Dražba nehnuteľností v obci Pozdišovce v katastrálnom území Pozdišovce

Katastrálne územie:
Pozdišovce
Obec:
Pozdišovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 03.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 212/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Družba, ul. J. Hollého 698/1, 071 01 Michalovce, miestnosť "Salónik Zadný"
D. Dátum konania dražby 03. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 4. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1978, katastrálne územie: Pozdišovce, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor, obec Pozdišovce okres Michalovce a to:
 

Pozemky parcely registra „C“:

parc. číslo: 2904/57, výmera: 605 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty
parc. číslo: 2904/69, výmera: 733 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parc. číslo: 2904/70, výmera: 290 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:
bez súp. čísla, na parcele číslo: 2904/70, druh stavby: Rozostavaná budova, popis stavby: roz. stavba rod. domu

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: sklad, altánok, plot čelný a bočný, plot v záhrade za RD, studňa, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, vodovodná prípojka k skladu, kanalizačná šachta, kanalizačná prečerpávacia šachta, plynová prípojka, NN prípojka k RD, NN prípojka k skladu a altánku, spevnená betónová plocha terasy, spevnená plocha z betónovej dlažby, nádrž na dažďovú vodu, obrubníky pri RD, vonkajšie schody, oporný múr.

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 2904/70, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce

Predmetom dražby je rozostavaný rodinný dom, ktorý je postavený na pozemku parc.č. 2904/70  v zastavanom území obce Pozdišovce, katastrálne územie Pozdišovce, okres Michalovce. Na novostavbu rodinného domu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Pozdišovce pod č. 2003/ 00394 dňa 17.12.2003. V roku 2011 boli práce na stavbe zastavené. Rodinný dom je samostatne stojací objekt, je čiastočne podpivničený, má obytné prízemie a podkrovie. Zastavaná plocha rodinného domu na prízemí je 322,95 m2. Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou je vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu, odpadové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie pred rodinným domom, zásobovanie plynom je riešené plynovou prípojkou, elektrická energia je zabezpečovaná zemnou NN prípojkou zo vzdušného VN vedenia na ulici pred rodinným domom.

V rodinnom dome je navrhovaných sedem obytných miestnosti a príslušenstvo ktoré tvorí  kotolňa, práčovňa, sklady, chodby, vnútorné schodisko, dve kúpeľne, kuchyňa, bazén s bazénovou halou, dve loggie. V suteréne sa nachádza vnútorné schodisko, stredná chodba, odkiaľ je vstup do práčovne, kotolne s bazénovou technológiou, do dvoch skladov a do zadnej chodby s výstupom na dvor. Na prízemí sa nachádza hlavný vstup od ulice cez závetrie do zádveria a strednej chodby, odkiaľ je vstup na vnútorné schodisko, do garáže, samostatného WC, kúpeľne, kuchyne s komorou, do obývacej izby s jedálňou a zimnou záhradou, z obývacej izby je vstup do bazénovej haly s bazénom, samostatnou sprchou a s výstupom na terasu. V podkroví sa nachádza vnútorné schodisko s chodbou a galériou, odkiaľ je vstup do štyroch izieb, kúpeľne, samostatného WC, z haly a z prednej izby je výstup na loggiu.

 

Stavebno-technický popis plánovaného vyhotovenia:

