Dražba nehnuteľností v obci Považská Bystrica v katastrálnom území Považská Bystrica

Katastrálne územie:
Považská Bystrica
Obec:
Považská Bystrica

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 11.100,00 07.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 1216/12
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 1216/12
Poradie dražby: 1
Exekútor: Martin Hermanovský
Ulica: Moskovská 18
Obec: Bratislava
PSČ: 81108
Dátum konania dražby: 07.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Moskovská 18, 81108Bratislava
Vlastník: Ivana Blaškovičová
Sídlo: Strečnianska 3085/7, 851 06 Bratislava
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.07.2018
Znalecká hodnota: 11.100,00
Reálna hodnota: 11.100,00
Výška zábezpeky: 5.550,00
Číslo bankového účtu: IBAN:SK5311000000002628735052, BIC:TATRSKBX, VS:121612
Najnižšie podanie: 11.100,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: IBAN:SK5311000000002628735052, BIC:TATRSKBX, VS:121612
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie exekučné záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod sp.zn. Z 2028/12), je oprávnený v tomto exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 04.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, kontaktná osoba Milan Plank 0915 695 544
Ďalšie informácie : Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Zloženie sumy vo výške podielu na účet exekútora musí spoluvlastník preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr do začatia dražby. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Považská Bystrica
     Obec : Považská Bystrica
     Kataster : Považská Bystrica
     Číslo listu vlastníctva: 94
   Parcela
     Parcelné číslo: 5301
     Výmera: 664
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 5303/5
     Výmera: 436
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 423
     Pracelné číslo: 5301
     Druh stavby: Rodinný dom
     Popis stavby: Rod.dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: