Dražba nehnuteľností v obci Poprad v katastrálnom území Poprad

Katastrálne územie:
Poprad
Obec:
Poprad

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 8.875,00 17.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 102/2013-101
Typ dražobnej vyhlášky: EX 102/2013-101
Poradie dražby: 1
Exekútor: Iveta Tóthová
Ulica: Nemocničná 16
Obec: Velký Krtíš
PSČ: 99001
Dátum konania dražby: 17.07.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Nemocničná 16, 99001Veľký Krtíš
Vlastník: Becková Alžbeta rod. Becková, nar. 29.09.1965
Sídlo: Letná 3371/23, Poprad
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 01.06.2018
Znalecká hodnota: 8.875,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 4.438,00
Číslo bankového účtu: SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 1022013
Najnižšie podanie: 8.875,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 1022013
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 Z.č. 182/1993 Z.z. – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Magura – Poprad“ so sídlom v Poprade, Rázusova 2677/4-14, IČO: 37786466.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Prednostný záložný veriteľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Magura - Poprad", Rázusova 2677/4-14, Poprad, udelil súhlas s predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti dňa 24.04.2018. Vydražiteľ nadobudne podiel k nehnuteľnosti nezaťažený záložnými právami okrem záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov.
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom – Poprad, Rázusova 12.
Ďalšie informácie : Termín dražby: dňa 17.07.2018 o 11:00:00 Miesto dražby: Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš PREDMET DRAŽBY: Nehnuteľnosť – spoluvlastnícky podiel 1/8 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3507 Obec: Poprad Katastrálne územie: Poprad Okres: Poprad Okresný úrad Poprad PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 3009/243 1387 Zastavané plochy a nádvoria 15 1 Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 2677 3009/243 9 blok - Magura 1 Byty a nebytové priestory Vchod: 12 2 p. Byt č. 68 Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 8014 / 866112 Účastník právneho vzťahu: Vlastník 106 BECKOVÁ Alžbeta r. Becková, Letná 3371/23, Poprad, PSČ 058 01, SR Dátum narodenia : 29.09.1965 Spoluvlastnícky podiel : 1/8 V zmysle ustanovenia § 142 ods. 2 Exekučného poriadku najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom Ing. arch. Martina Švajková, č. 9/2018 zo dňa 17.05.2018 a činí sumu vo výške: 8.875,- €. Výška zábezpeky v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 Exekučného poriadku, je 4.438,- € Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to: prevodom na účet súdneho exekútora číslo účtu: 1289202555/0200 IBAN: SK51 0200 0000 0012 8920 2555, VS 1022013, alebo v hotovosti do pokladne Exekútorského úradu na adrese Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš. Pred dražbou je nutné preukázať sa potvrdením o úhrade zábezpeky (výpis z účtu o zrealizovaní prevodu, príjmový pokladničný doklad). Neúspešnému záujemcovi o dražbu bude zábezpeka vrátená po udelení príklepu rovnakým spôsobom, akým bola prijatá (prevodom na účet, vyplatením z pokladne). Spôsob zaplatenia najvyššieho podania v lehote do 30 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu, a to: na účet súdneho exekútora vedený v banke VÚB a.s. Veľký Krtíš, číslo účtu: 1289202555/0200 IBAN: SK51 0200 0000 0012 8920 2555, variabilný symbol 1022013. Prednostný záložný veriteľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Magura - Poprad", Rázusova 2677/4-14, Poprad, udelil súhlas s predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti dňa 24.04.2018. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z.. (Exekučný poriadok). Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie – záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa § 15 Z.č. 182/1993 Z.z. – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Magura – Poprad“ so sídlom v Poprade, Rázusova 2677/4-14, IČO: 37786466. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Prednostný záložný veriteľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Magura - Poprad", Rázusova 2677/4-14, Poprad, udelil súhlas s predajom spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti dňa 24.04.2018. Vydražiteľ nadobudne podiel k nehnuteľnosti nezaťažený záložnými právami okrem záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov. Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: v zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. OPIS NEHNUTEĽNOSTI S PRÍSLUŠENSTVOM: BYT č. 68 v bytovom dome Magura súp.