Dražba nehnuteľností v obci Prakovce v katastrálnom území Prakovce

Katastrálne územie:
Prakovce
Obec:
Prakovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 137/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 25. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:40 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
646

Okres: Gelnica
Obec: Prakovce
Katastrálne územie: PRAKOVCE

Okresný úrad – katastrálny odbor: Gelnica

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby :

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 177, výmera: 525 m2, druh zastavané plochy a nádvoria):

Bytový dom / Byt, číslo: 3, vchod: 0, prízemie

268

177

649/10000

         

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 3 na prízemí bytového domu s.č.  268 na parc.č. 177, k.ú Prakovce:

Bytový dom s.č..268 sa nachádza v k.ú. Prakovce, sídlisko Breziny č. 268 v zastavanom území obce Prakovce. Bytový dom je postavený v konštrukčnej sústave T02 B. Nosný konštrukčný systém je pozdĺžny, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5000 mm. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500 mm zloženého z radu pilierov. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250mm, pri schodištiach a na konci sekcií. Konštrukčná výška podlaží je 3000 mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675 mm. Obvodový plášť typického podlažia je nosný, vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365mm, obvodový plášť je zateplený polystyrénom hr.10 cm. Okná sú typové, plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové dvojramenné, ľavotočivé. Priečky v obytných priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných priestoroch bytu je cem. poter. Bytový dom je radový s 3 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, s valbovou strechou s pálenou krytinou. Bytový dom má dva vchody s tromi bytmi na každom podlaží, celkom 18 bytov. V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov, ďalej sú to práčovne, sušiarne, žehliarne a jednotivé kóje pivníc k bytom. V suteréne sú spoločné rozvody vody, kanalizácie a elektro. Vykurovanie domu je lokálne v každom byte. Podľa údajov obce bol bytový dom postavený v r.1963.

Bytový dom je zateplený. Údržba bytového domu je dostatočná. Životnosť stavby stanovuje znalec na 100 rokov.

Spoločné zariadenia domu sú: práčovňa, sušiareň, komíny, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a rozvody, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, nosné múry, vchody, schodištia, povala, vodorovné nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a určené na spoločné užívanie.

 

Byt: pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa. WC a 2 pivnice. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, v roku 2013 boli vymenené podlahy v jednej izbe, kuchyni a chodbe za plávajúce laminátové. Okná sú drevené zdvojené so žalúziami, vchodové hliníkové - pôvodné. Jadro je pôvodné, obložené plastovým obkladom. V 2 izbách sú pôvodné drevené podlahy z dubových parkiet, v kúpeľni, WC, je podlaha z linolea. Omietky sú hladké, štukové, vonkajšie sú brizolitové. Dvere sú dyhované (menené v roku 2013), vstupné zvnútra čalúnené koženkou. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, vykurovanie lokálne plynovými gamatkami (4ks), vlastný zásobník (100 litrový) elektrický na ohrev vody, parapety drevené, vonkajšie pozinkované. Rozvody vody pozinkované, rozvody odpadu sú plastové. Kuchynská linka je na báze dreva dĺžky 2.2 m, 4 horákový plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez v kuchyni. Vodovodné batérie obyčajné v kuchyni, v kúpeľni vaňová. V kúpeľni smaltovaná oceľová vaňa. umývadlo, vo WC záchod splachovací kombi. Byt má 2 šatníkové skrine v priestore predsiene. Byt je krajný, orientácia obytných miestností S-J.

 

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná znalcom dňa 29.12.2017, nehnuteľnosť nebola znalcovi sprístupnená. Z uvedeného dôvodu bol znalecký posudok vyhotovený v zmysle par. 12. ods 3 Zákona č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách, tzn. z dostupných údajov (ZP č. 50/2014 vypracovaný znalcom Ing. Vlastimilom Kovalčíkom dňa 23.05.2014)

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo k bytu č.3/P podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. v prospech spoločenstva, V 212/2008 - 84/08

Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 ( Zmluva o splátkovom úvere č. 5055353906 zo dňa 6.6.2014 ) k nehnuteľnostiam: byt č. 3, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 268 na pozemku registra CKN 177 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 649/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 177, zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, V 410/2014 - 218/14

Exekučný príkaz EX 1446/2016-17 zo 4.4.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 3, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 268 na pozemku registra C KN 177 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 649/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 177, zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2, súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Z 442/2017 - 111/17

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Nikola Lubyová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 1/2018 zo dňa 4.1.2018, ktorý vypracoval Ing. Juraj Miškovič, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti.
Suma ohodnotenia: 13.000,- EUR