Dražba nehnuteľností v obci Prakovce v katastrálnom území Prakovce

Katastrálne územie:
Prakovce
Obec:
Prakovce

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11.700 EUR 31.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 207/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 83237
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:40 hod.
F. Kolo dražby druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
646

Okres: Gelnica
Obec: Prakovce
Katastrálne územie: PRAKOVCE

Okresný úrad – katastrálny odbor: Gelnica

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby :

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 177, výmera: 525 m2, druh zastavané plochy a nádvoria):

Bytový dom / Byt, číslo: 3, vchod: 0, prízemie

268

177

649/10000

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 3 na prízemí bytového domu s.č.  268 na parc.č. 177, k.ú Prakovce:

Bytový dom s.č..268 sa nachádza v k.ú. Prakovce, sídlisko Breziny č. 268 v zastavanom území obce Prakovce. Bytový dom je postavený v konštrukčnej sústave T02 B. Nosný konštrukčný systém je pozdĺžny, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5000 mm. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500 mm zloženého z radu pilierov. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250mm, pri schodištiach a na konci sekcií. Konštrukčná výška podlaží je 3000 mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675 mm. Obvodový plášť typického podlažia je nosný, vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365mm, obvodový plášť je zateplený polystyrénom hr.10 cm. Okná sú typové, plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové dvojramenné, ľavotočivé. Priečky v obytných priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha s nášľapnou vrstvou z bukových vlysov, v ostatných priestoroch bytu je cem. poter. Bytový dom je radový s 3 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, s valbovou strechou s pálenou krytinou. Bytový dom má dva vchody s tromi bytmi na každom podlaží, celkom 18 bytov. V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov, ďalej sú to práčovne, sušiarne, žehliarne a jednotivé kóje pivníc k bytom. V suteréne sú spoločné rozvody vody, kanalizácie a elektro. Vykurovanie domu je lokálne v každom byte. Podľa údajov obce bol bytový dom postavený v r.1963.

Bytový dom je zateplený. Údržba bytového domu je dostatočná. Životnosť stavby stanovuje znalec na 100 rokov.

Spoločné zariadenia domu sú: práčovňa, sušiareň, komíny, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a rozvody, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto bytovému domu.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, nosné múry, vchody, schodištia, povala, vodorovné nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a určené na spoločné užívanie.

Byt: pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa. WC a 2 pivnice. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, v roku 2013 boli vymenené podlahy v jednej izbe, kuchyni a chodbe za plávajúce laminátové. Okná sú drevené zdvojené so žalúziami, vchodové hliníkové - pôvodné. Jadro je pôvodné, obložené plastovým obkladom. V 2 izbách sú pôvodné drevené podlahy z dubových parkiet, v kúpeľni, WC, je podlaha z linolea. Omietky sú hladké, štukové, vonkajšie sú brizolitové. Dvere sú dyhované (menené v roku 2013), vstupné zvnútra čalúnené koženkou. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, vykurovanie lokálne plynovými gamatkami (4ks), vlastný zásobník (100 litrový) elektrický na ohrev vody, parapety drevené, vonkajšie pozinkované. Rozvody vody pozinkované, rozvody odpadu sú plastové. Kuchynská linka je na báze dreva dĺžky 2.2 m, 4 horákový plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez v kuchyni. Vodovodné batérie obyčajné v kuchyni, v kúpeľni vaňová. V kúpeľni smaltovaná oceľová vaňa. umývadlo, vo WC záchod splachovací kombi. Byt má 2 šatníkové skrine v priestore predsiene. Byt je krajný, orientácia obytných miestností S-J.

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná znalcom dňa 29.12.2017, nehnuteľnosť nebola znalcovi sprístupnená. Z uvedeného dôvodu bol znalecký posudok vyhotovený v zmysle par. 12. ods 3 Zákona č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách, tzn. z dostupných údajov (ZP č. 50/2014 vypracovaný znalcom Ing. Vlastimilom Kovalčíkom dňa 23.05.2014)

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo k bytu č.3/P podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. v prospech spoločenstva, V 212/2008 - 84/08

Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 ( Zmluva o splátkovom úvere č. 5055353906 zo dňa 6.6.2014 ) k nehnuteľnostiam: byt č. 3, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 268 na pozemku registra CKN 177 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 649/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 177, zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, V 410/2014 - 218/14

Exekučný príkaz EX 1446/2016-17 zo 4.4.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 3, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 268 na pozemku registra C KN 177 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 649/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 177, zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2, súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Z 442/2017 - 111/17

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 1/2018
Meno znalca: Ing. Juraj Miškovič
Dátum vyhotovenia: 04.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 13.000 EUR
K. Najnižšie podanie 11.700 EUR
L. Minimálne prihodenie 200 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova

V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2072018.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2072018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.07.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 24.07.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice