Dražba nehnuteľností v obci Poprad v katastrálnom území Poprad

Katastrálne územie:
Poprad
Obec:
Poprad

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 111.000,- € 14.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 033/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Peter Žoldoš
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žriedlová
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 23.04.1992
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 14. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

a)  Byt č. 7 na 5.p. Polyfunkčného bytového domu 'Viktória', so súp. č. 845, vchod 13, ulica Levočská v Poprade, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 700/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 810 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 9084/248758.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 698/1        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 126 m2

parc. č. 700/3        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 810 m2

parc. č. 700/4        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 19 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 9084/248758

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č. 5025, okres: Poprad, obec: POPRAD, katastrálne územie: Poprad.

b)  Priestor č. 2 – 1GS v suteréne Polyfunkčného bytového domu 'Viktória', so súp. č. 845, vchod 13, ulica Levočská v Poprade, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 700/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 810 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 1491/248758.

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 698/1        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 126 m2

parc. č. 700/3        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 810 m2

parc. č. 700/4        Zastavané plochy a nádvoria                   o výmere 19 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 1491/248758

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č. 5025, okres: Poprad, obec: POPRAD, katastrálne územie: Poprad.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 845

Z hľadiska polohy sa bytový dom nachádza v širšom centre mesta, vzdialenosť do centra je cca. 500 m. Bytový dom č. s. 845 má suterén, prízemie, štyri poschodia a podkrovie. Bytový dom má jeden vchod do bytovej časti, spolu je v bytovom dome 23 bytov. Na prízemí sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré slúžia ako obchody, reštaurácia, garáže prístupné z dvora a pod. V suteréne sa nachádzajú garážové státia a spoločné priestory. Bytový dom sa nachádza na parcele č. CKN 700/3, k. ú. Poprad a prístupný je z Levočskej aj Francisciho ulice, ktoré sú miestnou komunikáciou. Byt v čase obhliadky bol riadne obývaný a užívaný. Dom bol odovzdaný do užívania v roku 2005. Objekt má železobetónovú monolitickú skeletovú nosnú konštrukciu, výplňové murivo je z pálených tehál a ešte je aj zateplený. Suterénne murivo je z monolitického železobetónu. Okná a vstupné dvere sú plastové. Strecha je plochá. Vertikálna doprava je zabezpečená schodiskami a osobnými výťahmi v každom vchode. Základy sú železo betónové pásové v kombinácii so základovými pätkami s hydroizoláciou, obvodový plášť je vymurovaný z pálených tehál hr. 400 mm, vnútorné priečky sú z pálených tehál, stropy sú monolitické železobetónové stropné dosky, podlaha - nášľapná vrstva podľa charakteru miestnosti - drevené veľkoplošné parkety, keramická dlažba s pružnou škárovacou maltou, v garážach je priemyselná betónová podlaha, strecha je plochá, strešnú krytinu tvorí PVC fólia zváraná, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, veľké presklenné plochy na 1. NP (výklady) majú sklá vrstvené bezpečnostné, vchodové dvere sú plastové so sklenenou výplňou. Ostatné dvere sú plné drevené hladké osadené do oceľových zárubní, vstup do suterénu pre autá je cez garážové vráta výsuvné s automatickým otváraním, na obvodové murivo sa použila farebná jemnozrnná omietka Baumit, vnútorné murivo je omietnuté omietkou hladkou Baumit, schody sú monolitické železobetónové s keramickou dlažbou, schodiskové a balkónové zábradlia sú tyčové, výťahové šachty sú monolitické železobetónové, všetky klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu, vykurovanie je centrálne zo spoločnej plynovej kotolne, byty majú vlastné kúrenie, vykurovacie telesá sú oceľové panelové radiátory s termoventilmi, teplá voda pre byty je pripravovaná centrálne, pre komerčné priestory je pripravovaná lokálne, každý nebytový priestor má vlastný elektrický zásobníkový ohrievač. Požiarny vodovod - v objekte sú osadené vnútorné hydrantové skrine, napojené z hlavného rozvodu studenej pitnej vody samostatnými stúpačkami. Kanalizácia odvádza odpadové vody splaškové a dažďové zo strechy objektu samospádom do verejnej kanalizácie. Objekt je napojený aj na rozvody zemného plynu a elektriny. Komerčné priestory majú vlastné sociálne zariadenia s WC a umývadlom. Všetky komerčné priestory a byty majú rozvody telefónu a spoločnej STA pod omietkou. Každý byt je zariadený individuálne podľa požiadaviek vlastníka bytu.