Rodinný dom je osadený do terénu v hĺbke od 1 do 2 m na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, vodorovné podlahové konštrukcie sú izolované hydroizoláciou, podmurovka - sokel okolo rodinného domu je z monolitického betónu upraveného lepidlom a sieťkou s kamenným obkladom, obvodové murivo suterénu je z prostého betónu do debniacich tvárnic a tehloblokov Porotherm, obvodové murivo prízemia a podkrovia je murované z tehál  Porotherm o hrúbke do 40 cm s vonkajším zateplením polystyrénom o hrúbke 8 cm, povrchová úprava vonkajšej fasády je navrhovaná zdrsnenými silikátovými omietkami Terranova, vnútorné omietky sú hladké stierkové, strop nad suterénom a prízemím je železobetónový s rovným omietnutým podhľadom a na prízemí kombinovaný so sadrokartónovým podhľadom, strop nad podkrovím je drevený trámový tepelne izolovaný so sadrokartónovým podhľadom. Krov nad celým domom je drevený väznicový sedlový s masívnymi vikiermi s krytinou Bramac upevnenej  na drevenom debnení a opatrený je úplnými klampiarskymi konštrukciami z poplastovaného  plechu - žľaby a zvody. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a opatrené budú vnútornými plastovými žalúziami, vnútorné schodisko do suterénu je železobetónové, nosná konštrukcia schodiska do podkrovia je z kovových dielov. V rodinnom dome sú zrealizované rozvody  svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácia, rozvody zemného plynu, studenej a teplej vody plastovým potrubím, ležatej a zvislej kanalizácie PVC potrubím. Teplá voda bude pripravovaná v plynovom zásobníkovom ohrievači vody, ktorý bude umiestnený v kotolni rodinného domu. V rodinnom dome sú zrealizované rúrové rozvody ústredného vykurovania s panelovými oceľovými radiátormi, v hale na prízemí je navrhovaný krb s vykurovacou krbovou vložkou. V kotolni suterénu sa bude nachádzať plynový nástenný kotol ústredného vykurovania s prípravou teplej úžitkovej vody a technológia bazéna, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1 m a na podlahe je keramická dlažba. V práčovni suterénu sa nachádza plastová vaňa s vodovodnou pákovou sprchovacou batériou, keramické umývadlo s vodovodnou pákovou batériou, steny sú obložené keramickým obkladom až po strop a na podlahe je keramická dlažba. Kuchyňa v suteréne bude vybavená kuchynskou linkou s umývacím nerezovým drezom s vodovodnou pákovou batériou, plynovým sporákom s elektrickou rúrou, steny sú obložené keramickým obkladom a na podlahe je keramická dlažba. Kuchyňa na prízemí bude vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s umývacím nerezovým drezom a s vývodom teplej a studenej vody vodovodnou pákovou batériou, plynovým sporákom  na zemný plyn s elektrickou rúrou a s odsávačom pár, keramický obklad stien je navrhovaný v kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku.

Povrchová úprava kúpeľní a samostatných WC bude zrealizovaná keramickou dlažbou a keramickým obkladom stien až po strop.

Na prízemí v obytnej časti je potrebné zrealizovať drevené a keramické podlahy, keramické obklady stien, osadiť vybavenie kuchyne, kúpeľne, samostatnej sprchy a WC, v hale zrealizovať krb, zrealizovať povrchovú úpravu stien a podláh v časti bazéna, osadiť garážové vráta. V podkroví v kúpeľni je potrebné osadiť umývadla, samostatné WC, namontovať vodovodné batérie a ukončiť sprchovací kút, ukončiť plávajúce laminátové podlahy a keramické dlažby, zrealizovať povrchovú úpravu fasády silikátovými omietkami Terranova, obklad sokla a dlažbu na prekrytých plochách v okolí rodinného domu a na terase.

 

Dom v čase ohodnotenia znalcom je napojený zemnou NN prípojkou na verejnú vzdušnú sieť obce cez rozvádzač a RE skrinku v oplotení pred rodinným domom, kanalizačnou prípojkou s čerpacou stanicou je napojený na verejnú kanalizáciu pred rodinným domom, plynová prípojka je zrealizovaná s meraním v oplotení pred RD, vodovodná prípojka je napojená na obecný rozvod pitnej vody s meraním vo vodomernej šachte.

 

Podľa celkového stavebno-technického stavu neukončeného rodinného domu, použitého stavebného materiálu a prevedenia prác, ako aj na skutočnosť, že práce na stavbe sú prerušené od roku 2011 je životnosť rodinného domu stanovená na 100 rokov.

 

Príslušenstvo:

Sklad, ktorý je nedokončený, bol postavený južne od rodinného domu a je v užívaní od roku 2012. Z dispozičného hľadiska sa tu nachádza jeden skladovací priestor so vstupom z dvora. V  budove nie sú zrealizované žiadne rozvody, budova nie je napojená na inžinierske siete, v sklade je neukončená technológia vonkajšieho zavlažovania. Životnosť 80 rokov.

Altánok – rozostavaný sa nachádza južne od rodinného domu, bol postavený v roku 2012. Je postavený na základových betónových pásoch prekladaných kamenivom s betónovou pod-murovkou, podlaha je hrubá betónová, obvodové murivo je z betónových debniacich tvárnic s betónovou zálievkou a s oceľovou výstužou o hr.20 cm, ostatné stavebné konštrukcie nie sú zrealizované. Životnosť 70 rokov.

Plot čelný a bočný sa nachádza pred rodinným domom zo severnej a západnej strany. Súčasťou plota sú aj vstupné vrátka z oceľových profilov a poplastovaného pletiva. Životnosť 60 rokov. Plot je neukončený.

Plot v záhrade sa nachádza v záhrade zo severnej a východnej strany a bol postavený v roku 2007. Životnosť 50 rokov.

Studňa sa nachádza východne od RD a bola zrealizovaná v roku 2010. Je to vŕtaná studňa s elektrickým čerpadlom. Životnosť 60 rokov.

Vodovodná prípojka sa nachádza od vodomernej šachty po rodinný dom a bola daná do užívania v roku 2004. Životnosť 50 rokov.

Vodomerná šachta sa nachádza pred rodinným domom a bola zrealizovaná v roku 2004 za účelom zásobovania rodinného domu pitnou vodou z verejného obecného vodovodu. Životnosť 50 rokov.

Vodovodná prípojka k skladu sa nachádza vo dvore rodinného domu a bola daná do užívania v roku 2011. Životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka sa nachádza pred rodinným domov a bola zrealizovaná v roku 2006 za účelom odvedenia odpadových vôd z RD do verejnej kanalizácie. Životnosť 60 rokov.

Kanalizačná šachta sa nachádza pred RD a bola zrealizovaná v roku 2006 za účelom odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Životnosť 60 rokov.

Kanalizačná prečerpávacia šachta sa nachádza vedľa rodinného domu zo severnej strany a bola zrealizovaná v roku 2006 za účelom odvedenia odpadových vôd z rodinného domu výtlakom do verejnej kanalizácie. Životnosť 60 rokov.

Plynová prípojka sa nachádza rodinným domom a bola zrealizovaná v roku 2007 za účelom zásobovania rodinného domu zemným plynom z verejného STL rozvodu cez plynový regulátor umiestnený a s meraním v skrini čelného plota. Životnosť 50 rokov.

NN prípojka k RD bola zrealizovaná pred rodinným domom za účelom zásobovania rodinného domu elektrickou energiou. Prípojka je zhotovená zemným káblom.

NN prípojka k skladu a altánku bola zrealizovaná za účelom zásobovania skladu a altánku elektrickou energiou. Je zhotovená zemným káblom.

Spevnená betónová plocha terasy sa nachádza pri RD ako plocha oblúkovej terasy a bola zrealizovaná v roku 2008. Životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha z betónovej dlažby - zámková dlažba - chodník sa nachádza za rodinným domom, vedie od vonkajších schodov k vstupu do suterénu a bola zrealizovaná v roku 2010. Životnosť 40 rokov.

Nádrž na dažďovú vodu sa nachádza za rodinným domom a bola zrealizovaná v roku 2008. Nádrž slúži na akumuláciu dažďových vôd zo strechy RD. Životnosť 60 rokov.

Obrubníky pri RD sú zrealizované ako okrajové obrubníky pre chodníky, ktoré nie sú ukončené. Obrubníky boli osadené v roku 2010. Životnosť 30 rokov.

Vonkajšie schody na terasu sa nachádzajú za rodinným domom na parc.č. 2904/69 a boli zrealizované v roku 2008. Životnosť 50 rokov.

Oporný múr je zrealizovaný pri RD pre spevnené plochy a bol zrealizovaný v roku 2006. Životnosť 50 rokov.

 

Pozemky

Pozemky parc.č. 2904/57, 2904/69 a 2904/70 sú evidované na výpise z listu vlastníctva č. 1978, nachádzajú sa v zastavanom území obce Pozdišovce, katastrálne územie Pozdišovce. Jedná sa o rovinaté až mierne svahovité pozemky so sklonom od prístupovej cesty zo severozápadu na juhovýchod, nachádzajú sa pri vedľajšej obecnej ceste a zároveň štátnej ceste v smere na Laškovce v okrajovej lokalite obce s prístupom a zo zjazdom z miestnej asfaltovej komunikácie s blízkym napojením do 500 m na štátnu cestu Michalovce - Košice. V blízkosti pozemkov na verejnom priestranstve je možné sa napojiť na elektrickú rozvodnú sieť obce, na verejný STL rozvod plynu, na verejný vodovod, na telefónnu sieť a na verejnú kanalizáciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na parc.č. 2904/57, parc.č. 2904/69, parc.č. 2904/70 a roz.stavba rod.dom na parc.č. 2904/70 V 3682/08 z.d. 3.11.2008 - čz.128/08

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 556/2012- 25 z.d. 2.8.2012, Ex.úrad Košice, Nerudova 14, súd.ex. Mgr. Eduard Biro, Z 228012 - Čz 101/12

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, EX-2842/2012-53 z.d. 24.1.2013, Ex. úrad Košice, Moyzesova 34, súdny ex. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, Z-446/13, č.z.-22/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti Ex 2363/12 z.d. 29.4.2013, Ex. úrad, Turčianska 50, 821 09 Bratislava, súd. ex. JUDr. Eva Ondrejková, Z 1341/2013 – ČZ 68/13

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 744/12 z.d. 2.7.2013, Exekútorský úrad Košice, Nerudova 14, súd.ex. Mgr. Eduard Biro. Z-1970/13 čz-97/13

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 140/2013-37 z.d. 10.9.2013, Ex.úrad Košice, Moyzesova 34, súd.ex. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, Z 2805/13 - Čz 121/13
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1653/2013 z.d. 7.1.2014, Ex. úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, súd.exek. JUDr. Jozef Blaško - Z 1638/14 Čz 90/14

