Dražba nehnuteľností v obci Poprad v katastrálnom území Veľká

Katastrálne územie:
Veľká
Obec:
Poprad

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 98.000,- € 23.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 058/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Lenka Jamnická, správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Alžbetina
b) Orientačné/súpisné číslo 416/30
c) Názov obce Poprad d) PSČ 058 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 05.12.1983
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 197                   Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 657 m2

parc. č. 198                   Záhrady                                                        o výmere 230 m2

 Stavba

súp. č. 1365                  budova                                                         na parc. č. 197

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č. 3593, okres: Poprad, obec: POPRAD, katastrálne územie: Veľká.

H. Opis predmetu dražby

Popis budovy so súp. č. 1365

Predmetom ohodnotenia je stavba s. č. 1365 na parc. 197, pôvodne rodinný dom v radovej zástavbe, naposledy slúžila ako administratívna a prevádzková budova. Budova je situovaná v severnej časti mesta Poprad, v časti Veľká v radovej zástavbe podobných stavieb v zmiešanej obchodno-prevádzkovej časti mesta. Budova je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrorozvod. Stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou. Pôvodná stavba je podľa informácie zástupcu vlastníka a miestnych zistení z r. 1870, budova postupne prechádzala v rôznych časových etapách (1978, 1987) prestavbou a modernizáciou do dnešnej podoby. Dispozičné riešenie: v suteréne sa nachádzajú pivnice bez využitia, na I.NP sa nachádza podbránie, dve kancelárie, chodby, schodisko a sociálne zariadenia, na II.NP sa nachádzajú tri kancelárie, sklady, chodba a sociálne zariadenia. Technický popis vyhotovenia: Základy tvoria len pásy z kameňa bez izolácie proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie sú prevažne kamenné hr. 650-850 mm (novšie domurovky a priečky sú z tehál), stropné konštrukcie nad 1.PP a 1.NP sú prevažne klenbové a nad 2.NP sú drevené s rovným podhľadom okrem skladu, strešnú konštrukciu tvorí sedlový krov, ktorý je pokrytý pozinkovaným plechom, klampiarske konštrukcie (žľaby a zvody) sú z  pozinkovaných plechov, vnútorné a vonkajšie omietky sú vápenné hladké, vnútorné keramické obklady v sociálnych zariadeniach a v prevádzkových priestoroch sú bežné, schody do suterénu sú kamenné a na poschodie drevené, dvere a vráta sú drevené masívne s drevenými obložkovými zárubňami, okná sú dvojité drevené s doskovým ostením, podlahy sú betónové s keramickou dlažbou resp. drevené s krytinou z PVC, vykurovanie je lokálne s plynovými gamatkami resp. s kachľovou pecou, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, v objekte je rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia, všetky zariaďovacie predmety sú pripojené na rozvody verejnej kanalizácie, v objekte je rozvod zemného plynu, ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom, vnútorné hygienické zariadenia (splachovacie záchody a umývadlá) sú bežné. Stavba so stavom v čase obhliadky nie je schopná plniť svoju funkciu, jej ďalšie užívanie na akýkoľvek účel si vyžaduje investície do zanedbanej údržby a do modernizácie. Popis podlaží: 1. podzemné má tri pivnice bez využitia.

Popis pozemkov

LV č. 3593, pozemok, parcely č.:- 197 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2 a 198 - záhrady o výmere 230 m2, pozemky v zastavanom území okresného mesta Poprad, v časti Veľká, na Scherffelovej ulici , s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemok je v časti od ulice zastavaný ohodnocovanou budovou v radovej zástavbe podobných budov, ktorá v čase obhliadky nebola v prevádzke, zadná časť za budovou je prístupná iba podbránim v budove. Negatívnym účinkom je skutočnosť, že pozemok za budovou je bez údržby, zarastený burinou a náletovými drevinami a jeho úzky tvar.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Daňový úrad Prešov 1, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 724/340/7177/10/Kol zo dňa 08.02.2010 podľa P1-157/10 a Z 547/10
2, Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Bartolomej Jakubčák, Nám.Slobody č.13 (výšková budova), 071 01 Michalovce - poznamenáva sa exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex166/11/N podľa P 395/11, Z 1197/11
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 139/2018 zo dňa 30.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 98.021,89 €.
K. Najnižšie podanie 98.000,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0582018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0582018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 07.08.2018 o 13,00 hod. 2, 13.08.2018 o 09,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred budovou so súp. č. 1365, ulica Scherffelová v Poprade.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice