Dražba nehnuteľností v obci Povoda v katastrálnom území Pódafa

Katastrálne územie:
Pódafa
Obec:
Povoda

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 13.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 153/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda
D. Dátum konania dražby 13. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:40 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úrad Dunajská Streda - katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 794 pre katastrálne územie: Pódafa, obec Povoda, okres Dunajská Streda, spoluvlastnícky podiel 1/1:

 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 93/1, výmera: 1160 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parcelné číslo: 93/2, výmera: 2375 m2, druh pozemku: orná pôda

 

Stavby:

• súpisné číslo: 167, na parcele č. 93/1, druh stavby: rodinný dom
 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do LV, najmä: garáž, hospodárska budova, drevený prístrešok, plot č. 1, plot č. 2, studňa 2x, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy, skleník.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č.167 je je samostatne stojaci, je nepodpivničený s jedným nadzemným podlažím a povalou. Zastrešenie je dreveným stanovým krovom s pálenou škridlou. Prístup k pozemku je po spevnenej obecnej asfaltovej komunikácii. Z hľadiska inžinierskych sietí je rodinný dom napojený na obecné rozvody elektriny, zemného plynu, napojený na vlastnú studňu a odkanalizovaný je voľne. Rodinný dom je postavený z polovice z nepálenej tehly, je bez dlhodobej pravidelnej údržby. Vek pôvodnej stavby sa spája s rokom 1958 a vek prístavby s rokom 1970.

Na prízemí sa nachádzajú 3 izby, veranda, chodba s kotlom ÚK, komora, kuchyňa, kúpeľňa, špajza.

Základy sú z betónových pásov s vodorovnou izoláciou. Nosné steny rodinného domu sú murované z pálených a nepálených tehál o hr. 0,41 m. Podmurovka je z betónu o výške 0,47 m. Strecha je stanová, pokrytá pálenou jednodrážkovou škridlou, nad prístavbou je pultová strecha pozinkovaných s azbestocementovými vlnitými doskami. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechužľaby a zvody. Vonkajšie omietky sú na 3 stenách z brizolitu nad 2/3 a na jednej strane nad 1/2 do 2/3 z brizolitu, vnútorné sú vápenné hladké. Vnútorné keramické obklady sa nachádzajú v kúpeľni – obklad vane. Okná sú drevené dvojité, dvere sú drevené plné a presklenené v drevených zárubniach. Podlahy obytných miestností sú z dosák v prevažnej väčšine , podlahy ostatných miestností sú z terazzových dlaždíc v prevažnej väčšine. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami, objekt je bez bleskozvodu. Rozvod vody je studenej a teplej z plynového prietokového ohrievača umiestneného v kúpeľni. Vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na zemný plyn a plechými radiátormi. V kúpeľni sa nachádza liatinová vaňa. Vkuchyni sa nachádza plynový sporák a smaltový umývací drez.

 

Garáž pre osobné motorové vozidlá sa nachádza po pravej strane dvora za rodinným domom so spoločným jedným múrom, je podpivničená s jedným nadzemným podlažím. Garáž je užívaná od roku 1970, bez akejkoľvek údržby.

V suteréne sa nachádza jedna miestnosť s narážanou studňou a čerpadlom darling, ktoré bolo v čase obhliadky v roku 2008 pokazené.

Nosné múry suterénu sú z monolitického betónu so zapustením 1,6 m od restlinného terénu bez zvislej izolácii proti zemnej vlhkosti. Stropy nad suterénom sú železobetónové monolitickés rovným podhľadom. Schody sú drevené bez podstupníc. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy miestností sú betónové hrubé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkami.

Na 1. NP sa nachádza jedna miestnosť. Základy sú z betónových pásov s vodorovnou izoláciou. Nosné múry sú murované z pálených tehál o hrúbky 0,24 m. Strecha je pultová pokrytá vlnitým pozinkovaným plechom. Stropy tvoria podbitie krovu. Vonkajšie omietky sú z brizolitu, vnútorné sú vápenné hladké. Okná sú jednoduché oceľové, vráta sú drevené zvlakové. Podlahy sú betónové hrubé. Elektroinštálácia svetelná a motorická s poistkami. Objekt je bez vody, kanalizácie, klampiarskych konštrukcií a kúrenia.

 

Hospodárska budova na nachádza po pravej strane záhrady a slúžila pre chod ošípaných. Dispozične pozostáva z dvoch chlievov. Základy sú z betónových pásov s vodorovnou izoláciou. Nosné steny sú murované z pálených tehál o hr. 0,16 m. Strecha je pultová pokrytá pálenou jednodrážkovou škridlou bez stropov. Vonkajšie omietky sú vápenné hrubé, vnútorné sú vápennocementové. Podlahy sú betónové hrubé. Objekt je bez vody, kanalizácie, klampiarskych konštrukcií, okien, dverí a kúrenia. Chlievy sú užívané od roku 1974.

 

Drevený prístrešok sa nachádza pred hospodárskou budovou chlievov. Je drevenej nosnej konštrukcie s jednostranným obitím z troch strán. Základy sú z betónových pätiek pod drevenými stĺpmi. Strecha je pultová pokrytá vlnitým pozinkovaným plechom, bez stropov. Objekt je bez vody, kanalizácie, elektriny, klampiarskych konštrukcií, okien, dverí, podláh a kúrenia. Drevený prístrešok je užívaný od roku 1974.

 

Plot č. 1 je plot uličný a vpredzáhradke je zhohtovený z betónových základových pásov, betónovej podmurovky, oceľových stĺpikov a výplň tvorí okrasná tyčovina v rámoch. Do plota sú osadené kovové vráta a vrátka s plechovou výplňou.

Plot č. 2 je po pravej strane pozemku zhotovený z drevených a oceľových stĺpov bez základov a výplň tvorí drôtené pletivo.

Studňa narážaná v suteréne garáže je o hĺbke 6 m.

Studňa narážaná sa nachádza pred garážou, je o hĺbke 6 m s ručným čerpadlom.

Prípojka kanalizácie je vedená za prístavbou rodinného domu do dvora voľne o dĺžke 7m.

Prípojka plynu je vedená od regulátora po rodinný dom v dĺžke 1,7 m.

Spevnené plochy tvroia chodníky vo dvore z monolitického betónu.

Drevený záchod bez žumpy sa nachádza vo dvore.

Skleník sa nachádza v prednej časti záhrady s betónovou podmurovkou.

 

Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne v zastavanom území obce Povoda s prístupom z  hlavnej ulice s výbornou dostupnosťou do centra obce.

V predmetnej lokalite sú vybudované všetky inžinierske siete vrátane elektrickej energie, telefónu, vodovodu, plynovodu, ako i kanalizačného rozvodu.

 

Nakoľko predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený, znalec pri ohodnotení predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vychádzal z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii, t.j. použil starší znalecký posudok č. 91/2008 zo dňa 14.08.2008 vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Marczym.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava-V3524/05

Poznámka dražobníka: Na liste vlastníctva č. 794, k.ú. Pódafa je pri pozemkoch parc.č. 93/1, 93/2 uvedený druh chránenej nehnuteľnosti 501 – chránená vodohodpodárska oblasť.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením --
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 00
c) Názov obce xxxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 46/2018, ktorý vypracoval Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 912898.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 17.03.2018
Hodnota predmetu dražby bola stanovená vo výške 38.400,- EUR.