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 1319/2014 z.d. 13.5.2014, Exekútorský úrad Bratislava, Longobardská 1301/27, súd.ex. JUDr. Ivan Lutter . Z- 1621/14 čz-91/14

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva,EX-3506/2012-54 z.d. 13.6.2014, Ex. úrad Košice, Moyzesova 34, súd. exek. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová - Z-2029/14 Čz 119/14

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva,EX-3003/2012-48 z.d. 12.6.2014, Ex. úrad Košice, Moyzesova 34, súd. exek. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová - Z-2030/14 Čz 120/14

Z - 3583/2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2407/14 od Ex. úradu Michalovce, Ľ. Štúra 12, súd. ex. JUDr. Rudolf Dulina v prospech VšZP, a.s., pobočka Michalovce, Nám slobody 17, 071 01 Michalovce, IČO: 35937874, z.d. 17.10.2014, ČZ - 264/14

Z - 572/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 17632/14 od Ex. úradu Bratislava, Záhradnícka 60, súd. ex. JUDr. Rudolf Krutý, v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, z.d. 4.2.2015, ČZ - 23/15

Z - 573/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 5425/14 od Ex. úradu Bratislava, Záhradnícka 60, súd. ex. JUDr. Rudolf Krutý, v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, z.d. 4.2.2015, ČZ - 24/15

Z - 2610/2015 - Zriadenie záložného práva v prospech Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 09 Košice, č. 20581050/2015 z.d. 28.7.2015, rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňa 3.8.2015, ČZ - 121/15, právoplatné dňa 18.8.2015, Z - 2861/2015, ĆZ - 134/15

Z - 2611/2015 - Zriadenie záložného práva v prospech Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, 041 09 Košice, č. 20580830/2015 z.d. 28.7.2015, rozhodnutie sa stalo vykonateľným dňa 3.8.2015, ČZ - 122/15, právoplatné dňa 18.8.2015, Z - 2860/2015, ĆZ - 133/15

Z - 2357/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 808/2015 od Ex. úradu Hlohovec, Nám. sv. Michala 5, súd.ex. JUDr. Ing. Roman Liščák, v prospech UNION zdravotná poisťovňa, a.s, Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 32680350, z.d. 29.7.2015, ČZ - 124/15

Z - 947/16 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1024/15 od Ex. úradu PO, Hlavná 45, súd.ex. JUDr. Lacláviková, v prospech AB 1 B. Strawinskylaan 933, Amsterdam, z. d. 22.3.2016, č.z. 40/16

Z - 2178/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 959/2017 z dňa 30.06.2017, Ex. úrad Bratislava so sídlom Vazovova 9, 811 07 Bratislava, súd.ex. Mgr. Vladimír Cipár v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 č.z. 118/2017

Z - 2247/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 30/2017 z dňa 04.07.2017, Ex. úrad v Košiciach so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, súd.ex. JUDr. Ján Sokol, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, pobočka Michalovce, Nám. Slobody 17, 071 01 Michalovce čz: 127/2017

Z - 2329/2017 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1454/2014 z dňa 17.07.2017, Ex. úrad Hlohovec sídlom Nám. Sv. Michala 5, 921 01 Hlohovec, súd. ex. Ing. JUDr. Roman Liščák v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 36284831 č.z. 129/2017

Z-2733/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1519/17 z dňa 10.08.2017 Ex úrad Hlohovec, Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec, súd.ex. JUDr. Ing. Roman Liščák v prospech Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkálska 29/A, 821 08 Bratislava čz- 149/17

Z-3723/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 917/17 z dňa 20.11.2017, Ex. úrad Košice, Mlynárska 16, 040 01 Košice, súd. ex. JUDr. Ján Ondáš v prospech Berger Corporation, a.s., Plzenská 39, 040 01 Košice, čz- 180/17

Z-3819/2017 Rozhodnutie na zriadenie daňového záložného práva na nehnuteľnosť č. 102188886/2017 z dňa 16.10.2017, vykonateľné dňa 13.11.2017 Daňový úrad v Košiciach so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, čz187/17 P-895/17 nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.17, čz- 197/17

Z-3897/17 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 35/17 z dňa 11.12.2017, Ex úrad Košice, Pražská 4, 040 01 Košice, súd. ex. JUDr. Lýdia Bujňáková v prospech Chemkostav HSV a.s, Štefánikova 18, 066 01 Humenné čz- 194/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matús Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 164/2017, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: stavebníctvo a odhad hodnoty nehnuteľností, odvetvie pozemné stavby zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spra-vodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 913419.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 15.10.2017
Suma ohodnotenia: 169.000,00 € (slovom: jednostošesťdesiatdeväťtisíc eur)