 504, vchod: 16, zapísaný na LV č. 1840, nachádzajúci sa na parcele č. 2134 o výmere 687 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 36/2154, katastrálne územie: Poltár, obec: Poltár, okres: Poltár, Okresný úrad Poltár, Katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Predmetný byt sa nachádza na 3.NP (2.p.) v stredovej sekcii bytového domu súp. č. 504, je jednoizbový bez loggie. Do príslušenstva bytu patrí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC a pivnica v prvom nadzemnom podlaží (prízemí). Z dôvodu neumožnenia obhliadky interiéru bytu, pri jeho opise sa vychádza z poskytnutej dispozičnej schémy a z predpokladu, že byt je štandardne vybavený bez vykonanej rekonštrukcie.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom v dobrovoľnej dražbe na byt.č.31 v 1/1-ine, vchod 16, 2 p., v bytovom dome čs.504 na parcele č.2134, na CKN parcelu č.2134 a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku v 36/2154-inách, (Bytherm s.r.o.,Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, IČO 31601685, Poltár) - P 267/2015 /zapísané do KN 16.12.2015/ - 1034/2015 Poznamenáva sa oznámenie o konaní dobrovoľnej 2.opakovanej dražby č. VDS:43-27/2016 spoločnosťou: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO: 44166591, pod B30, na byt č.31 v 1/1-ine, vchod 16, 2p., v bytovom dome súp.č.504 na p.č.2134, na CKN p.č.2134, a na podiel na spoloč. častiach, zariadeniach a k pozemku v 36/2154-ine - P 98/2018 zapísané do KN 15.6.2018 - 900/2018
ČASŤ C: ŤARCHY
Zákonné záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa
§15 ods.1.zák.NR SR č.182/1993 Z.z. na všetky - 333/9, 334/98, 335/98, 336/98, 337/98, 339/98, 340/98, 341/98, 342/98, 343/98, 344/98, 345/98, 346/98, 347/98, 348/98, 349/98, 350/98, 351/98, 352/98, 353/98, 354/98, 355/98, 356/98, 357/98, 358/98, 359/98, 360/98, 361/98, 362/98, 172/00, 107/01, 108/01, 109/01, 47/02, 71/07, 93/08,516/11
Iné údaje:
Návrh na opravu adresy z 23.12.2013 - R 435/2013 - 54/2014
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 6 200,- EUR
K. Najnižšie podanie 8.000,00.-eur.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská 80
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby : Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.94/2018 vypracoval Ing. Ondrej Kvetko, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 911 957. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 31.05. 2018.Všeobecná cena odhadu 8.000,00.-eur.