Popis bytu č. 7

Byt č. 7 nachádzajúci sa na 5. poschodí (6. nadzemnom podlaží) bytového domu, pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC. Ďalej k bytu patrí komora situovaná na chodbe vedľa bytu, nebytový priestor č. 2-1GS (garážové státie) v suteréne. Garážové státie bude hodnotené samostatne ako nebytový priestor. Predmetný byt č. 7 v čase obhliadky bol užívaný, podlahy v obytných miestnostiach sú drevené parkety veľkoplošné, v ostatných priestoroch je keramická dlažba, dvere drevené dyhované osadené do drevených obložkových zárubní, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, povrchová úprava stien je tenkovrstvá omietka hladká, v kúpeľni a v kuchyni za kuchynskou linkou je keramický obklad, kuchyňa je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s drezom nerezovým s pákovou batériou, zabudovanou plynovou varnou doskou, elektrickou rúrou, mikrovlnou rúrou, digestorom, umývačkou riadu, v kúpeľni je plastová vaňa rohová obmurovaná, sprchovací kút s masážnymi tryskami, 2x umývadlo osadené v murovanom umývacom stole, v miestnosti WC je záchodová misa zo zabudovanou splachovacou nádržkou a umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové pákové, resp. prevedenie retro. Vykurovacie telesá sú oceľové panelové radiátory s termoventilmi. Byt je vybavený rozvodom svetelnej elektroinštalácie s rozvodnou skriňou, rozvodmi televízie, telefónu a internetu. Meranie spotreby jednotlivých médií je samostatné. Každý byt má možnosť otvárania hlavných vchodových dverí pomocou videovrátnika. Podlahová plocha bytu vrátane komory je 88,98 m2.

Popis nebytového priestoru č. 2 – 1GS

Nebytový priestor tvorí garážové státie v suteréne bez vybavenia. Podlahová plocha je 16,01 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov polyfunkčného bytového domu s.č. 845.
2, Na parc. KN-C 700/4: Vecné bremeno v zmysle § 10 ods. 1) až 5) zák. NR SR č. 656/2004 Z.z. v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361 spočívajúce v práve vstupu na pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu vymedzenom v GP 313/2008 podľa Z 1980/10.
3, Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 001/043344/08-002/000 zo dňa 20.11.2008 podľa V 6025/08 (byt č. 7/V.p. + GS1/suterén)


POZNÁMKY k bytu:
1, Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618 - Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva PSO125/16/06A zo dňa 28.06.2016 formou dobrovoľnej dražby podľa P 335/16 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén)
2, Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom Žriedlova 3, Košice, správca majetku úpadcu: Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka č.k. 4K 35/2016 právoplatné dňa 13.09.2016 majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. podľa P 125/17 (byt č. 7/5.p.; GS1/suterén)
3, Okresný súd Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Poprad o určenie nezákonnosti výkonuzáložného práva, o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia č.k. 17Csp/48/2017 zo dňa 19.09.2017; Opravné Uznesenie OS Poprad č.k. 17C 48/2017 zo dňa 02.10.2017 - ukladá žalovaným v 1./,2./,3./ rade, aby sa zdržali výkonu záložného práva na základe návrhu žalovaného v 3./ rade ako navrhovateľa dražby v prospech žalovanej v 1./ rade a to odo dňa vyhotovenia uznesenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa P 401/17 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén), P 419/17
4, Okresný súd Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Poprad o určenie nezákonnosti výkonu záložného práva, o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia č.k. 17C/48/2017 zo dňa 19.09.2017; Opravné Uznesenie OS Poprad č.k. 17C 48/2017 zo dňa 02.10.2017 - ukladá žalovaným v 1./,2./,3./ rade, aby sa zdržali výkonu záložného práva na základe návrhu žalovaného v 3./ rade ako navrhovateľa dražby v prospech žalovanej v 1./ rade a to odo dňa vyhotovenia uznesenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa P 402/17 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén), P 419/17
POZNÁMKY k nebytovému priestoru:
1, Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45684618 - Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva PSO125/16/06A zo dňa 28.06.2016 formou dobrovoľnej dražby podľa P 335/16 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén)
2, Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom Žriedlova 3, Košice, správca majetku úpadcu: Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka č.k. 4K 35/2016 právoplatné dňa 13.09.2016 - majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. podľa P 125/17 (byt č. 7/5.p.; GS1/suterén)
3, Okresný súd Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Poprad o určenie nezákonnosti výkonu záložného práva, o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia č.k. 17Csp/48/2017 zo dňa 19.09.2017; Opravné Uznesenie OS Poprad č.k. 17C 48/2017 zo dňa 02.10.2017 - ukladá žalovaným v 1./,2./,3./ rade, aby sa zdržali výkonu záložného práva na základe návrhu žalovaného v 3./ rade ako navrhovateľa dražby v prospech žalovanej v 1./ rade a to odo dňa vyhotovenia uznesenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa P 401/17 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén), P 419/17
4, Okresný súd Poprad - Poznamenáva sa Uznesenie OS Poprad o určenie nezákonnosti výkonu záložného práva, o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia č.k. 17C/48/2017 zo dňa 19.09.2017; Opravné Uznesenie OS Poprad č.k. 17C 48/2017 zo dňa 02.10.2017 - ukladá žalovaným v 1./,2./,3./ rade, aby sa zdržali výkonu záložného práva na základe návrhu žalovaného v 3./ rade ako navrhovateľa dražby v prospech žalovanej v 1./ rade a to odo dňa vyhotovenia uznesenia do právoplatného skončenia konania vo veci samej podľa P 402/17 (byt č. 7/5.p., garáž GS1/suterén), P 419/17
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 130/2018 zo dňa 21.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 110.805,67 €.
K. Najnižšie podanie 111.000,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 11.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0332017. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0332017. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 30.07.2018 o 10,00 hod. 2, 13.08.2018 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 845, ulica Levočská č. 13 v Poprade.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alexandra
c) priezvisko Kučečková
d) sídlo Werferova 1, 040 11 Košice