č. 2677, ul. Rázusova, č. vchodu 12, Poprad Bytový dom súp.č. 2677 je umiestnený na vyhľadávanom sídlisku JUH V. Jedná sa o radový bytový dom zo sendvičových panelov, má 6 vchodov a 96 bytov. Bytový dom je nepodpivničený, má 1+8 podlaží – prízemie a 8 obytných podlaží. Na každom podlaží sú 2 byty. Do užívania bol daný v roku 1981. Byt č. 68 je situovaný na 2. poschodí bytového domu v strednej sekcii vo vchode č.12. Jedná sa o pôvodne trojizbový byt s 1 loggiou, dispozične zmenený na 4-izbový. Novovzniknutá izba, nachádzajúca sa v strede dispozície bytu nemá okno a priame vetranie iba presvetlenie z vedľajšej izby, čo nevyhovuje základným hygienickým požiadavkám na obytné miestnosti. Byt je zväčša v pôvodnom stave a pozostáva z chodby, kuchyne, obývacej izby, spálne, dvoch izieb, kúpeľne a samostatného WC. Z obývacej izby je výstup na presklenú loggiu. Jadro je umakartové, rozvody a elektroinštalácia sú pôvodné. Súčasťou bytu je laťkovaná pivnica nachádzajúca sa v suteréne. Výmera bytu bez pivnice = 78,02 m2, Pivnica = 2,11 m2, loggia = 2,94 m2. Príslušenstvo: V technickom podlaží je k bytu patriaca latková pivnica. Spoločné časti domu: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločné zariadenia domu: práčovne, sušiarne, bleskozvod, telefónna, plynová, vodovodná, teplonosná a kanalizačná prípojka. Obhliadka nehnuteľnosti – dňa 09.07.2018 o 14:00:00 hod. na mieste samom – Poprad, Rázusova 12. V súlade s ust. § 140 ods. 2 písm. o) Exekučného poriadku vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. V súlade s ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Vyzývam 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľnosti v určenom termíne, aby do 04.07.2018 nahlásili písomne súdnemu exekútorovi svoje údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska); 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. aby sa uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázalo pred začatím dražby, s upozornením, že inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Žiadam Mesto Poprad o uverejnenie podstatného obsahu dražobnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým a to v súlade s ust. § 141 ods. 3 Exekučného poriadku. Okresný úrad o uverejnenie vyhlášky na svojej úradnej tabuli v súlade s ust. 141 ods. 3 Exekučného poriadku. Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1). Pri opätovnej dražbe platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 Exekučného poriadku je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty (§ 143 ods. 2). § 166 Predaj spoluvlastníckeho podielu - Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Predkupné právo prináleží týmto osobám: 1) Nastáleková Magdaléna, r. Baranová, Rázusova 12, Poprad – súčasný podiel 5/8 2) Nastáleková Anna, r. Nastáleková, Rázusova 12, Poprad, súčasný podiel 1/8 3) Nastálek Ľubomír, r. Nastálek, Rázusova 12, Poprad, súčasný podiel 1/8 Poučenie Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky. Vo Veľkom Krtíši dňa 01.06.2018 JUDr. Iveta Tóthová súdny exekútor Vyvesené na úradnej tabuli dňa ...................................................., podpis.......................................................... Zvesené z úradnej tabule dňa ........................................................, podpis.......................................................... Dražobná vyhláška sa doručí: 1. Becková Alžbeta, Letná 3371/23, Poprad 2. Beck Rastislav, Boženy Nemcovej 872/7, Veľký Krtíš 3. Nastáleková Magdaléna 4. Nastáleková Anna 5. Nastálek Ľubomír 6. Spoločenstvo vlastníkov bytov Magura – Poprad 7. Okresný úrad Poprad 8. Meto Poprad 9. Úrad vládneho auditu Zvolen 10. Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov 11. Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Prešov 12. JUDr. Dušan Sopko, exekútor, Hraničná 12, Poprad 13. Mgr. Jana Virličová, exekútor, Bratislava 14. VšZP, a.s. Bratislava 15. Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 16. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 17. Sociálna poisťovňa 18. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 19. Ministerstvo spravodlivosti SR, Redakcia Obchodného vestníka, Župné námestie 13, Bratislava e-mailom 20. uverejniť na úradnej tabuli ExÚ Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Iveta Tóthová
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Poprad
     Obec : Poprad
     Kataster : Poprad
     Číslo listu vlastníctva: 3507
   Parcela
     Parcelné číslo: 3009/243
     Výmera: 1387
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 2677
     Pracelné číslo: 3009/243
     Druh stavby: blok-Magura byt č 68, vchod 12, 2.p.
     Popis stavby: 1/8 podiel k bytu
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: