Dražba nehnuteľností v obci Poprad v katastrálnom území Poprad

Katastrálne územie:
Poprad
Obec:
Poprad

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 165.000,- EUR 27.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 090/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby salónik Garni v TATRAHOTELI, Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad
D. Dátum konania dražby 27. 09. 2018
E. Čas konania dražby 16:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Poprad, obec Poprad, katastrálne územie Poprad, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 182, a to konkrétne

 • rodinný dom so súpisným číslom 421 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2751 o výmere 252 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 2750 o výmere 118 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 2751 o výmere 252 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby
 1. Rodinný dom súp. č. 421 na parc. č. 2751, k. ú. Poprad

Jedná sa o samostatne stojaci dom, nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v meste Poprad, kat. územie Poprad, na Alžbetinej ulici č. 18. Na základe čestného prehlásenia vlastníka o veku domu, bol začiatok užívania domu v roku 1937 a kompletná rekonštrukcia bola vykonaná v roku 2008. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí: ELI, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a verejný rozvod zemného plynu. Hlavný vstup do 1. NP je z bočnej južnej strany dvora.

 

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako jednopodlažný s čiastočným podpivničením, s obytným podkrovím v dvoch úrovniach.

 1. PP tvorí: 2x pivnica.

Zastavaná plocha I. PP je o výmere 42,80 m2.

 

 1. NP (prízemie) tvorí: schodisko, kancelária, 2x sklad, chodba, kúpeľňa s WC a predajňa.

Zastavaná plocha I. NP je o výmere 119,20 m2.

 

 1. NP (podkrovie) tvorí: schodisko, chodba, kúpeľňa s WC, predsieň, kuchyňa a izba.

Zastavaná plocha II. NP je o výmere 115,09 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Nosné murivo je murované z pálených tehál hr. 30 - 40 cm s povrchovou úpravou fasády - štuková omietka. Priečky v dome sú vybudované z pálených tehál.

Strop nad 1.PP a 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je strop drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy/omietky/sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné                        s radiátormi - oceľovými panelovými a kotlom plynovým so závesným turbo. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený  zásobníkovým el. ohrievačom umiestneným v kúpeľni na 1.NP. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete rozvodom                  z  oceľového pozinkovaného potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. 

Strecha domu je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované  - kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Okná v 1. NP sú vymenené za plastové EURO s celoobvodovým kovaním a izolačným dvojsklom.

Kúpeľňa a kuchyňa boli pravdepodobne kompletne rekonštruované v roku 2008. Interiérové dvere v suteréne sú rámové s výplňou, v nadzemnom podlaží sú dvere hladké, na báze dreva - plné a presklené. Vchodové dvere do domu sú drevené presklené. Podlahy obytných miestností v dome sú plávajúce laminátové na betónovom potere. Podlahy príslušenstva v 1.NP  tvoria keramické dlažby. Rozvod zemného plynu v 1 .PP je na kúrenie a v 1.NP je na varenie.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

 1. Drobná stavba: Drevený sklad

Drobná stavba drevenej konštrukcie bola vybudovaná za domom v zadnej časti dvora v roku 2003.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy,

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové obojstranne obité,

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu,

- Strecha - krov - pultový; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky),

- Úpravy vonkajších povrchov -  náter,

- Úpravy vnútorných povrchov – nátery,

- Podlahy - cementový poter;  - vodorovná izolácia,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

 

Zastavaná plocha je o výmere 42,16 m2.

 

 1. Drobná stavba: Murovaný sklad

Drobná stavba murovaná s pultovou strechou bola vybudovaná za RD v zadnej časti dvora v roku 1984.

Technické riešenie:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy,

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm,

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom; - zateplenie minerálnou vlnou alebo polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm alebo pod.,

- Strecha - krov - pultový; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky),

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka,

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka,

- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové,

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter;  - vodorovná izolácia,

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

 

Zastavaná plocha je o výmere 18,48 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.  

 

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie (Exekútorský úrad Poprad, JUDr. Michal Bulko) podľa č. EX 251EX 15/18 zo dňa 18.01.2018;
b) poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva 251EX 425/2017 zo dňa 18.07.2018 (Exekútorský úrad Poprad, JUDr. Michal Bulko);
c) poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva 251EX 265/2017 zo dňa 18.07.2018 (Exekútorský úrad Poprad, JUDr. Michal Bulko);
d) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ZZ1 k ÚZ č. 069/2020/13SU zo dňa 29.10.2013 podľa V 6323/13 zo dňa 29.11.2013;
e) Exekútorský úrad Poprad, JUDr. Michal Bulko - Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 251EX 425/17 zo dňa 26.07.2018, Z-2922/2018.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 136/2018 zo dňa 01.07.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
165.000,- EUR (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 165.000,- EUR (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc EURO)
L. Minimálne prihodenie 1.000,-EUR (slovom: tisíc EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 090, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 090, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 090, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.09.2018 o 14:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 421, na Alžbetinej ulici č. 18 v Poprade. Termín č. 2: 21.09.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 421, na Alžbetinej ulici č. 18 v Poprade.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.09.2018 o 14:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 421, na Alžbetinej ulici č. 18 v Poprade. Termín č. 2: 21.09.2018 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 421, na Alžbetinej ulici č. 18 v Poprade.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 421, na Alžbetinej ulici č. 18 v Poprade
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava