Dražba nehnuteľností v obci Prakovce v katastrálnom území Prakovce

Katastrálne územie:
Prakovce
Obec:
Prakovce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 17.200,00 € 11.09.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 044/11-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko SPOLOČENSTVO SKĽABINA 291
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Prakovce
b) Orientačné/súpisné číslo 291
c) Názov obce Prakovce d) PSČ 05562
e) Štát Slovenská republiak
IV. IČO/ dátum narodenia 35526718
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba (1.kolo)
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 641 vedenom Okresným úradom Gelnica - Katastrálny odbor, okres: Gelnica, obec: PRAKOVCE, katastrálne územie: Prakovce, a to:

  • byt č. 103 na prízemí vo vchode 0 bytového domu so súpisným číslom 291, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1006/19,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 239/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 239/10000, parcela reg. "C" č. 1006/19 o výmere 360 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len "predmet dražby").
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 103 na prízemí bytového domu so súp.č. 291 v Prakovciach

Byt č.103 na  prízemí byt. domu č.s.291, Prakovce č.291, Prakovce

Byt č.103 je na prízemí(1.NP). Jedná sa o dvojizbový byt s  kuchyňou,  kúpeľňou,  WC, chodbou. V 1.NP je pivnica patriaca k bytu.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súp.č. 291 v Prakovciach

Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je celopanelový, postavený v konštrukčnej sústave T06B. Nosný systém objektu tvoria priečne nosné steny. Modulová osnova nosných stien je 3600 mm a konštrukčná výška 2800 mm. Obvodový plášť v priečelí je samonosný panelový z troskopemzobetónu B-60. Obvodový plášť
v štítoch vytvorený troskopemzobetónovými panelmi hr.240mm a železobetónovými stenovými dielcami hr.140 mm. Medzi panelmi je vzduchová medzera 5 mm. Obvodové panely sú predsadené uložené
na oceľových konzolách. Zvislé nosné steny sú zo železobetónových dielcov hr.140 mm. Steny sú z bet. B250, dielce sú plné alebo s otvormi na osadenie zárubní.
Na povrchovú úpravu nosných stien je použitá stierka, maľba na prízemí vápenná omietka. Priečky sú betónové a siporexové hr.75 a 150 mm s povrchovou úpravou stierkou s maľbou. Stropné konštrukcie sú
zo železobetónových dielcov hr.120mm. Zmonolitnenie konštrukcie zabezpečuje stykovanie výstuže
so zálievkou cementovou maltou. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou a maľbou. Základný modul priečnej nosnej konštrukcie je 3600mm. Dom má 9 nadzemných podlaží (NP) a celkom 30 bytov.  Základy sú zo železobetónových pásov na železobetónových pilótach. Strecha je plochá jednoplášťová, krytina z asfaltových pásov natavených, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere prevládajú hladké, podlahy sú povlakové. Schodištia sú železobetónové, prefabrikované  dvojramenné, výťahová šachta sa nachádza v zrkadle schodišťa. Súčasťou zariadenia obytného domu sú rozvody elektriny, sanity, ústredného kúrenia, slaboprúdu, káblového rozvodu TV a hromozvod, výťah, strojovňa výťahu, práčovňa, sušiareň, žehliareň, kočikáreň, miestnosť pre odkladanie bicyklov, miestnosť pre upratovačku. Spoločné časti domu tvoria  základy, strecha, obvodové múry, priečelia, schodištia, vodorovné nosné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Bytový dom je vykurovaný diaľkovým ústredným vykurovaním z centrálnej kotolne. Technický stav obytného domu zodpovedá veku a údržbe.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 103 na prízemí bytového domu so súp.č. 291 v Prakovciach

K vybaveniu bytu patrí kuchynská linka,  vaňa, umývadlo, záchodová misa. V byte je vymenená kuchynská linka (podľa fotografie zaslanej p. Blaškovanom).

Pre výpočet je použitá podlahová plocha 48,82m2 uvedená vo výpočtovom liste. Dispozícia bytu je podobná ako v pôdoryse 2.NP okrem miestnosti č.201.

Kategória bytu: byt I. kategórie

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút
a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo
v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu.
Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

Bytový dom so súp.č. 291 v Prakovciach

Bytový dom bol postavený v r.1975, podľa potvrdenia správcu stavby. Bytový dom je zateplený a z toho dôvodu znalec stanovil životnosť stavby na 100 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

48,82 m2

48,82

Vypočítaná podlahová plocha

48,82

 

3.2 POZEMKY

3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Predmetom ohodnotenia je  spoluvlastnícky podiel 313/1000 na  pozemku parc. KN-C č. 1006/32 k.ú. Prakovce. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Prakovce, zastavaný bytovým domom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 641, k.ú.: Prakovce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 1569/16R-10 z 10.01.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 103, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné
číslo stavby 291 na pozemku registra C KN 1006/19 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 239/10 000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1006/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 - súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves - P 18/2017 - 14/2017
Poznámka Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie Ex 319/2017-5 zo 6.4.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 103, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 291 na pozemku registra C KN 1006/19 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 239/10 000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1006/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 - súdny exekútor Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, P 125/2017 - 108/17
Poznámka Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO 36583936 zo dňa 14.5. 2018 na nehnuteľnosti: byt č. 103, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 291 na pozemku registra CKN 1006/19 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 239/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra CKN s parcelným číslom 1006/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, P-104/2018 - 150/18ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo k bytu č. 103/P podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. v prospech spoločenstva, V 704/99-245/99
1 Exekučný príkaz 315EX 3/18-37 z 28.6.2018 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 103, číslo vchodu 0, prízemie, súpisné číslo stavby 291 na pozemku registra C KN 1006/19 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 239/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1006/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 360 m2, súdna exekútorka JUDr. Mária Bíla, Hlavná 115, 040 01 Košice, Z-742/2018 - 192/18

Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 74/2018
Meno znalca: Ing. Juraj Miškovič
Dátum vyhotovenia: 25.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 17.200,00 €
K. Najnižšie podanie 17.200,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:00442018,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur
na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, VS: 00442018, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 13.08.2018 o 10.00 hod. Obhliadka 2: 14.08.2018 o 13.00 hod.
Miesto obhliadky Byt č. 103 na prízemí bytového domu so súp.č. 291 v Prakovciach
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižiková
d) sídlo Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice